งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาทหน้าที่ครูแกนนำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาทหน้าที่ครูแกนนำ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทบาทหน้าที่ครูแกนนำ

2 ความสำคัญของครูแกนนำ
ครูแกนนำเป็นผู้มีส่วนนำความสำเร็จ ในการพัฒนาศีลธรรม ทั้งในโรงเรียนและชุมชน ทำหน้าที่: ประสานงานพัฒนาด้านศีลธรรมในสังคม เริ่มจาก โรงเรียน นักเรียน ไปสู่บ้าน ผู้ปกครอง ไปสู่ชุมชน ประชาชน

3 โครงสร้างผู้ทำงานร่วมกับครูแกนนำในโรงเรียน
พอจ.ที่ปรึกษา พระนิเทศ ผู้ประสานงาน การศึกษา ผอ.โรงเรียน ครูทุกคน ครูแกนนำ บุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน อาสาสมัครฯ (กัลยาณมิตร)

4 1. ทีมงานในโรงเรียน 1.ผู้อำนวยการโรงเรียน
ทำหน้าที่เห็นชอบ อนุมัติโครงการ พร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการจัดกิจกรรม และผลักดันเป็นกำลังใจให้กับทีมงานที่ร่วมทำงานในโรงเรียน

5 1. ทีมงานในโรงเรียน 2.ครูแกนนำ ทำหน้าที่เป็นผู้ฝึกกิจกรรม (Coach)
และเป็นแกนกลางประสานงานการดำเนินโครงการต่าง ๆ ในการพัฒนานักเรียนด้านศีลธรรม (ทำงานร่วมกับ พระอาจารย์ประจำเขต และ ผู้ประสานงาน การศึกษาในพื้นที่)

6 1. ทีมงานในโรงเรียน 3. ครูทุกคนในโรงเรียน
ทำหน้าที่ร่วมกันพัฒนานิสัยนักเรียน โดยให้การสนับสนุนงานด้านต่าง ๆ ตามที่ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบหมาย หรือดำเนินการแบบจิตอาสา

7 บุคคลต่างๆในการทำงานร่วมกับครูแกนนำในชุมชน
วัด พระสงฆ์ โรงเรียน ผู้อำนวยการ กรรมการสถานศึกษา บ้าน ผู้ปกครอง ครูแกนนำ (เลขาฯ, ผช.เลขาฯ) ผู้ ปสง.การศึกษา (ผช.เลขา) ชุมชน ปลัดจ., นายอำเภอ, อบจ., อบต.,กำนันนายกเทศมนตรี

8 ภารกิจครูแกนนำ ใน.. การสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมครูยกโรงเรียน

9 กำหนดการอบรม รุ่น ๑ พุธ ๒๔ – อาทิตย์ ๒๘ กรกฎาคม
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม โรงเรียนในฝัน รุ่น ๑ พุธ ๒๔ – อาทิตย์ ๒๘ กรกฎาคม รุ่น ๒ อังคาร ๓๐ กรกฎาคม – เสาร์ ๓ สิงหาคม รุ่น ๓ พุธ ๗ – อาทิตย์ ๑๑ สิงหาคม รุ่น ๔ พุธ ๑๔ – อาทิตย์ ๑๘ สิงหาคม รุ่น ๕ พุธ ๒๑ – อาทิตย์ ๒๕ สิงหาคม รุ่น ๖ อังคาร ๒๗ – เสาร์ ๓๑ สิงหาคม รุ่น ๗ พุธ ๔ – อาทิตย์ ๘ กันยายน รุ่น ๘ พุธ ๑๑ – อาทิตย์ ๑๕ กันยายน รุ่น ๙ พุธ ๒๐ – อาทิตย์ ๒๔ กันยายน รุ่น ๑๐ พุธ ๒๕ – อาทิตย์ ๒๙ กันยายน รุ่น ๑๑ จันทร์ ๓๐ – ศุกร์ ๔ ตุลาคม

10 Title and Content Layout with List
Add your first bullet point here Add your second bullet point here Add your third bullet point here

11 ภารกิจครูแกนนำ... ในการสัมมนาครูยกโรง
กรอกข้อมูลโรงเรียนส่ง ปชส.ข้อมูลแก่ครูทั้งรร. ประชุม/เตรียมงานสัมมนา ช่วยดำเนินงานอบรม เก็บงาน /สรุปงาน ติดตามผล/ปสง.การนิเทศ

12 ศึกษางาน จากประมวลภาพ การสัมมนารร.ดีศรีตำบล
MV ครูยกโรง-ทีมงาน

13 ข้อมูลที่ควรได้ จากการประชุมปฏิบัติการ (๑)
ข้อมูลที่ควรได้ จากการประชุมปฏิบัติการ (๑) ๑. ข้อมูลพื้นฐาน (๑.) กำหนดการ วันเวลาสัมมนา (๒.) สถานที่อบรม และแผนที่เดินทาง (๓.) การเตรียมตัวเข้าสัมมนา (๔.) ภาพรวมการอบรมแต่ละจังหวัด

14 ข้อมูลที่ควรได้ จากการประชุมปฏิบัติการ(๒)
ข้อมูลที่ควรได้ จากการประชุมปฏิบัติการ(๒) ๒. ภารกิจครูแกนนำ (๑.) โครงสร้างการปฏิบัติงาน (๒.) แบ่งหน้าที่ ตามความถนัด (๓.) แผนการปฏิบัติงาน (๔.) ซักซ้อมเพื่อเป็นผู้ช่วยวิทยากรฐาน ๕ ห้อง (๕.) เป็นผู้ช่วยในการจัดสัมมนารุ่นครูยกโรง

15 ข้อมูลที่ควรได้ จากการประชุมปฏิบัติการ(๓)
ข้อมูลที่ควรได้ จากการประชุมปฏิบัติการ(๓) ๓. กลยุทธ์การสัมมนาด้านต่างๆ (หากมีเวลาเหลือ) (๑.) การต้อนรับ (๒.) ความเป็นอยู่ / ที่พัก (๓.) สถานที่ (๔.) อาหาร (๕.) หลักสูตร และกิจกรรมในระหว่างการอบรม (๖.) พิธีกรรมอื่น ๆ ที่สร้างความประทับใจ


ดาวน์โหลด ppt บทบาทหน้าที่ครูแกนนำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google