งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 6 การใช้งานฟอร์มและเมนู สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษร ใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาเท่านั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 6 การใช้งานฟอร์มและเมนู สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษร ใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาเท่านั้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 6 การใช้งานฟอร์มและเมนู สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษร ใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาเท่านั้น

2 การใช้งานเมนูกับแอพพลิเคชัน รูปแบบหนึ่งที่ช่วยให้การใช้งานแอพพลิเค ชันดูง่าย, ประหยัดเนื้อที่แสดงผลและน่าใช้ งาน คือการใช้เมนู ซึ่งเราสามารถเพิ่มเมนู ให้แอพพลิเคชัน ตัวอย่างเช่น Windows Explorer หรือใน Visual Basic รูปแบบหนึ่งที่ช่วยให้การใช้งานแอพพลิเค ชันดูง่าย, ประหยัดเนื้อที่แสดงผลและน่าใช้ งาน คือการใช้เมนู ซึ่งเราสามารถเพิ่มเมนู ให้แอพพลิเคชัน ตัวอย่างเช่น Windows Explorer หรือใน Visual Basic สำหรับเมนูที่เรานำมาใช้งานนั้นสามารถ แบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ สำหรับเมนูที่เรานำมาใช้งานนั้นสามารถ แบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ Pull Down Menu พูลดาวน์เมนู เป็น เมนูที่มีตำแหน่งแน่นอน ซึ่งปกติเรามักจะ เห็นพูลดาวน์เมนูในตอนบนของแอพพลิเค ชัน Pull Down Menu พูลดาวน์เมนู เป็น เมนูที่มีตำแหน่งแน่นอน ซึ่งปกติเรามักจะ เห็นพูลดาวน์เมนูในตอนบนของแอพพลิเค ชัน PopUpMenu ป็อบอัพเมนู เป็นเมนูที่มี ตำแหน่งแน่นอน ปกติมักจะเกิดตอนที่เรา คลิกขวาในพื้นที่ของแอพพลิเคชัน PopUpMenu ป็อบอัพเมนู เป็นเมนูที่มี ตำแหน่งแน่นอน ปกติมักจะเกิดตอนที่เรา คลิกขวาในพื้นที่ของแอพพลิเคชัน

3 ตัวอย่าง Pull Down และ PopUpMenu ตัวอย่าง Pull Down และ PopUpMenu Pull Down PopUp Menu

4 องค์ประกอบต่าง ๆ ของเมนู Menu Title Menu Bar Menu Item Shortcut key Pull Down Menu

5 เรียกใช้งาน Menu Editor ในการจะเพิ่มเมนูแบบ Pull Down ให้กับ แอพพลิเคชันนั้น เราสามารถทำงานผ่าน เครื่องมีที่เรียกว่า เมนูอีดิเตอร์ (Menu Editor) ซึ่งนอกจากจะใช้เพิ่มเติมเมนูแล้ว ยังสามารถนำเมนูที่เคยสร้างไว้มาแก้ไข ได้ ซึ่งมีวิธีการใช้งานดังนี้ ในการจะเพิ่มเมนูแบบ Pull Down ให้กับ แอพพลิเคชันนั้น เราสามารถทำงานผ่าน เครื่องมีที่เรียกว่า เมนูอีดิเตอร์ (Menu Editor) ซึ่งนอกจากจะใช้เพิ่มเติมเมนูแล้ว ยังสามารถนำเมนูที่เคยสร้างไว้มาแก้ไข ได้ ซึ่งมีวิธีการใช้งานดังนี้  เรียกใช้งาน Visual Basic  จากไดอะล็อก New Project เลือกสร้าง ชนิดโปรเจกต์เป็น Standard EXE  คลิกขวาบนฟอร์มดีไซเนอร์จะปรากฎป็อป อัพเมนู ให้เลือก Menu Editor…( หรือกด CTRL+E) เพื่อเรียกเมนูอีดิเตอร์มาใช้งาน  ในเมนูอีดิเตอร์นั้นเราสามารถใส่ รายละเอียดต่างๆ ให้กับแต่ละเมนูไอเท็ม ในเมนูอีดิเตอร์ได้ดังปรากฏในตารางที่ 6- 1

