งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายโสรัจ สายบัว โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดชัยภูมิ นายศิรวัชร อ่อน เหลา หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางศรีสุรางค์ หินทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายโสรัจ สายบัว โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดชัยภูมิ นายศิรวัชร อ่อน เหลา หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางศรีสุรางค์ หินทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายโสรัจ สายบัว โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดชัยภูมิ นายศิรวัชร อ่อน เหลา หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางศรีสุรางค์ หินทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป นายคมกริช วร จินดา หัวหน้ากลุ่มงาน วิชาการผังเมือง - ว่าง - หัวหน้าฝ่าย ปฏิบัติการ ชัยภู มิ 1 - ว่าง -

2 อัตราบรรจุ ข้าราชการ 1413 พนักงาน ราชการ 66 ลูกจ้าง 99 รวม 2928 อัตราว่าง - มาช่วย ราชการ - ถูกยืมตัว - ลาเรียน - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 33 พนักงานราชการ -- ลูกจ้างประจำ 33 กลุ่มงานวิชาการโยธาธิ การ ข้าราชการ 22 พนักงานราชการ 33 ลูกจ้างประจำ -- กลุ่มงานวิชาการผังเมือง ข้าราชการ 22 พนักงานราชการ 33 ลูกจ้างประจำ 66 ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 54 พนักงานราชการ -- ลูกจ้างประจำ -- โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ (1/1) ผู้ช่วยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ (1/1) ชัยภูมิ 2

3 ที่กิจกรรม ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 50010001700 2400 31003800450052005900660073008000 1,251 1.1 งานสารบรรณ 1,214 (1) รับหนังสือ ( เรื่อง / เล่ม ) 449 (2) ส่งหนังสือ ( เรื่อง ) 158 (3) พิมพ์หนังสือ ( เรื่อง ) 158 (4) จัดเก็บ ( เรื่อง ) 449 (5) ส่ง E-mail ( เรื่อง ) - 1.2 การเงิน & บัญชี 31 (1) ฎีกาเบิก ( เรื่อง ) 26 (2) เงินส่งคลัง ( ครั้ง ) 1 (3) งบประมาณ ( ครั้ง ) 4 1.3 พัสดุ 6 (1) จัดซื้อ ( ครั้ง ) 1 (2) จัดจ้าง ( ครั้ง ) 4 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ ( ครั้ง ) 1 ชัยภูมิ 3

4 ชัยภูมิ 4 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 2 ผังเมืองรวม ( ดำเนินการเพื่อประกาศเป็นกฎกระทรวง ) 1 ผัง 2.1 จังหวัดชัยภูมิประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกาประกาศราช กิจจานุเบกษา ประชุม ข. 18 ( ส่งร่างประกาศราชกิจจานุเบกษา ที่แก้ไขแล้ว ) 3 ผังเมืองรวม เมืองชัยภูมิ 1 ผัง ( ปรับปรุงครั้งที่ 3) ข. 1 ข. 2 ข. 3 ข. 4 ข.1 4 ผังเมืองชุมชนเทศบาล 2 ผัง ข.1-4 ข. 1 ข. 2 ข. 3 ข. 4 4.1 เทศบาลตำบลบ้านเขว้าข.1 4.2 เทศบาลตำบลโคกสะอาดข.1

5 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 6 งานด้านช่างที่ให้บริการ 98081162243 324 405486567648729810891980 358 6.1 กรรมการ ( คณะ ) 5 6.2 ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) 15 6.3 สำรวจ ( งาน ) 2 6.4 ออกแบบเขียน / ตรวจแบบ ( งาน ) 2 6.5 ประมาณราคา ( งาน ) 2 6.6 ทดสอบวัสดุ ( ตัวอย่าง ) 308 6.7 ควบคุมงานก่อสร้าง ( งาน ) 10 6.8 ตรวจการจ้าง ( งาน ) 10 6.9 งานกำกับตามกฎหมาย ( งาน ) 4 7 งานบริการด้านผังเมือง 168142842 56 708498112126140154168 15 7.1 กรรมการ ( คณะ ) - 7.2 ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) 7 7.3 ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ ที่ดิน ( เรื่อง ) 8 ชัยภูมิ 5

6 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 8 ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อการ พัฒนา 8.1 จัดทำโครงการจัดรูปที่ดิน เพื่อพัฒนาพื้นที่ จำนวน 1 โครงการ 100% 5%5%10%15% 20% 30%40%50%60%70%80%90100% 5% 9 การตรวจสอบอาคารราชการ 75 อาคาร - 10 ตรวจและออกใบอนุญาตโรง มหรสพ ( ต่อใบอนุญาตโรงมหรสพ ) 0 อาคาร ------------ ------------ 11 ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์ ------------ ------------ ชัยภูมิ 6

7 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ เป็นหน่วยงานหลัก 4 โครงการ งบประมาณรวม บาท 1. เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 9,14 ต. คอนสวรรค์ ถึงบ้านหนองปลา ปิ้ง หมู่ที่ 1 ต. ศรีสำราญ จ. ชัยภูมิ 2.4000 ลบ. 2. เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านหนองกองแก้ว หมู่ที่ 4 ต. ห้วยแย้ อ. หองบัวระเหว จ. ชัยภูมิ ความยาว 200 เมตร 2.4000 ลบ. 3. เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านนางแดดโคก หมู่ที่ 1 ต. วังชมพู อ. หนองบัวแดง จ. ชัยภูมิ ความยาว 200 เมตร 2.4000 ลบ. 2. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองเป็นหน่วยงานสนับสนุน - โครงการ งบประมาณรวม - ล้านบาท ชัยภูมิ 7

8 ที่กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 นวัตกรรมหน่วยงาน 1.1 วางผัง อำเภอ จำนวน 11 อำเภอ ร่วมกับ อบจ. ชัยภูมิ 5%5%10%15% 20% 30%40%50%60%70%80%90100 % 2 ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท 4 ครั้ง - 3 ตรวจสอบสถานบริการ 12 แห่ง - 4 การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 12 ครั้ง 1 5 หน่วยเคลื่อนที่ “ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ” 12 ครั้ง 1 Agenda Agenda ชัยภูมิ 9

9 ที่งบประมาณ เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น ( ไม่รวมงบ บุคลากรและงบอุดหนุน ) 7.4012 ลบ. 2.83%7.10%12.76%18.54%25.77%34.57%44.29%54.72%65.78 % 76.84%88.22%100% 7.28% 1.1 งบดำเนินงาน 1.7762 ลบ. 2.83%7.10%12.76%18.54%25.77%34.57%44.29%54.72%65.78 % 76.84%88.22%100% 7.28 1.2 งบลงทุน 5.625 ลบ. 40%60%80%100% 1.3 งบรายจ่ายอื่น ------------- ------------ ชัยภูมิ 10

10 ผังเมือง วัน หมดอายุ ป 123456789101112131415161718 ผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูมิ ผังเมืองรวมเมืองชัยภูมิ ( ปรับปรุงครั้งที่ 3) ต่ออายุ ครั้งที่ 1 23 ส. ค.56 ผังเมืองรวมเมืองชัยภูมิ 10 ผัง ผังชุมชนเทศบาลตำบลบ้านเขว้า ผังชุมชนเทศบาลตำบลโคกสะอาด 18 (1) ( อยู่ระหว่างส่งร่างประกาศราชกิจจานุเบกษา ที่แก้ไข แล้ว ) ชัยภูมิ 11


ดาวน์โหลด ppt นายโสรัจ สายบัว โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดชัยภูมิ นายศิรวัชร อ่อน เหลา หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางศรีสุรางค์ หินทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google