งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 12 ฐานข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 12 ฐานข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 12 ฐานข้อมูล

2 วัตถุประสงค์ อธิบายการจัดโครงสร้างของข้อมูลได้
อธิบายความจำเป็นในการใช้ฐานข้อมูลและระบบจัดการฐานข้อมูลได้ อธิบายรูปแบบของฐานข้อมูลแบบต่าง ๆ ได้ อภิปรายกลยุทธ์ในการใช้งานฐานข้อมูลและประเด็นความปลอดภัยเกี่ยวกับฐานข้อมูล

3 ข้อมูล ข้อเท็จจริงของ บุคคลหรือสถานที่ สิ่งของ เหตุการณ์ต่าง ๆ
ข้อความ ตัวเลข ตัวอักษณ สัญลักษณ์ สัญญาณเสียง ระบบรู้จำเสียง เสียงดนตรี ภาพถ่าย ภาพวีดีโอ ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 มุมมอง มุมมองเชิงกายภาพ (เน้นรูปแบบ สถานที่เก็บ๗ มุมมองเชิงตรรกะ (เน้น ความหมาย เนื้อหา บริบท

4 โครงสร้างข้อมูล ตัวอักขระ (Character) เขตข้อมูล (Field)
ระเบียน (Record) ตาราง (Table) ฐานข้อมูล (Database)

5 การประมวลผลแบบกลุ่มและการประมวลผลแบบทันทีทันใด
การประมวลผลแบบกลุ่ม (batch processing) การประมวลผลแบบทันทีทันใด (Real-Time Processing)

6 ความจำเป็นของการใช้ฐานข้อมูล
การใช้ข้อมูลร่วมกัน (Sharing) ความมั่นคงปลอดภัย (Security) ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล (Data Redundancy) ความสอดคล้องของข้อมูล (Data Intregity)

7 การจัดการฐานข้อมูล (DBMS)
ระบบจัดการฐานข้อมูลมีส่วนประกอบสำคัญ 5 ส่วน เครื่องมือสร้างระบบจัดการฐานข้อมูล ส่วนการนิยามข้อมูล กำหนดโครงสร้างข้อมูล พจนานุกรมข้อมูล ส่วนการจัดการข้อมูล ส่วนบำรุงรักษา และวิเคราะห์ ส่วนยการสร้างโปรแกรมประยุกต์ ส่วนการบริหารข้อมูล

8 ฐานข้อมูลแบบลำดับชั้น
มีโครงสร้างเป็นโหนดเหมือนกิ่งก้านของต้นไม้ โหนดแม่ โหนดลูก มีความสัมพันธ์แบบ 1 ต่อ กลุ่ม ปัญหาของฐานข้อมูลแบบลำดับชั้น ถ้าลบโหนดแม่ โหนดลูกจะถูกลบด้วย ไม่สามารถเพิ่มโหนดลูกก่อนโหนดแม่ได้ โหนดลูกจะไม่สัมพันธ์กับโหนดลูกใด ๆ

9 ฐานข้อมูลแบบลำดับชั้น

10 ฐานข้อมูลแบบเครือข่าย
มีโครงสร้างคล้ายฐานข้อมูลแบบลำดับชั้น โหนดลูกสามารถมีความสัมพันธ์กับโหนดแม่ได้หลาย ๆ โหนด เป็นความสัมพันธ์แบบกลุ่ม

11 ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
เก็บข้อมูลในรูปของตารางหลาย ๆ ตาราง ตารางประกอบด้วยส่วนที่เป็นแถวและคอลัมน์ ตารางแต่ละตารางมีความสัมพันธ์กัน

12 ฐานข้อมูลเชิงวัตถุ มีความยืดหยุ่นสูง
สามารถเก็บข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างได้ Object Class Attribute Method

13 ประเภทของฐานข้อมูล ฐานข้อมูลส่วนบุคคล ฐานข้อมูลองค์กร
ใช้เครื่องแม่ข่ายเป็นฐานข้อมูลกลาง เพื่อใช้ร่วมกัน ฐานข้อมูลแบบกระจาย เป็นลักษณะเครื่องแม่ข่ายและเครื่องลูกข่าย ฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์ CSI Dialog information Services Down Jones Interactive Publishing LexisNexis

14 การใช้ฐานข้อมูลและประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์ในการใช้ฐานข้อมูล คลังข้อมูล เหมืองข้อมูล ผู้ให้บริการฐานข้อมูล ได้แก่ ไดเรกทอรี่ทางธุรกิจ ข้อมูลสถิติที่แสดงด้วยกราฟ สถิติทางธุรกิจ ฐานข้อมูลหนังสือ ฐานข้อมูลบนเว็บ

15 ความปลอดภัยของฐานข้อมูล
บุคคลและความเป็นส่วนตัว การนำข้อมูลไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ การนำข้อมูลบัตรเครดิตไปขาย การกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าใช้ฐานข้อมูล แนบไวรัสคอมพิวเตอร์ การป้องกัน การตรวจสอบลายนิ้วมือ ไฟร์วอลล์


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 12 ฐานข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google