งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง โรงพยาบาลโนนไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง โรงพยาบาลโนนไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง โรงพยาบาลโนนไทย

2 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาลโนนไทย

3 ข้อมูลทั่วไป อำเภอโนนไทย
ตั้งอยู่ระหว่างเส้นทาง นครราชสีมา - ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ จ.ลพบุรี จ.สระบุรี จ.นครนายก จ.ปราจีนบุรี จ.บุรีรัมย์ จ.ขอนแก่น ระยะทาง ห่างจาก อ. เมือง นครราชสีมา 28 กม.

4 ปี 2528 เปิดบริการโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง
ปี 2536 เปิดบริการโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง ปี 2548 เปิดบริการโรงพยาบาล 60 เตียง

5 ผลงานการให้บริการ 3 ปีย้อนหลัง
รายการ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 จำนวนผู้รับบริการทั้งหมด (ครั้ง) 127,144 139,817 136,473 จำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมด (ครั้ง) 105,984 118,498 120,346 จำนวนผู้รับบริการเฉลี่ยต่อวัน (คน) 447 479 478 จำนวนผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวัน (คน) 371 415 421 จำนวนผู้รับบริการทันตกรรม (คน) 13,906 20,098 17,079 จำนวนผู้ป่วยในทั้งหมด (ครั้ง) 6,810 7,171 7,422 จำนวนวันนอนรวมทั้งปี (วัน) 16,195 18,692 18,104 อัตราครองเตียง (%) 74.97 86.93 83.81

6 ข้อมูลงานอนามัยแม่และเด็กรพ.โนนไทย 3 ปีย้อนหลัง
กิจกรรม ปีงบประมาณ 2554 2555 2556 จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ (คน/ครั้ง)  452/3,098  504/2,318  415/2,350 จำนวนมารดาที่มาคลอด (คน)  322  291  238 ผ่าท้องคลอด (คน)  23  19  12 ใช้คีมคีบ  8  4  7 ใช้เครื่องดูด  3  6 จำนวนทารกที่คลอดทั้งหมด (คน) จำนวนมารดาในเครือข่ายที่ Refer  182 190  89  จำนวนเด็ก 0-1 ปี ในเครือข่ายที Refer  83 69  25 

7 นโยบาย Service Plan จังหวัดนครราชสีมา
- ปี พ.ศ.2554 โรงพยาบาลโนนไทยได้รับการยกฐานะจากโรงพยาบาล 2.1 เป็น 2.2 และระดับ F2 - ปี พ.ศ.2555 ได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย MCH NODE ดูแลประชากรเครือข่ายโรงพยาบาลขามสะแกแสง, โรงพยาบาล พระทองคำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา, และโรงพยาบาลบ้านเหลื่อม รวมประชากร 291,966 คน

8 นโยบาย Service Plan จังหวัดนครราชสีมา
- ปีงบประมาณ 2555โรงพยาบาลโนนไทยได้รับจัดสรร งบค่าเสื่อมระดับเขต 30 % เพื่อก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง เพื่อขยายพื้นที่บริการโดยจัดทำ Ward แม่และเด็ก และพัฒนาศักยภาพการให้บริการเป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย MCH NODE

9 นโยบาย Service Plan จังหวัดนครราชสีมา
งบประมาณก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง - งบค่าเสื่อมระดับเขต 30% = ,532, บาท - เงินบริจาค = 1,000, บาท - เงินบำรุงโรงพยาบาล = 39,149, บาท รวมมูลค่าอาคาร = 44,681,600 บาท

10 นโยบาย Service Plan จังหวัดนครราชสีมา
ลักษณะการใช้งานอาคาร ( อาคาร 3 ชั้น) - ชั้นล่าง เป็นเตียงผู้ป่วยสามัญ 30 เตียง รองรับผู้ป่วย MCH และผู้ป่วยทางเลือก (ฝังเข็ม) - ชั้นที่ 2 และ 3 เป็นห้องพิเศษ จำนวน 30 ห้อง เพื่อรองรับผู้ป่วยในเครือข่ายบริการปฐมภูมิที่ส่งมา Admit ห้องพิเศษ

11 นโยบาย Service Plan จังหวัดนครราชสีมา
ประโยชน์ที่จะได้รับ 1. ลดความแออัดของผู้ป่วยในของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 2. รองรับผู้ป่วย Refer จากโรงพยาบาลในเครือข่ายด้านสูตินรีเวชและกุมารเวช 3. พัฒนาศักยภาพการให้บริการด้าน MCH ของโรงพยาบาลโนนไทย 4. สนับสนุนเครือข่ายบริการปฐมภูมิโดยเป็นศูนย์ประสานงานรับและส่งต่อผู้ป่วย จากเครือข่ายบริการปฐมภูมิกับโรงพยาบาลโนนไทย 5. มีห้องพิเศษเพียงพอต่อการให้บริการ และเป็นช่องทางเพิ่มรายได้จากห้องพิเศษ 6. สร้างการมีส่วนร่วมและสร้างศรัทธาต่อโรงพยาบาลโนนไทยจากประชาชน ทุกภาคส่วน

12 พิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีและวางศิลาฤกษ์ อาคารผู้ป่วยในหลังใหม่ (3ชั้น)
โรงพยาบาลโนนไทย

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 สรุปยอดผู้รับบริจาคสมทบทุนสร้างอาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง
ยอดเงินฝากธนาคาร และสหกรณ์ออมทรัพย์ 4,787, บาท ยื่นความจำนงบริจาคเป็นห้องพิเศษ ,600, บาท รวมเงิน 6,387, บาท

25 สถานการณ์การเงินโรงพยาบาลโนนไทย (กันยายน 2556)
เงินสดคงเหลือที่ปลอดภาระ ,494,048.73

26 ข้อมูลเพิ่มเติม โรงพยาบาลโนนไทยมีประสบการณ์ในการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น โดยใช้เงินบำรุงโรงพยาบาลโนนไทย มูลค่า 27,700,000 บาท สร้างเสร็จในปี 2553 โดยฐานะเงินบำรุงไม่กระทบกระเทือน

27 ชั้น 1 : กลุ่มงานเภสัชกรรมและงานคุ้มครองผู้บริโภค

28 ชั้น 1 : กลุ่มงานทันตสุขภาพ

29 ชั้น 2 : สำนักงานบริหารและห้องประชุม

30 ชั้น 3 : ห้องประชุม

31 ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุน


ดาวน์โหลด ppt โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง โรงพยาบาลโนนไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google