งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบรรยายสรุป การสำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำ และสนับสนุนโครงการนำ ร่อง : บ้านผาปูน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ กนก ฤกษ์เกษม และนริศ ยิ้มแย้ม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบรรยายสรุป การสำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำ และสนับสนุนโครงการนำ ร่อง : บ้านผาปูน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ กนก ฤกษ์เกษม และนริศ ยิ้มแย้ม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบรรยายสรุป การสำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำ และสนับสนุนโครงการนำ ร่อง : บ้านผาปูน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ กนก ฤกษ์เกษม และนริศ ยิ้มแย้ม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 9 มิถุนายน 2552

2 ประเด็นปัญหาของหมู่บ้านตัวอย่าง 1. ความขัดแย้งเรื่องที่ดิน และที่ทำกิน 2. การใช้ที่ดินมุ่งสู่ระบบการ ผลิตที่มีความเสี่ยงสูง มีการ เปลี่ยนแปลงมาใช้ที่ดินอย่างเข้มข้น กับพืชเศรษฐกิจ พึ่งพาปัจจัยการ ผลิต การลงทุน และการตลาด จาก ภายนอก

3 ความขัดแย้งระหว่าง หมู่บ้านในระดับลุ่มน้ำ ท้องถิ่น และผลกระทบต่อ น้ำใช้ของหมู่บ้านตอนล่าง

4 ระบบการใช้ ที่ดินของ บ้านผาปูน

5 3. ชุมชนยังไม่เข้าใจ โครงการฯ แต่รับทราบว่า ทางการจะมากำหนดที่ทำกิน จึง อยากรู้ว่าจะดำเนินการอย่างไร 4. ชาวบ้านขาดความเชื่อมั่น ในพื้นที่ทำกิน แม้กระทั่งที่นา ที่มีเอกสารสำคัญได้รับมาโดยคน รุ่นก่อนๆ แต่ไม่มีการดำเนินการใดๆ ทั้งสิ้นในเวลาต่อมาของคนรุ่นหลัง

6 ข้อเสนอสำหรับ โครงการนำร่อง

7 โครงการหมู่บ้านป่าไม้ พื้นที่ต้นน้ำด้านบนแปลงนาที่ยุติข้อ พิพาทเนื่องมาจากการบุก รุกที่ป่าอนุรักษ์ ของหมู่บ้านตามประเพณีดั้งเดิม ออกแบบตามการใช้ประโยชน์ และการ อนุรักษ์ตามประเพณีดั้งเดิม และความ เหมาะสมเชิงเศรษฐกิจ นิเวศ และสังคม (Multi-functional design) เป็นโครงการที่สามารถขยายผลร่วมกับ โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ของ จังหวัด และอำเภอ

8 โครงกา รนำร่อง หมู่บ้าน ป่าไม้ บ้านผาปูน อมก๋อย

9 โครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำขาดแคลนของ หมู่บ้าน และบรรเทาความขัดแย้งกับ หมู่บ้านข้างเคียง ได้ดำเนินการของบช่วยเหลือไปยัง จังหวัด เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 7.0 ล้าน บาท ประเมินตามตัวอย่างโครงการของ รัฐที่ผ่านมา ข้อเสนอเพื่อสนับสนุนโครงการนี้ 1.Pre-feasibility study เพื่อประเมินความ เป็นไปได้ 2. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้า ดำเนินการ ได้แก่พัฒนาที่ดิน หรือ ชลประทาน

10 โครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำ

11 โครงการเกษตรทางเลือก ลดแรงกดดันต่อการใช้ที่ดินอย่างเข้มข้น บูรณาการการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน ( Sustainable Land Management – SLM) ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มมูลค่าของผลผลิต ข้อเสนอสำหรับโครงการ 1. สนับสนุนเกษตรกรที่ผ่านโครงการเกษตร อินทรีย์ของอำภอ ทำแปลงผักอินทรีย์ 2. ประสานผู้เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนการ เพิ่ม มูลค่าของผลผลิต และตลาดบน

12 โครงการเกษตร ทางเลือก

13 การใช้ที่ดินแบบดั้งเดิมของกะเหรี่ยงโปว์ อำเภออมก๋อย เชียงใหม่

14 ภูมิทัศน์ของไร่ หมุนเวียน ที่ไม่มี ผลกระทบรุนแรง ต่อสภาพนิเวศ สิ่งแวดล้อมทาง ธรรมชาติ


ดาวน์โหลด ppt การบรรยายสรุป การสำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำ และสนับสนุนโครงการนำ ร่อง : บ้านผาปูน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ กนก ฤกษ์เกษม และนริศ ยิ้มแย้ม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google