งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการเรียน Couse_Syllabus

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการเรียน Couse_Syllabus"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการเรียน Couse_Syllabus
สาขาเทคโนโลยีการผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ วิชา เทคโนโลยีงานโลหะแผ่น รหัสวิชา จำนวน หน่วยกิต ทฤษฏี 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ อาจารย์ผู้สอน อ.ธรรม์ณชาติ วันแต่ง วศ.บ (วิศวกรรมอุตสาหการ) มศว. วศ.ม (Metal Forming Technology) มจธ. • โทรศัพท์ ต่อ1601 โทรสาร

2 5610204 เทคโนโลยีงานโลหะแผ่น. Sheet Metal Technology
กิจกรรมการเรียนการสอน 1. การบรรยายทฤษฏีก่อนลงปฏิบัติงานโดยผู้สอน ด้วย power point ด้วยวีดีทัศน์ ใบความรู้ 2. การแบ่งกลุ่มปฏิบัติงาน ตามแบบงาน 3. การนำเสนอการค้นคว้าและรายงานรูปเล่มสมบูรณ์

3 การประเมินผล - คะแนนเวลาเรียน 10 % (เวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80%) - คะแนนพฤติกรรม 10 % - ปฏิบัติงาน % - งานสำเร็จ ชิ้นที่ 1 และ % - สอบปลายภาค % รวม %

4 หนังสือประกอบการเรียน
ธรรม์ณชาติ วันแต่ง, เทคโนโลยีงานโลหะแผ่น, สาขาเทคโนโลยีการผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, 2551 Repp McCarthy, Metalwork Technology and Practice, New York, 1989 3. ชุดสื่อการสอน วิชา การออกแบบแม่พิมพ์โลหะ, โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ พ.ศ. 2550, สถาบันไทย-เยอรมัน 4. ชานนท์ สุขตาอยู่, รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์, รศ.ดร.วารุณี เปรมานนท์, แม่พิมพ์ปั๊มโลหะแผ่น, สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย, 2547 5. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ, Sheet Metal And DIE Design, E-learning, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2551

5

6

7

8

9 สารบัญ บทที่ 1. การใช้งานโลหะแผ่นในปัจจุบัน บทที่ 2. ลักษณะทั่วไปของงานตัดและขึ้นรูปโลหะแผ่น บทที่ 3. การเขียนแบบแผ่นคลี่ บทที่ 4. เครื่องมือและเครื่องจักรที่ใช้ในงานโลหะแผ่นเบื้องต้น บทที่ 5 เครื่องจักรและกรรมวิธีการตัดโลหะแผ่นสมัยใหม่ บทที่ 6. การดัดขึ้นรูปโลหะแผ่น บทที่ 7. การคำนวณแรงและงานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบแม่พิมพ์ดัดงอขึ้นรูป แบบงาน 1. Dustpan แบบงาน 2. Tool Box


ดาวน์โหลด ppt แผนการเรียน Couse_Syllabus

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google