งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วรรณคดีสมัย กรุงรัตนโกสินทร์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วรรณคดีสมัย กรุงรัตนโกสินทร์."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วรรณคดีสมัย กรุงรัตนโกสินทร์

2 วรรณคดีสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
หลังก่อตั้งราชธานีใหม่ บ้านเมืองเริ่มกลับมารุ่งเรืองและสงบสุขอีกครั้ง กิจการด้านศิลปวัฒนธรรมก็ย่อมเจริญรุ่งเรืองตามด้วย ซึ่งครั้นถึงสมัยรัชกาลที่ ๑ พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ประชุมนักปราชญ์ราชบัณฑิต ทั้งพระสงฆ์และฆราวาสช่วยกันสร้างสรรค์งานวรรณกรรมอย่างรีบด่วน ใครถนัดด้านใดก็ให้ขวนขวายทำทางนั้น…

3 วรรณคดีสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
ที่มาของรูปแบบ เนื้อหา แนวคิด อุดมคติ และจุดมุ่งหมายของวรรณกรรมและวรรณคดีไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์มีส่วนสืบเนื่องและมีที่มาสำคัญจากวรรณกรรมและวรรณคดีสมัยกรุงศรีอยุธยา ผลงานจำนวนมากปรากฏแบบแผนและวิธีการทุกประเภทเด่นชัดตามแบบอย่างกรุงศรีอยุธยา ดังจะได้กล่าวต่อไปนี้ …

4 วรรณคดีสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น
วรรณคดีในสมัยนี้สามารถจำแนกได้เป็น ๔ กลุ่มใหญ่ๆ คือ วรรณคดีพุทธศาสนา วรรณคดีคำสอนหรือตำรา วรรณคดีนิทาน และวรรณคดีพงศาวดารต่างชาติ …

5 วรรณคดีพุทธศาสนา วรรณคดีหมวดนี้มีความสำคัญเพราะเป็นหลักยึดในด้านความศรัทธาเชื่อถือของประชาชน
ได้แก่ ... ไตรภูมิโลกวินิจฉัย , ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดกกัณฑ์กุมารและกัณฑ์มัทรี , ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก ๑๑ กัณฑ์ และพระปฐมโพธิกถา วรรณคดีคำสอน/ตำรา ได้แก่… กฤษณาสอนน้องคำฉันท์ โคลงโลกนิติ , ฉันท์มาตราพฤติ และวรรณพฤติ

6 วรรณคดีนิทาน ได้แก่ ... บทละครเรื่องรามเกียรติ์ ,บทละครเรื่องอิเหนา, บทละครเรื่องดาหลัง ,บทละครเรื่องอุณรุท,ลิลิตเพชรมงกุฎ, กากีกลอนสุภาพ, สรรพสิทธิคำฉันท์, สมุทรโฆษคำฉันท์, พระอภัยมณี และนิทานอิหร่านราชธรรม วรรณคดีพงศาวดารต่างชาติ ได้แก่ … สามก๊ก, ไซฮั่น และราชาธิราช

7 วรรณคดีสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
๑. พระไตรปิฎก ฉบับสังคายนา พระราชนิพนธ์ … ในรัชกาลที่ ๑ ๒. ไตรภูมิโลกวินิจฉัย ประพันธ์โดย … พระยาธรรมปรีชา (แก้ว) ใช้คำประพันธ์ … ร้อยแก้ว เพื่อ … แทนไตรภูมิพระร่วง ให้ความรู้เกี่ยวกับโลกที่ ๓

8 ๓. กากีคำกลอน ประพันธ์โดย … เจ้าพระยาพระคลัง (หน) ใช้คำประพันธ์ … ร้อยกรองประเภทเพลงยาว เพื่อ … ขับร้องในการบรรเลงมโหรี ๔. เรื่องแปล ได้แก่ สามก๊ก ไซฮั่น และราชาธิราช สามก๊ก … เจ้าพระยาพระคลัง (หน) ไซฮั่น … กรมพระราชวังหลัง เจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศร์ ราชาธิราช … เจ้าพระยาพระคลัง (หน) และขุนนางอีก ๓ คน ใช้คำประพันธ์ … ร้อยแก้ว เพื่อ … เล่านิทาน

9 วรรณคดีสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนปลาย
การติดต่อและการรับอิทธิพลตะวันตก ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและวัฒนธรรมโดยที่เห็นได้ชัดคือด้านวรรณกรรมซึ่งทำให้วรรณกรรมมีลักษณะเป็นสากลมากขึ้นตามลำดับเวลาเห็นได้ชัดตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ และรัชกาลที่ ๖ เป็นต้นมา …

10 วรรณคดีสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
๑. วรรณคดีประเภทร้อยแก้ว วรรณคดีร้อยแก้วที่เจตนาให้อ่านเพื่อความบันเทิงใจและบำรุงสติปัญญา ๒. วรรณคดีประเภทร้อยกรอง มีวรรณคดีร้อยกรองขนาดยาวและขนาดสั้นเป็นจำนวนมาก มีฉันทลักษณ์ต่าง ๆ กัน มีเนื้อหาสาระกว้างขวางหลายแนว มีอรรถรส มีคุณค่า

11 วรรณคดีสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
๓. วรรณคดีประเภทบทละครแบบตะวันตก ละครตะวันตกมีเจตจำนงที่จะถ่ายทอดชีวิตจริงไปแสดงบนเวที ซึ่งมุ่งความงามอย่างอุดมคติในการแสดง ท่าท่าทาง เนื้อเรื่อง หลีกหนีอารมณ์รุนแรง และเรื่องร้ายต่าง ๆ ๔. วรรณกรรมประเภทสื่อมวลชน สื่อมวลชนเป็นวรรณกรรมประเภทที่เจริญก้าวหน้า และมีอิทธิพลต่อสังคมเป็นอันมาก ในปัจจุบันมีทั้งภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ …

12 ...ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก… เว็บไซต์ learners.in.th และเว็บไซต์ baanjomyut.com โดย..คุณรื่นฤทัย สัจจพันธ์

13 ๑. นส.กมลชนก กังแฮ ม.๕/๓ เลขที่ ๓0 ๒. นส.วรวรรณ ไชยชนะ ม.๕/๓ เลขที่ ๓๑
สมาชิกในกลุ่ม ๑. นส.กมลชนก กังแฮ ม.๕/๓ เลขที่ ๓0 ๒. นส.วรวรรณ ไชยชนะ ม.๕/๓ เลขที่ ๓๑ ๓. นส.จิรัชญา กุลมาตย์ ม.๕/๓ เลขที่ ๓๒ ๔. นส.พฤกษา วรภู ม.๕/๓ เลขที่ ๓๓ ๕. นส.ชนิกานต์ สังขาว ม.๕/๓ เลขที่ ๓๔ ๖. นส.ฉภิญญา สุริยธรรมกุล ม.๕/๓ เลขที่ ๓๕

14 จบการนำเสนอ ..


ดาวน์โหลด ppt วรรณคดีสมัย กรุงรัตนโกสินทร์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google