งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปฐมภูมิ กับการเปลี่ยนแปลง อำเภอสุขภาพเข้มแข็ง ศรัทธา มุ่งมั่น พยายาม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปฐมภูมิ กับการเปลี่ยนแปลง อำเภอสุขภาพเข้มแข็ง ศรัทธา มุ่งมั่น พยายาม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปฐมภูมิ กับการเปลี่ยนแปลง อำเภอสุขภาพเข้มแข็ง ศรัทธา มุ่งมั่น พยายาม
อดทน รอคอย นพ.นิทัศน์ รายยวา (14,18,20,27 พย 56) 1

2 คนละไม้ คนละมือ ร่วมด้วย ช่วยกัน 2

3 ดูแลถึงบ้านดุจญาติมิตร นักสุขภาพครอบครัว เชื่อมั่นและทำให้เป็นจริง
จัดระบบดูแลประชาชน บูรณาการทุกประเด็น ดูแลถึงบ้านดุจญาติมิตร นักสุขภาพครอบครัว (นสค.) เขต 9 เชื่อมั่นและทำให้เป็นจริง

4 หัวใจ ประชาชนมีสุขภาวะ (แข็งแรง,ไม่ป่วย,จิตใจดี)
ประชาชนมีสุขภาวะ (แข็งแรง,ไม่ป่วย,จิตใจดี) ป่วยเล็กน้อย (ยาใกล้มือ,ช่วยกันดูแล) ป่วยมาก (รักษาเหมาะสมมีคุณภาพ) ป่วยหนัก (รักษาเต็มที่สุดสุด) ด้อยโอกาส (ไม่ถูกทอดทิ้ง) (พิการ,ชรา,เรื้อรัง,จิต)

5 อยากมี ญาติเป็นหมอ

6 ปัญหาซ้ำซาก การเข้าถึงบริการไม่เต็มร้อย ระบบส่งต่อไม่เอื้ออาทร
ประชาชนไม่พึ่งตนเอง รพ.ใหญ่แออัดป่วยจำเป็นเข้าไม่ได้ ปฐมภูมิ ถูกละเลย 6 6

7 กรอบความคิด “บริการสุขภาพครบวงจร”
นวก./GN ประเมิน วช. เอื้ออาทร อบรม NP จนท. มีกำลังใจ จนท. ครบถ้วน ค่าตอบแทนตามปริมาณงานเชิงรุก จนท. มีความรู้ อบรม 5 เสือ ปฐมภูมิ จพสช. เรียน GN ทีมงานสาธารณสุข มีสมรรถนะ เรียน SRM นักสุขภาพ ครอบครัว กองทุนคุณภาพ IT/GIS คุณภาพ จนท.:ประชาชน 1:1,250 รพสต. คุณภาพ อปท. ร่วมมือ ระบบส่งต่อ เอื้ออาทร เร่งรัดงานเขตเมือง รพศ./ท. รับงานทุติยภูมิ & ตติยภูมิเต็มที่ การเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ รพช. ต่องานทุติยภูมิแข็งขัน ประชาชนมีสุขภาวะ

8 บริการ “ครบคน ครบถ้วน ครบเวลา”
สร บร ชภ นม2 88 แห่ง อำเภอ เข้มแข็ง. 1:30,000-60,000 หนุน คลินิก เสริม ศสม ที่ปรึกษา นสค.) ศสม.คลีนิค/ หน่วยปฐมภูมิ 1:7,000-9,000 ร่วมงานกับพื้นที่แข็งขัน ทีมงานเข้มแข็ง 900 แห่ง นสค 1:1250 ดูแลดุจญาติมิตร ดูแลองค์รวม 5,500 คน (NP 2,500 + อื่นๆ 3,000) อสม. 1:50 อสม. : นสค. = 25:1 100,000 คน ประชาชน ดูแลสุขภาพตนเอง ช่วยกันเป็นกลุ่ม/ชมรม 6.65 ล้าน บริการ “ครบคน ครบถ้วน ครบเวลา” 8

9 เครือข่ายแพทย์เฉพาะทางสนับสนุน
๑ แพทย์ ๑ ตำบล.หรือ.๑ แพทย์ ๑ ที่ปรึกษา เครือข่ายแพทย์เฉพาะทางสนับสนุน วรพงษ์หมอกระดูก วันเพ็ญหมอตา วรจิตหมอหัวใจ ปิยะพงษ์หมอโรคไต หัวหน้า มยุรี พี่อิ๋ว วรรณ ตุ้ม ไก่ อ้อ แนนก่ 9

