งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความเชื่อและพระคุณ โรม 5:21

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความเชื่อและพระคุณ โรม 5:21"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความเชื่อและพระคุณ โรม 5:21
จงมีความเชื่อในพระองค์เถิด พระองค์เป็นทุกสิ่งเป็นทุกอย่างที่ใจของเราเข้าพึ่งพิง (ซ้ำ) มีความเชื่อสักนิดภูเขาก็เคลื่อนได้ เปลี่ยนสิ่งร้ายหนักใจกลายเป็นดี ร่วมความเชื่อร่วมใจร่วมกันใช้ฤทธิ์เดช จะได้เห็นถึงการอัศจรรย์ ดูคนนั้นที่เขาหายพระเยซูทรงรักษา ตามพระสัญญาที่ทรงประทานให้ ไม่มีเหลืออะไรแล้วที่ยากเกินไป มาร่วมใจเชื่อในพระเยซู ความเชื่อและพระคุณ โรม 5:21

2 โรม. 5:21 “เพื่อว่าบาปได้ครอบงำ ทำให้ถึงซึ่งความตายฉันใด พระคุณก็ครอบงำด้วยความชอบธรรมให้ถึงซึ่งชีวิตนิรันดร์ โดยทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าฉันนั้น” โรม 6:23

3 พระคุณ พระเจ้าทรงสำแดงความรักต่อประชากร ไม่ใช่เพราะพวกเขาสมควรจะได้รับ
การสถิตและความรักของพระเจ้าผ่านทางพระเยซู โดยประทานพระเมตตา การอภัยโทษบาป และฤทธิ์อำนาจในการทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า ทรงประทานพระคุณส่วนหนึ่งให้ผู้ที่ยังไม่เชื่อ เพื่อสามารถเชื่อในพระเยซู ทรงประทานพระคุณแก่ผู้เชื่อ เพื่อเป็น “อิสระจากบาป” รับพระคุณโดยความเชื่อ

4 พระคุณ พระคุณ ฤทธิ์เดชของพระวิญญาณ
ความสามารถของพระเจ้า สิ่งที่ทรงสง่าราศี สิ่งที่อยู่ตรงข้ามกับการงาน ของเนื้อหนัง รับพระคุณโดยความเชื่อ พระคุณ ความโปรดปรานที่ไม่สมควรได้รับ

5 ความโปรดปรานที่ไม่สมควรได้รับ
พระคุณ ชัยชนะเหนือ ศัตรู โดยผ่านทาง ความเชื่อ โดยทางพระ วิญญาณ ความโปรดปรานที่ไม่สมควรได้รับ

6 เศคาริยาห์ 4:6 ไม่มีอะไรที่ยาก สำหรับพระเจ้า
“มิใช่ด้วยกำลัง มิใช่ด้วยฤทธานุภาพ แต่ด้วยพระวิญญาณของเรา” เศคาริยาห์ 4:6 ไม่มีอะไรที่ยาก สำหรับพระเจ้า

7 ความเชื่อ + พระคุณ = มหัศจรรย์
ฮ่องกง ค.ศ. 1980

8 ความเชื่อ+พระคุณ=ความมหัศจรรย์
เลสลีย์ เล็มเก้ เมย์ เล็มเก้

9 ความเชื่อ+พระคุณ = มหัศจรรย์
“นิต้า เราจะรักษาเจ้าให้ หายและเป็นพยาน ทั่วเอเซีย” “วันศุกร์ ที่ กุมภาพันธ์ 1977 เวลา น.” Nita Edwards

10 จากความตายไปสู่ชีวิต
“ด้วยว่าซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้น ก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ และมิใช่โดยตัวของท่านทั้งหลายกระทำเอง แต่พระเจ้าทรงประทานให้” (อฟ.2:8) ความเชื่อ + พระคุณ = ชีวิตใหม่ (มหัศจรรย์)

11 รอดโดยพระคุณผ่านทางความเชื่อ
ความรอด เป็นของประทานแห่งพระคุณของพระเจ้า แต่จะเกิดผลก็ต่อเมื่อมนุษย์ตอบสนองโดยความเชื่อ ความเชื่อ ในพระคริสต์เป็นเงื่อนไขเดียวที่นำไปสู่ความรอด พระคุณ ทรงสำแดงความรักต่อมนุษย์ ไม่ใช่เพราะพวกเขาสมควร จะได้รับ การสถิตและความรักของพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริสต์ ที่ประทานให้กับผู้เชื่อโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทรงประทานพระเมตตา การอภัยบาป และฤทธิ์อำนาจในการทำตามพระประสงค์ ของพระเจ้าทุกอย่างในชีวิตคริสเตียนเริ่มต้นด้วยพระคุณนี้

12 บทเรียนจากชีวิตของโนอาห์
ปฐก 6:1-22 โนอาห์รอดตายเพราะ พระคุณของพระเจ้า ความเชื่อ การเชื่อฟัง

13 ความเชื่อ การเชื่อและการไว้วางใจในพระคริสต์ในฐานะองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด ยอมมอบเจตจำนงและอุทิศถวายตนเองทั้งหมด อฟ. 6:6 ; ฮบ. 10:22 การกลับใจใหม่ กจ 17:30 ; 2 คร 7:10 ความเชื่อฟัง รม. 1:5; 16:26 การอุทิศตน กท. 2:20

14 วิธีต่างๆในการรับพระคุณ
การศึกษาและการเชื่อฟังพระคัมภีร์ การฟังคำเทศนาและการประกาศข่าวประเสริฐ การอธิษฐาน การอดอาหาร การนมัสการ การเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณ การร่วมพิธีมหาสนิท

15 ท่าทีของผู้เชื่อต่อพระคุณ
ผู้เชื่อสามารถขัดขืนพระคุณของพระเจ้าได้ ฮบ 12:15 สามารถรับไว้โดยไม่เกิดผลอะไร 2 คร 6:1 ดับได้ 1 ธส 5:19 ปัดทิ้ง กท 2:21 หล่นพ้นจากพระคุณได้ กท 5:4

16 ความเชื่อและความวางใจ
ความเชื่อและความไว้วางใจต่อพระเจ้าจะนำเราผ่านความทุกข์ยากที่ต้องเผชิญ เพื่อรอให้พระคุณของพระเจ้าทำการช่วยกู้เราไว้ด้วยฤทธิ์เดชซึ่งอยู่ในรูปของพระคุณ

17 ความเชื่อและความวางใจ
อย่าพึงพอใจเพียงแต่การได้รับพระคุณเพื่อจะรอดจากความพินาศเป็นนิตย์เท่านั้น แต่รับเอาพระคุณ พระคุณ และพระคุณเพิ่มขึ้นทุกวัน เพื่อให้คุณดำเนินชีวิตอยู่ในชัยชนะ เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเยซูในชีวิตประจำวันของคุณ

18 อุปสรรคขจัดได้ ด้วย ความเชื่อและพระคุณ
ไม่ใช่ฤทธิ์ ไม่ใช่แรง แต่แข็งแกร่งด้วยพระวิญญาณ อุปสรรคขจัดได้ ด้วย ความเชื่อและพระคุณ

19 โปรแกรมเทศนา HS:8-9-12 SF : TS : RY:8/9-9-12 AVA:


ดาวน์โหลด ppt ความเชื่อและพระคุณ โรม 5:21

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google