งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Electrical Engineering

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Electrical Engineering"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Electrical Engineering
Laboratory III

2 การทดลอง One Phase Transformer Three Phase Transformer
DC Machine (DC Motor) Induction Machine (Induction Motor) Synchronous Motor Synchronous Generator Alternator Synchronizing (Generator Synchronizing)

3 One Phase Transformer

4 วัตถุประสงค์ - Turn Ratio
- Calculate the Equivalent Circuit of non ideal transformer - Find out the transformer parameters

5 โครงสร้างของหม้อแปลง 1 เฟส

6

7 หาความสัมพันธ์ระหว่าง
Vp กับ Vs Ip กับ Is

8 แบบจำลองของหม้อแปลง 1 เฟส
แบบจำลองทางอุดมคติ แบบจำลองทางปฏิบัติ

9 แบบจำลองทางอุดมคติ

10 แบบจำลองทางปฏิบัติ

11 การหาพารามิเตอร์ของหม้อแปลง 1 เฟส
Determination of transformer parameter by measurement Open circuit test Provides magnetizing reactance and core loss resistance Obtain components are connected in parallel Short circuit test Provides combined leakage reactance and winding resistance Obtain components are connected in series

12 Open circuit test Equivalent circuit for open circuit test, measurement at the primary side. Simplified equivalent circuit

13 Short Circuit Test Equivalent circuit for short circuit test, measurement at the secondary side Simplified equivalent circuit for short circuit test

14 Three Phase Transformer

15 วัตถุประสงค์ Draw The Circuit Diagram of Three Phase Transformer for
wye – wye delta – delta wye – delta delta – wye Determine the current and voltage relationships for both sides of the transformer

16 โครงสร้างของหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส

17

18 การต่อแบบ Y

19 การต่อแบบ Delta

20 การตรวจสอบการต่อขดลวดแบบ Delta
ต้องวัดแล้วได้แรงดัน (V) = 0

21 ชนิดของหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟสและการใช้งาน
ด้านปฐมภูมิ ด้านทุติยภูมิ ลักษณะงานที่ใช้ 1. เดลต้า ใช้ในงานอุตสาหกรรม 2. วาย ใช้งานทั่วไป และ งานอุตสาหกรรม 3. ใช้ในระบบสายส่งแรงสูง 4. ไม่ค่อยมีใช้ เนื่องจากมีปัญหาทางฮาร์มอนิกส์ และทำระบบให้สมดุลยาก

22 ตัวอย่างการต่อขดลวดแบบ Y - Delta

23 รหัสการต่อหม้อแปลง 3 เฟส

24 Three-phase Transformer Relations Transformer Connection
Primary and Secondary Voltage Phase Relation Phase Shift* Windings Placed on the Same Leg Wye-Wye VAN is in phase with Van Zero A and a Wye-Delta VAN is in phase with Vab 30° A and ab Delta-Wye VAB is in phase with Van –30° AB and a Delta-Delta VAB is in phase with Vab AB and ab * Note: Phase shift lead between line-to-line voltages, VAB and Vab, and line-to-neutral voltages, VAN and Van, and line currents, IA and Ia.

25 Open Delta Connection

26 DC Machine (DC Motor)

27 วัตถุประสงค์ The DC Series Motor and DC Shunt Motor
The Construction of DC Machines The Classification according to form of excitation Torque and Speed Equation Efficiency

28 วัตถุประสงค์ The DC Compound Motor
The Classification according to form of excitation List the advantages of DC compound motor by using series field and shunt field Torque and Speed Equation Effieciency

29 หลักการทำงาน

30

31 โครงสร้างของ DC Machine

32 DC Series Motor

33 DC Shunt Motor

34 DC Compound Motor Cumulative Compound

35 DC Compound Motor Differential Compound

36

37

38 เปรียบเทียบ DC Motor แต่ละชนิด

39 เปรียบเทียบ DC Motor แต่ละชนิด

40 Synchronous Machine

41 โครงสร้าง

42 Salient Pole Cylindrical

43 Exciter

44 Synchronous Generator

45 วัตถุประสงค์ The Three Phase Alternator
- Explain the no load saturation curve of the alternator - Explain the short circuit characteristics of the alternator - Explain the open circuit characteristics of the alternator

46 หลักการทำงาน 1 เฟส

47 3 เฟส

48 วงจรสมมูล ความต้านทานขดลวดอาร์เมเจอร์ (RA)
อาร์เมเจอร์ลีกเกจรีแอคแทนซ์ (XL) อาร์เมเจอร์รีแอคชั่น (XA)

49 การหาพารามิเตอร์ต่างๆ
หา Synchronous Impedance (ZS) โดยการทดสอบแบบ เปิดวงจร และ ลัดวงจร = Synchronous Reactance = = Synchronous Impedance

50 Open Circuit Test Short Circuit Test

51 Open Circuit Test No Load Test

52 หา ZS

53 Synchronous Motor

54 วัตถุประสงค์ The Synchronous Motor
- The Construction and classification of three phase synchronous machines - Determine the starting characteristics of 3-phase synchronous motor - How can a synchronous motor act as variable inductance of capacitance - Explain the DC current vs Ac current characteristics curve for the synchronous motor

55 หลักการทำงาน สนามแม่เหล็กหมุนด้วยความเร็วซิงโครนัส

56

57 การเริ่มเดินเครื่องมอเตอร์ด้วยหลักการเหนี่ยวนำ

58 การเริ่มเดินเครื่องมอเตอร์ด้วยหลักการเหนี่ยวนำ
ขดลวด Damper ช่วยเดินเครื่อง

59 วงจรสมมูล Ec

60 ผลจากการปรับ DC Exciter (EC) ต่อมุมประกอบกำลัง

61 ความสัมพันธ์ระหว่าง IA กับ IF

62 Alternator Synchronization

63 วัตถุประสงค์ - The Reason why do the Alternator Synchronization
- What Things to check before do the Alternator Synchronization - Explain How to do the Alternator Synchronizion.

64

65 หลักการต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนานกับระบบ
1) แรงดันไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า กับ ระบบ ต้องเท่ากัน 2) ความถี่ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า กับ ระบบ ต้องเท่ากัน 3) ลำดับเฟสของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า กับ ระบบ ต้องตรงกัน

66 การขนานด้วยหลักการไฟ 3 ดวงดับ

67 กรณีเฟสไม่ตรงกัน หลอดไฟทั้ง 3 ดวง ติด-ดับ สลับกันไปเรื่อยๆ

68 กรณีแรงดันขนาดไม่ตรงกัน
หลอดไฟทั้งสามดวงสว่าง

69 กรณีความถี่ขนาดไม่ตรงกัน
หลอดไฟทั้ง 3 ดวง จะกระพริบพร้อมกัน

70 Induction Machine

71 โครงสร้าง

72

73 หลักการทำงาน

74

75

76 สลิป (Slip)

77 วงจรสมมูล

78 คุณลักษณะจากการทำงานของ Induction Motor

79 คุณลักษณะจากการทำงานของ Induction Motor
B มี Rotor Impedance มากกว่า A Torque/speed and current/speed curves for a standard motor A Torque/speed and current/speed curves for a high-torque motor B

80 ความถี่เปลี่ยนแปลง f  ns  nr

81 FLC FLT


ดาวน์โหลด ppt Electrical Engineering

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google