10 การเชื่อมโยงเครือข่ายปฐมภูมิ (แพทย์ นสค. และ อสม.)
ดูแลประชาชน 6.65 ล้านคน 1 ... ... ... อสม นสค. 1:25 ... 20 1,000 1 15 1:12 2 แพทย์ 1 ... 1 1:12 ... ... ... 1:25 1 ... 15 20 1,000 1:12 2 1 ... 1 1 ... ... 1:25 ... 15 1,000 20 2 10 1

11 ตติยภูมิ รพท/ศ. ทุติยภูมิ รพช. ปฐมภูมิ รพสต/ศสม. อ จ สุขภาวะ A E C N O
ตติยภูมิ รพท/ศ. ทุติยภูมิ รพช. ปฐมภูมิ รพสต/ศสม. W E C N A O D อ จ

12 ประชาชนทุกคนคือเป้าหมาย
เป็นคำตอบสุดท้าย 6.65 ล ทุกคน ทุกครัวเรือน

13 ดญ.แม่ W E วัยทำงาน 20-60 วัยเรียน 6-14 ยาเสพติด วัยรุ่น เด็กซิ่ง
TB ดญ.แม่ Stroke E วัยเรียน 6-14 ยาเสพติด AIDS วัยรุ่น 15-20 รายบุคคล เด็กซิ่ง ฆ่าตัวตาย C มั่วสุม A อ้วน พัฒนาการ 0-5 ปี CA Breast N เด็กสมบูรณ์ CA Cx D DM/HT นสค 1:1,250 ป 1:20 อ 12:1 Dr ติดสังคม ช่วยดู สูงอายุ >60 พิการ (ระดับดูแล) ติดบ้าน ตัวช่วย O ติดเตียง ช่วยบริบาล ฟันเทียม COPD (บุหรี่) บ้าน สร้างสุขภาพ ตับ (พยาธิ/เหล้า) สิ่งแวดล้อม ร้านชำ อาหารปลอดภัย MCH ชุมชน ปลอดโรค ปัญหา? รร./วัด เอื้อคนพิการ/ชรา ลานกีฬา ลด ละ เลิก เหล้า/บุหรี่ หวาน มัน เค็ม 13

14 9

15 นสค กองทุนสุขภาพ หุ้นส่วน อปท. พัฒนา พท.ครบวงจร กล้าตัดสินใจ
กล้ารับผิดชอบ เจ้าภาพร่วมปัญหาสุขภาพ กล้าเปลี่ยนแปลง ภาวะผู้นำ มิตร อสม. สร้างสุขภาพ ที่พัก กำลังใจ นสค ตำแหน่ง 5 ทักษะ ค่าตอบแทน ประสานงาน รักษาเบื้องต้น (NP) Counsellor เปลี่ยนพฤติกรรม ระบาดวิทยา (SRRT) ญาติ ประชาชน 1:1,250 แนะนำ 3 ตัวช่วย ดูแล มอ.ไซด์ N.Book โทรศัพท์ รักษา ส่งต่อ แพทย์ เป็นที่ปรึกษา 12:1 15

16 สสอ.(รวมคน รวมเงิน รวมงาน)
ทุ่มเทสุด ๆ กองหนุนใจใหญ่ กล้าคิด/ตัดสินใจ/รับผิดชอบ ทีมงานเข้มแข็ง ประสาน อปท. จริงใจ ที่พักพิงอบอุ่น องค์กรมีศักดิ์ศรี มีส่วนร่วม พึ่งตนเอง ผู้กำกับ (Coach) สสอ.(รวมคน รวมเงิน รวมงาน) นับญาติ ประสาน นสค . ประชาชน รพ.สต. เวชศาสตร์ ชุมชน รพ. ผู้อุ้ม (เจ้าภาพ) รพช./ท./ศ. เจ้าภาพ ครบคน ครบเรื่องป่วย ครบเวลา เติมคน (1 : 1,250) เติมสมอง (5 ทักษะ) เติมใจ (มั่นคง) เติม 3 ตัวช่วย (สะดวก) เติมงบประมาณ ผู้สนับสนุน อย่างเป็นทางการ นพ.สสจ. รพท./ศ. กรม /สป. สปสช. อปท. ทักษะ รางวัล เวทีเรียนรู้ ฐานปฏิบัติเข้มแข็ง บรรยากาศน่าอยู่ (กาย, ใจ) IT “ร่วมด้วย ช่วยกัน พลิกผันข้อจำกัด”

17 นักสุขภาพครอบครัวคือใคร?
เห็นใจชาวบ้าน ชาวบ้านอุ่นใจ จริงใจกับชาวบ้าน ชาวบ้านไว้ใจ ตั้งใจกับชาวบ้าน ชาวบ้านมั่นใจ

18 รพสต./ศสม เพิ่มทีมครบถ้วน (1:1250) 5 เสือปฐมภูมิ
NP/นวก.สธ กลุ่มละ 2-3 คน ครุภัณฑ์จำเป็น ครบถ้วน สถานที่ปลอดภัย น่าอยู่ บริหารงบ PP มีคุณภาพ ม.ไซด์,N.Book,โปรมือถือ 4/9/2017

