งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาเพิ่มเติม ( ภายในประเทศ ) การศึกษาเพิ่มเติม ( ภายในประเทศ ) งานการศึกษา กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาเพิ่มเติม ( ภายในประเทศ ) การศึกษาเพิ่มเติม ( ภายในประเทศ ) งานการศึกษา กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาเพิ่มเติม ( ภายในประเทศ ) การศึกษาเพิ่มเติม ( ภายในประเทศ ) งานการศึกษา กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

2 ต้องการศึกษาเพิ่มเติม ดำเนินการ อย่างไร สำเร็จ จากการศึกษา

3 การแสดงความจำนงศึกษาเพิ่มเติม ภายในประเทศ - กรอกใบแสดงความจำนงขอศึกษาเพิ่มเติม ภายในประเทศ เสนอผู้บังคับบัญชาชั้นต้น อนุมัติ - ส่งใบแสดงความจำนงขอศึกษาฯ ให้กลุ่ม งานทรัพยากรบุคคล พิจารณาความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงานหรือ ปฏิบัติการวิจัยในประเทศ - ถูกต้อง / เสนอนายแพทย์สาธารณสุขอนุมัติ การสมัครสอบ - แจ้งผลการอนุมัติให้ผู้ขออนุญาตดำเนินการ สอบได้

4 การแสดงความจำนงศึกษาเพิ่มเติม ภายในประเทศ ( ต่อ ) - ผู้สอบผ่านการขอศึกษาต่อ ยื่นแบบใบลาศึกษา ต่อ ( ศน 1 ) ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี - จัดทำเป็นคำสั่งจังหวัดแพร่ เพื่อขออนุมัติจากผู้ว่า ราชการจังหวัด - ทำสัญญาศึกษาต่อภายในประเทศผูกพันต่อต้น สังกัด ( งานนิติการ ) - บันทึกข้อมูลการศึกษาต่อ - แจ้งผลการอนุมัติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ( กรมบัญชีกลาง, งาน กพ.7 สสจ.).................................................................................. - ระหว่างศึกษา ผู้ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาต้องเขียน ใบ ศน.1 เพื่อลาศึกษา ผ่านหัวหน้าหน่วยงานแล้วยื่นต่อ นพ. สสจ. ทุก ๆ ปี จนกว่าจะสำเร็จการศึกษา - การขยายเวลาการศึกษา ขยายได้ 2 ครั้ง ๆละ 1 ภาคการศึกษา

5 สำเร็จจากการศึกษาเพิ่มเติม - รายงานตัวกลับเข้ารับราชการภายใน 7 วัน หลังสำเร็จ การศึกษาเพิ่มเติม ที่ หน่วยงานต้นสังกัด - บันทึกความก้าวหน้าด้านการศึกษา

6 การอบรมเฉพาะทาง ด้านการพยาบาล สาขาต่าง ๆ 8 สาขา................................................................... - เวชปฏิบัติทั่วไป ( รักษาโรค เบื้องต้น ) - การพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด - การพยาบาลฟื้นฟูสภาพ - การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต ( ผู้ใหญ่ ) - การพยาบาลอาชีวอนามัยและ สิ่งแวดล้อม การอบรมเฉพาะทาง ด้านการพยาบาล สาขาต่าง ๆ 8 สาขา................................................................... - เวชปฏิบัติทั่วไป ( รักษาโรค เบื้องต้น ) - การพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด - การพยาบาลฟื้นฟูสภาพ - การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต ( ผู้ใหญ่ ) - การพยาบาลอาชีวอนามัยและ สิ่งแวดล้อม

7 การอบรมเฉพาะทาง ด้านการพยาบาล สาขาต่าง ๆ ( ต่อ ) - การพยาบาลสุขภาพจิตและจิต เวช - การพยาบาลแบบองค์รวมสำหรับ ผู้ป่วยเอชไอวี / เอดส์ - การพยาบาลผู้จัดการรายกรณี โรคเรื้อรัง ( เบาหวาน / ความดัน โลหิตสูง ) ( อาจมีสาขาอื่น ๆเพิ่มตามความ ต้องการของผู้จัด )

8 ข้าราชการที่จะศึกษาเพิ่มเติม : คุณสมบัติ..........................................................  พ้นจากการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้ว  มีเวลากลับมาปฏิบัติราชการหลังจากศึกษา เสร็จแล้ว เพียงพอที่จะชดใช้ได้ครบก่อน เกษียณอายุราชการ ทั้งนี้ ให้รวมระยะเวลาที่ ต้องชดใช้สำหรับการลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย เดิมที่ชดใช้ไม่แล้วเสร็จ ด้วย  ผู้บังคับบัญชา ตั้งแต่ผู้อำนวยการกอง หรือ เทียบเท่าขึ้นไปรับรองว่าเป็นผู้ที่มีความ ประพฤติดี และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการ  กรณีที่เคยได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเพิ่มเติม หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ ข้าราชการไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ หรือตาม ระเบียบอื่น จะต้องกลับมาปฏิบัติราชการแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

9 ศึกษาเพิ่มเติม : หลักฐานที่ต้อง ยื่น  หลักสูตร หรือแนวทางการศึกษาเพิ่มเติม ของสถาบันการศึกษาที่จะไปศึกษา พร้อม หนังสือตอบรับจากสถาบันการศึกษาที่จะ ไปศึกษาเพิ่มเติม  บันทึกแสดงเหตุผล ความจำเป็น และ ความต้องการของทางราชการที่จะต้องให้ ข้าราชการไปศึกษาเพิ่มเติม ตลอดจน แผนงานหรือโครงการที่จะให้ข้าราชการผู้ นั้นกลับมาปฏิบัติ  คำรับรองของผู้บังคับบัญชา  หลักฐานการศึกษาของข้าราชการที่จะไป ศึกษา  หลักฐานการได้รับทุน ( ถ้ามี )

10 สวัสดี มีปัญหา / ข้อสงสัย... ติดต่อ... 054 511145 ต่อ 118 และ 124 โทรฯเคลื่อนที่ 088 2672539 http://203.157.202.2http://203.157.202.2 ข่าวการศึกษา


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาเพิ่มเติม ( ภายในประเทศ ) การศึกษาเพิ่มเติม ( ภายในประเทศ ) งานการศึกษา กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google