งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สุรินทร์ นายธนโชติ เกษตรสิงห์ นายธนโชติ เกษตรสิงห์ นายชูชีพ ยินดีฉัตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สุรินทร์ นายธนโชติ เกษตรสิงห์ นายธนโชติ เกษตรสิงห์ นายชูชีพ ยินดีฉัตร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สุรินทร์ นายธนโชติ เกษตรสิงห์ นายธนโชติ เกษตรสิงห์ นายชูชีพ ยินดีฉัตร
นายธนโชติ เกษตรสิงห์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ นายธนโชติ เกษตรสิงห์ รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง นายชูชีพ ยินดีฉัตร โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สุรินทร์ นางสาวรัญชนา สีละพัฒน์ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นายวิเชียร สุขตนเอง หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ

2 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (1/1)
ผู้ช่วยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (0/0) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 3 2 พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ 5 4 กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ ข้าราชการ 2 พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ - กลุ่มงานวิชาการผังเมือง ข้าราชการ 2 พนักงานราชการ 3 ลูกจ้างประจำ ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 4 พนักงานราชการ 1 ลูกจ้างประจำ - อัตรา บรรจุ ข้าราชการ 11 10 พนักงานราชการ 6 ลูกจ้างประจำ 8 7 รวม 24 23 อัตราว่าง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป มาช่วยราชการ 1 ราย 1. นางสาวรัญชนา ลีละพัฒน์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ถูกยืมตัว - ลาเรียน

3 Function ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป (สะสม) 500 700 1,200 1,800 2,200 2,500 2,800 3,000 3,200 3,500 3,700 4,000 418 1.1 งานสารบรรณ (1) รับหนังสือ (เรื่อง/เล่ม) 173 (2) ส่งหนังสือ (เรื่อง) 86 (3) พิมพ์หนังสือ (เรื่อง) (4) จัดเก็บ (เรื่อง) 71 (5) ส่ง (เรื่อง) 2 รวม 1.2 การเงิน & บัญชี (1) ฎีกาเบิก (เรื่อง) 6 (2) เงินส่งคลัง (ครั้ง) - (3) งบประมาณ (ครั้ง) 5 1.3 พัสดุ (1) จัดซื้อ (ครั้ง) (2) จัดจ้าง (ครั้ง) 3 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ (ครั้ง)

4 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 2 ผังเมืองรวม (ดำเนินการเพื่อประกาศเป็นกฎกระทรวง) 1 ผัง 2.1 จังหวัดสุรินทร์ ข.18 3 ผังเมืองชุมชนเทศบาล 1 ผัง ข.1-5 ข. 1 ข. 2 ข. 3 ข. 4 ข.5 3.1 ผังชุมชน ทต.นิคมปราสาท ข.3 4 ผังชุมชนโดยการมีส่วนร่วม 4 ผัง ข.1-5 4.1 อบต....

5 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 5 งานด้านช่างที่ให้บริการ(สะสม) 1650 500 700 1,300 1,500 1,800 2,100 2,300 2,500 2,700 2,900 3,100 3,300 510 5.1 กรรมการ (คณะ) 80 5.2 ให้คำปรึกษา (ครั้ง) 330 5.3 สำรวจ (งาน) 27 5.4 ออกแบบเขียน/ตรวจแบบ (งาน) 15 5.5 ประมาณราคา (งาน) 5.6 ทดสอบวัสดุ (ตัวอย่าง) 22 5.7 ควบคุมงานก่อสร้าง (งาน) 10 5.8 ตรวจการจ้าง (งาน) 5.9 งานกำกับตามกฎหมาย (งาน) 1 รวม 6 งานบริการด้านผังเมือง(สะสม) 20 40 60 100 120 140 160 180 200 220 240 14 6.1 กรรมการ (คณะ) - 6.2 ให้คำปรึกษา (ครั้ง) 4 6.3 ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน (เรื่อง) 6.4 ให้บริการแผนที่/แผนผัง (ครั้ง)

6 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 7 ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อการพัฒนา 7.1 สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ของจังหวัด 50% 70% 90% 100% 8 การตรวจสอบอาคารราชการ 120 อาคาร 20 40 60 80 100 120 - 9 ตรวจและออกใบอนุญาตโรงมหรสพ 10 ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์ 3 ครั้ง 1 2 3 11 บำรุงรักษาและปรับปรุงเขื่อน ป้องกันตลิ่ง- บำรุงปกติ 10% 20% 30%

7 Area (งานตามงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 2 สนง. เป็นหน่วยงานสนับสนุน โครงการ งบประมาณรวม ล้านบาท

8 Agenda ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 นวัตกรรมหน่วยงาน 1.1 ผังเมืองพบประชาชน (ต้นกล้าผังเมือง) 12 ครั้ง 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท 4 แห่ง - ตรวจสอบสถานบริการ 14 16 18 20 การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน หน่วยเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”

9 แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่ งบประมาณ เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น (ไม่รวมงบบุคลากรและงบอุดหนุน) 1,566,800 8.33 16.66 24.99 33.32 41.65 49.98 58.31 66.64 74.97 83.30 91.63 99.96 1.1 งบดำเนินงาน 3.56 1.2 งบลงทุน - 1.3 งบรายจ่ายอื่น

10 18 (1)แก้ไขตามกฤษฎีกาแล้ว
สถานภาพผังเมืองในพื้นที่ ผังเมือง วันหมดอายุ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์ ผังเมืองรวมเมืองสุรินทร์ ขยายอายุ 1 ปี 2 ครั้ง 28 เม.ย. 54 28 เม.ย.56 ผังชุมชน ทต.นิคมปราสาท 18 (1)แก้ไขตามกฤษฎีกาแล้ว


ดาวน์โหลด ppt สุรินทร์ นายธนโชติ เกษตรสิงห์ นายธนโชติ เกษตรสิงห์ นายชูชีพ ยินดีฉัตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google