19 ขวัญกำลังใจ ประเมินวิชาการเอื้ออาทร “ง่าย สะดวก รวดเร็ว มีคุณค่า”
ประเมินวิชาการเอื้ออาทร “ง่าย สะดวก รวดเร็ว มีคุณค่า” ค่าตอบแทนเชิงรุกครบถ้วน “ทำมากได้มาก ทำยากได้เยอะ” เงินเหมาจ่าย“ได้รับตามเกณฑ์” บริหารหลักการ“ธรรมาภิบาล” อุปกรณ์ทำงานครบถ้วน 4/9/2017

20 บทบาทนักสุขภาพครอบครัว
1.ดูแลประชาชน “ครบคน ครบเรื่องป่วย ครบเวลา” 2.ดูแล อสม. “เพื่อนใกล้ชิด ร่วมด้วย ช่วยกัน” 3.ทำงานเป็นทีมอย่างแข็งขัน “ เปลี่ยนครัวเรือน เป็นที่ทำงาน” 4.บริการ รพ.สร้างเสริมสุขภาพตำบล มีประสิทธิภาพ “รับผิดชอบครบวงจร”

21 บทบาทสาธารณสุขอำเภอ เป็นผู้จัดการสุขภาพ(Project manager)
บริหารพื้นที่เป็นฐาน หลักการ “รวมคน รวมเงิน รวมงาน” บริหารงบประมาณ ส่งเสริมสุขภาพอย่าง “โปร่งใส ได้มิตร” ผลักดัน รพสต. สมบูรณ์แบบพร้อมเรียนรู้ SRM เพื่อการพัฒนาร่วมกับ อปท.

22 บทบาท ผอก. รพช. เป็นที่ปรึกษา/ช่วยสาธารณสุขอำเภอ Project manager
เติมคน จัดทีมครบถ้วน เติมใจ ค่าตอบแทน ขวัญกำลังใจ เติมสมอง เสริมความรู้ หนุนเสริมเต็มที่ อบรมพยาบาลเวชปฏิบัติ, อุปกรณ์การแพทย์ , ส่งต่อ เป็นที่ปรึกษา/ช่วยสาธารณสุขอำเภอ Project manager เติมคน จัดทีมครบถ้วน เติมใจ ค่าตอบแทน ขวัญกำลังใจ เติมสมอง เสริมความรู้ หนุนเสริมเต็มที่ อบรมพยาบาลเวชปฏิบัติ, อุปกรณ์การแพทย์ , ส่งต่อ

23 บทบาท ผอก. รพท./รพศ. หนุนเสริมสุด ๆ ดูแลการส่งต่อผู้ป่วย
“สร้าง รพ.ส่งเสริมฯ ตำบลตัวอย่าง” ดูแลการส่งต่อผู้ป่วย “เอื้ออาทร ไม่มีเงื่อนไข ทุกกรณี”

24 นพ.สสจ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง “รพสต.เป็นโอกาสการพัฒนา”
เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง “รพสต.เป็นโอกาสการพัฒนา” กล้าคิด กล้าหาทางเลือกนอกกรอบ “หากระบวนการใหม่” มีธรรมาภิบาลการบริหาร “ที่พึ่งเสาหลักของทีมทุกคน”

25 ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลง
1 รู้สถานการณ์จนตรอก 2 หัวหอกสร้างทีมแกน 3 แผนวิสัยทัศน์ร่วม 4 สรวมบทขายฝันทั่วองค์กร 5 ทอนอำนาจให้เป็นระดับ 6 ขยับชัยชนะระยะสั้น 7 ดั้นด้นยืนหยัดต่อสู้ 8 รู้การสร้างความมั่นคง

26 หลักการระดมสมอง ต่างคนต่างแสดงออกสุดๆ ไม่มีการวิจารณ์เหน็บแนม
ความคิดยิ่งมากยิ่งดี ความคิดสุดท้ายตกผลึกเป็นของกลุ่มไม่ใช่เป็นของผู้ออกความเห็น

27 ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลง
อาสาสมัครมือถือ/เยี่ยมทางโทรศัพท์ เครือข่าย ประชาชน-อสม-นสค. โรงเรียน อสม. พาผู้ป่วยหนักไปรักษา เปลี่ยนแปลงบ้านสำหรับโรคเรื้อรัง นักบริบาล,นักสร้างเสริม,สอนญาติช่วย

28 ขอเชิญซักถาม


ดาวน์โหลด ppt ปฐมภูมิ กับการเปลี่ยนแปลง อำเภอสุขภาพเข้มแข็ง ศรัทธา มุ่งมั่น พยายาม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google