งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาชีวอนามัยและความปลอดภัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในโรงฝึกงานสาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง นำเสนอโดย นาย ทรงพล ทองสวัสดิ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ

2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงฝึกงานสาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง อ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงฝึกงานสาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง อ.ทรงพล ทองสวัสดิ์ สาเหตุปัญหาของการวิจัย การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในโรงฝึกงานของนักศึกษาสาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุงและสาขาวิชา เทคนิคอุตสาหกรรม

3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงฝึกงานสาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง อ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงฝึกงานสาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง อ.ทรงพล ทองสวัสดิ์ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาด้านความปลอดภัยในโรงฝึกงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ 2. เพื่อส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลของนักศึกษา สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง 3. เพื่อส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลของนักศึกษา สาขาวิชา เทคนิคอุตสาหกรรม 4.เพื่อศึกษาการจัดการด้านความปลอดภัยในโรงฝึกงานสาขาวิชา เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง 5.เพื่อศึกษาการจัดการด้านความปลอดภัยในโรงฝึกงานสาขาวิชา เทคนิคอุตสาหกรรม

4 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงฝึกงานสาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง อ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงฝึกงานสาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง อ.ทรงพล ทองสวัสดิ์ สาเหตุที่แท้จริงของอุบัติภัยในโรงฝึกงาน 1. การกระทำที่ไม่ปลอดภัย เช่น . การทำงานไม่ถูกต้องตามลำดับขั้นตอน . การไม่ปฎิบัติตามกฎความปลอดภัยในโรงฝึกงาน . การไม่เอาใจใส่ในการทำงานจนประมาทพลั้งเผลอ 2. สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย เช่น .ไม่มีกำบังป้องกันอันตรายส่วนที่เป็นอันตรายของเครื่องจักร .เครื่องจักรกลเครื่องมือหรืออุปกรณ์ชำรุดบกพร่อง .ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยและสกปรกในการจัดเก็บวัสดุ

5 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงฝึกงานสาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง อ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงฝึกงานสาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง อ.ทรงพล ทองสวัสดิ์ แนวทางในการแก้ไขป้องกันอุบัติเหตุด้วยหลัก 3 E Engineering คือ การใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมมาจัดการ เช่น การออกแบบเครื่องจักรให้มีการใช้งานที่ปลอดภัย การติดตั้งเครื่องป้องกันอันตราย การออกแบบและวางผังโรงงาน Education คือ การให้การศึกษา หรือ ฝึกอบรบคนงาน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำงาน ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุ การฝึกใช้เครื่องมือหรือวิธีการทำงานที่ปลอดภัย Enforcement คือ การออกมาตรการควบคุมบังคับให้คนงานปฏิบัติตาม หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม จะต้องถูกลงโทษ เพื่อให้เกิดความสำนึกและหลีกเลี่ยงการกระทำที่ไม่ถูกต้อง

6 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงฝึกงานสาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง อ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงฝึกงานสาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง อ.ทรงพล ทองสวัสดิ์ สรุปผลการวิจัย 1.นักศึกษาส่วนใหญ่ ไม่นิยมใช้อุปกรณ์ ไม่เห็นความสำคัญอุปกรณ์ ไม่ตระหนักถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้น 2. ดำเนินงานส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล - จัดการรณรงค์การใช้อุปกรณ์โดยการหักคะแนนความปลอดภัย ได้ 2 คะแนน ของแต่ละวิชาของแต่ละวัน - จัดบอรด์ให้ความรู้เรื่องความปลอดภัย โดยการใช้ ภาพการเกิด อุบัติเหตุ และ ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย - จัดบอรด์ประกวดภาพถ่าย การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย ส่วนบุคคลของนักศึกษา

7 ผลกระทบหรือประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาวิจัย
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงฝึกงานสาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง อ.ทรงพล ทองสวัสดิ์ ผลกระทบหรือประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาวิจัย - จากผลการดำเนินการปรากฏว่า นักศึกษามีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอยู่ในระดับที่ดีขึ้นเป็นที่น่าพอใจ

8 ขอขอบคุณ ดร. ทรงกลด เหล็กสมบูรณ์ ขอขอบคุณ ดร
ขอขอบคุณ ดร.ทรงกลด เหล็กสมบูรณ์ ขอขอบคุณ ดร.พันธุ์นิภา แย้มชุติ ขอขอบคุณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ ขอขอบคุณ ท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน สวัสดีครับ


ดาวน์โหลด ppt อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google