6 สร้างป็อบอัพเมนูจากเมนูแบบ Pull Down สำหรับการสร้างป็อบอัพเมนูจาก Pull Down ที่มีอยู่เดิมในแอพพลิเคชันนั้น มี ขั้นตอนดังนี้ สำหรับการสร้างป็อบอัพเมนูจาก Pull Down ที่มีอยู่เดิมในแอพพลิเคชันนั้น มี ขั้นตอนดังนี้  เลือกเมนูจากเมนูอีดิเตอร์ ซึ่งจะทำหน้าที่ เป็นป็อบอัพเมนู ตัวอย่างเช่น เราเลือกเมนู “ พร็อพเพอร์ตี้ ” ให้เป็นป็อบอัพเมนู เพราะฉะนั้นเมนูไอเท็มต่าง ๆ ภายใน “ พร็อพเพอร์ตี้ ” ก็จะแสดงให้เห็นเมื่อป็อบ อัพเมนูแสดงขึ้นมา  เลือกเมนู “ พร็อพเพอร์ตี้ ” เป็นป็อบอัพเมนู

7  เราจะเรียกใช้งานป็อบอัพเมนูจากอีเวนต์ Mouse Down ของฟอร์ม โดยตรวจสอบ ว่ามีการคลิกเมาส์ปุ่มขวามือ (vbRightButton) หรือไม่ ถ้าใช่ก็ให้ใช้ Method PopUp Menu ของฟอร์ม เรียกใช้เมนู “ พร็อพเพอร์ตี้ ” ให้กลายเป็น ป็อบอัพเมนู  ทดสอบการทำงาน โดยเรียกป็อบอัพเมนู ขึ้นมาเมื่อคลิกขวาในพื้นที่ของฟอร์ม ได้ผลดังนี้ คลิกขวาเพื่อเรียกใช้ป็อปอัพเมนู คลิกขวาเพื่อเรียกใช้ป็อปอัพเมนู

8 การสร้างเมนูป็อปอัพต่างหาก เมื่อเราต้องการได้ป็อปอัพเมนูพิเศษ ต่างหาก โดยไม่เอารายการจากเมนูแบบ Pull Down หรือแอพพลิเคชันของเราไม่มี เมนูแบบ Pull Down มาใช้งาน ก็สามารถ สร้างป็อบอัพเมนูได้ดังนี้ เมื่อเราต้องการได้ป็อปอัพเมนูพิเศษ ต่างหาก โดยไม่เอารายการจากเมนูแบบ Pull Down หรือแอพพลิเคชันของเราไม่มี เมนูแบบ Pull Down มาใช้งาน ก็สามารถ สร้างป็อบอัพเมนูได้ดังนี้  สร้างฟอร์มหลักของแอพพลิเคชัน ซึ่งมี Pull Down เมนูดังนี้ หน้าตาของฟอร์มหลักพร้อมเมนูไอเท็ม หน้าตาของฟอร์มหลักพร้อมเมนูไอเท็ม

9  สร้างฟอร์มใหม่สำหรับเก็บเมนูไอเท็ม ของป็อบอัพเมนูในฟอร์มนั้น โดยคลิกเมนู Project>Add Form 1. คลิก 2. คลิก 3. คลิก

10  ใช้เมนูอีดิเตอร์สร้างเมนูขึ้นมา โดยเรา เลือกเอาเมนูไอเท็มบางส่วนจากฟอร์มหลัก มาใช้  ขณะที่ทำงานก็ให้ซ่อนฟอร์มนั้นไว้ตลอด และเรากำหนดฟอร์มหลักที่จะใช้ทำงาน เป็นฟร์อมที่ถูกโหลดเป็นอันดับแรกโดย คลิกเมนู Project>Project1 Properties… ซึ่งในไดอะล็อก Properties… นั้นให้กำหนดฟอร์มที่จะถูก โหลดจากช่อง Startup Object

11  เมื่อผู้ใช้งานคลิกขวาในฟอร์มหลักที่ ทำงาน ก็จะโหลดเมนูจากฟอร์มที่ซ่อนอยู่ ขึ้นมาใช้งาน ซึ่งเราจะเขียนโค้ดจากอี เวนต์ MouseDown ของฟอร์มหลัก  ทดสอบการทำงาน โดยเรียกป็อปอัพเมนู โดยการคลิกขวาในพื้นที่ของฟอร์ม และ ตรวจสอบดูผลลัพธ์ เลือก กำหนดให้ เป็นฟอร์ม หลัก


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 6 การใช้งานฟอร์มและเมนู สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษร ใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาเท่านั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google