งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมประสานแผนทันตฯ จังหวัด หนองบัวลำภู ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ห้องประชุม สสอ. เมือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมประสานแผนทันตฯ จังหวัด หนองบัวลำภู ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ห้องประชุม สสอ. เมือง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมประสานแผนทันตฯ จังหวัด หนองบัวลำภู ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ห้องประชุม สสอ. เมือง

2 ทบทวนเป้าหมายงาน จากสำนักทันต สาธารณสุข กลุ่มหลัก ▫ หญิงตั้งครรภ์ และเด็กปฐมวัย ▫ เด็กในโรงเรียนและเยาวชน ▫ ผู้สูงอายุ

3 หญิงตั้งครรภ์ เด็ก ปฐมวัย ผลลัพธ์ เด็ก ๓ ปี ฟันผุไม่เกินร้อยละ ๕๕ ANC คุณภาพ WCC คุณภาพ ศูนย์เด็ก คุณภาพ ตรวจช่องปาก และให้ คำแนะนำ / ฝึกแปรงฟัน / ส่งต่อเพื่อไป รับบริการ ตรวจช่องปาก / ประเมินความ เสี่ยงโรคฟันผุ / ให้คำแนะนำ ผู้ปกครองแบบ ลงมือปฏิบัติ ตรวจและเฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาสุขภาพ ช่องปาก การแปรงฟันหลัง อาหารกลางวัน จัดอาหารว่างทีมีคุณค่า ทางโภชนาการ การเลิกดูดขวดนม โครงการ จังหวัด อบรม SMART และ รณรงค์ใน ศพด. ศึกษาดูงาน การทำงาน ของ อสม. จ. หนองคาย

4 เด็กในโรงเรียนและ เยาวชน ผลลัพธ์ เด็กวัยเรียน ( ๑๒ปี ) ปราศจากฟันผุ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ( ปราศจากฟันผุไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๔๗ โครงการสร้าง กระแสการ แปรงฟันใน อบจ. สัญจร และแข่งขัน การแปรงฟัน เป็นทีม ร้อยละของโรงเรียนที่จัดกิจกรรมส่งเสริม สุขภาพช่องปากและนักเรียนใน รร. ได้รับ บริการทันตกรรมป้องกันและรักษาตามความ จำเป็น กิจกรรมส่งเสริม สุขภาพ ( จัดให้มีการ ฝึกทักษะการแปรงฟัน ในเด็ก / ปลอด น้ำอัดลม ขนมกรุบ กรอบ เครื่องดื่มน้ำตาล สูง บริการทันตกรรมป้องกันและรักษา ตามความจำเป็น ( การฝึกแปรงฟันใน เด็ก / การควบคุมอาหาร / บริการตาม สิทธิประโยชน์ ได้แก่ เคลือบหลุมร่อง ฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ทำ caries control) โครงการนำ ร่องจัดการ สิ่งแวดล้อม ด้านอาหาร ว่างและ เครื่องดื่มใน รร. เวที แลกเปลี่ยน เรียนรู้

5 ผู้สูงอายุ โครงการนำ ร่องเพิ่มการ เข้าถึง บริการ สุขภาพช่อง ปากในกลุ่ม ผู้พิการ รณรงค์ฟัน เทียม ( ทั้ง ปาก, มากกว่า ๑๖ ซี่ ) ๖๐ ปี, ๕๐ ปี รณรงค์ฟัน เทียม ( น้อย กว่า ๑๖ซี่ ) ๖๐ ปี ส่งเสริม สุขภาพใน ผู้สูงอายุ ชมรม ผู้สูงอายุ

6 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดเขต ๘ QOF สปสช. ตัวชี้วัด กระทรวง ๑.รพ. สต./ ศสม. ให้บริการ สุขภาพ ช่องปาก ร้อยละ ๕๐ ๒.ประชาชน ทุกกลุ่มวัย เข้าถึง บริการ สุขภาพ ช่องปาก ร้อยละ ๒๐ ๑.เด็ก ป. ๑ ได้รับการ ตรวจ สุขภาพช่อง ปากร้อยละ ๘๕ ๒.เด็ก ป. ๑ ได้รับการ เคลือบหลุม ร่องฟันร้อย ละ ๓๐ ร้อยละของ โรงเรียนที่จัด กิจกรรม ส่งเสริม สุขภาพช่อง ปากและ นักเรียนใน รร. ได้รับ บริการทันตก รรมป้องกัน และรักษาตาม ความจำเป็น

7 ข้อมูลการให้บริการ Data Center ดูข้อมูลระดับ อำเภอ สุ่มประเมินพื้นที่ ผลงานมาก / น้อย

8 กำหนดการนิเทศงานของ สสจ. นิเทศงานครั้งที่ ๑ ระดับ CUP ๒๓ ก. พ. ๒๕๕๘ อำเภอโนนสัง ๒๔ ก. พ. ๒๕๕๘ อำเภอศรีบุญเรือง ๒๖ ก. พ. ๒๕๕๘ อำเภอเมือง ๒ มี. ค. ๒๕๕๘ อำเภอนากลาง ๓ มี. ค. ๒๕๕๘ อำเภอนาวัง ๕ มี. ค. ๒๕๕๘ อำเภอสุวรรณคูหา

9 สิ่งที่จะนิเทศ การแบ่งพื้นที่รับผิดชอบของทันตแพทย์ใน อำเภอ ระบบการสนับสนุน ของ รพ. สต. ในพื้นที่ ( ดูแลเครื่องมือ, วัสดุ, วิชาการ, ประสาน ภาคีต่างๆ ) แผนงานโครงการต่างๆ ( ความก้าวหน้า )


ดาวน์โหลด ppt ประชุมประสานแผนทันตฯ จังหวัด หนองบัวลำภู ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ห้องประชุม สสอ. เมือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google