งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำของบประมาณ 159, ล้านบาท 116 โครงการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำของบประมาณ 159, ล้านบาท 116 โครงการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำของบประมาณ 159,602.9682 ล้านบาท 116 โครงการ
(ร่าง) กรอบคำของบประมาณบูรณาการ : การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 นโยบาย การปฏิบัติ (policy Integration) ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) ผลกระทบ (Impact) เด็กแรกเกิด -ปฐมวัย (0-5 ปี) เด็กนักเรียน (5-14 ปี) วัยรุ่น-นักศึกษา (15-21 ปี) แรงงาน (15-59 ปี) ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) คาบเกี่ยวทุกช่วงวัยและทุกเป้าหมายการพัฒนา ประชากรทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต และ มีหลักประกัน ทางสังคม ประชากรทุกกลุ่มเป้าหมาย มีคุณภาพชีวิต ที่ดี ประชาชนคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี การเกิดอย่างมีคุณภาพ การมีพัฒนาการสมวัย การได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและทักษะที่จำเป็นสำหรับโลกอนาคต การมีทักษะชีวิตและทักษะการทำงาน การพัฒนาทักษะและสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ มท. 1 โครงการ ศธ. 4 โครงการ พม. 1 โครงการ รง. 1 โครงการ ศธ. 2 โครงการ พม. 1 โครงการ วท. 1 โครงการ ศธ. 5 โครงการ มท. 1 โครงการ ศธ. 1 โครงการ มท. 8 โครงการ ศธ. 1 โครงการ ตัวชี้วัด : ปี 2559 เด็กแรกเกิด/เด็กปฐมวัย ร้อยละของเด็กแรกเกิด-ปฐมวัย (0-5ปี) มีการพัฒนาการสมวัย เด็กวัยเรียน อัตราการเข้าเรียนสุทธิทุกระดับชั้น (net enrolment ratio) เด็กวัยรุ่น/นักศึกษา ร้อยละของวัยรุ่น/นักศึกษาที่มีทักษะชีวิตในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยง วัยแรงงาน สัดส่วนกำลังแรงงานได้รับการคุ้มครองทางสังคม เช่น ระบบประกันสังคม วัยสูงอายุ ระดับความสำเร็จของการจัดทำระบบดูแลผู้สูงอายุระยะยาว การสร้างโอกาสในการศึกษาระดับสูงและประสบการณ์การทำงานจริงเพื่อวางรากฐานความมั่นคงในชีวิต การสร้างความมั่นคงในชีวิตของผู้สูงอายุ การสร้างโอกาสทางการศึกษาในระดับสูงเพื่อโอกาสการทำงานและการสร้างความมั่นคงในชีวิต การเตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวัยเป็นคนไทยที่มีความมั่นคงในชีวิต การสร้างความมั่นคงในชีวิตให้แรงงาน พม. 1 โครงการ มท. 5 โครงการ ศธ. 2 โครงการ สธ. 2 โครงการ* (กองทุน 1 กองทุน) ศธ. 5 โครงการ พม. 1 โครงการ รง. 1 โครงการ สธ. 1 โครงการ มท. 1 โครงการ ศธ. 2 โครงการ พม. 1 โครงการ ศธ. 1 โครงการ การสร้างภูมิคุ้มกันให้นักศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่ การสร้างคุณค่าและความอบอุ่นในวัยผู้สูงอายุ การสร้างความอบอุ่นให้เด็กปฐมวัย การส่งเสริมความอบอุ่นในครอบครัวสำหรับวัยแรงงาน การวางรากฐานจริยธรรม คุณธรรมเพื่อความอยู่ดีมีสุข พม. 4 โครงการ มท. 16 โครงการ วท. 1 โครงการ ศธ. 28 โครงการ สธ. 7 โครงการ กองทุน 1 กองทุน* -- โครงการ พม. 1 โครงการ ศธ. 3 โครงการ พม. 1 โครงการ มท. 1 โครงการ ศธ. 1 โครงการ พม. 1 โครงการ -- โครงการ งบประมาณตามคำขอฯ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ (พม.) 5, ล้านบาท กระทรวงมหาดไทย (มท.) , ล้านบาท กระทรวงแรงงาน (รง.) ล้านบาท กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ (วท.) ล้านบาท กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) , ล้านบาท กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) , ล้านบาท *กองทุน (2 กองทุน) , ล้านบาท ลบ. 8 โครงการ 50, ลบ. 11 โครงการ 1, ลบ. 14 โครงการ 1, ลบ. 11 โครงการ 74, ลบ. 15 โครงการ 31, ลบ. 57 โครงการ คำของบประมาณ 159, ล้านบาท 116 โครงการ


ดาวน์โหลด ppt คำของบประมาณ 159, ล้านบาท 116 โครงการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google