งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินการเพื่อขอรับ เครื่องหมายวูดแบดจ์ ๓ ท่อน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินการเพื่อขอรับ เครื่องหมายวูดแบดจ์ ๓ ท่อน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินการเพื่อขอรับ เครื่องหมายวูดแบดจ์ ๓ ท่อน
อมร ชุมศรี L.T.

2 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือได้ ๒. บอกแนวทางดำเนินการเพื่อขอรับ
วัตถุประสงค์ เมื่อจบบทเรียนนี้แล้ว ผู้เข้ารับการฝึกอบรมควรจะสามารถ ๑. อธิบายระเบียบว่าด้วยการฝึกอบรม ผู้บังคับบัญชาลูกเสือได้ ๒. บอกแนวทางดำเนินการเพื่อขอรับ เครื่องหมายวูดแบดจ์ ๓ ท่อนได้

3 ระเบียบณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติว่าด้วย
การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ระเบียบณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติว่าด้วย การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ พ.ศ.๒๕๕๖ ระดับที่ 1 ผู้กำกับลูกเสือ ระดับที่ 2 การให้การฝึกอบรมแก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือแล้ว (เพื่อเป็นวิทยากรให้การฝึกอบรม)

4 ขั้นที่ ๑ : ขั้นความรู้ทั่วไป General Information Course
ขั้นที่ ๑ : ขั้นความรู้ทั่วไป General Information Course ขั้นที่ ๒ : ขั้นความรู้เบื้องต้น Basic Unit Leader Training Course ขั้นที่ ๓ : ขั้นฝึกหัดงาน In – Service Training ขั้นที่ ๔ : ขั้นความรู้ชั้นสูง Advanced Unit Leader Training Course ขั้นที่ ๕ : ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล Application and Evaluation ระดับที่ ๑ ผู้กำกับลูกเสือ

5 ระดับที่ ๒ การให้การฝึกอบรมแก่ผู้ที่ ผ่านการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือแล้ว
ระดับที่ ๒ การให้การฝึกอบรมแก่ผู้ที่ ผ่านการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือแล้ว ระดับที่ ๒ การให้การฝึกอบรมแก่ผู้ที่ ผ่านการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือแล้ว ขั้นที่ ๑ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ Assistant Leader Trainers Course ขั้นที่ ๒ ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ Leader Trainers Course

6 การได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ๓ ท่อน
๑. ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ๒ ท่อน มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และผ่านการฝึกอบรม A.L.T.C. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี ๒. อยู่ในคณะผู้ให้การฝึกอบรม B.T.C., A.T.C. , A.L.T.C. ไม่น้อยกว่า ๖ ครั้ง ๓. ทำรายงานเสนอไปตามลำดับไปยัง สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

7 เอกสารการขอเครื่องหมายวูดแบดจ์ ๓ ท่อน
๑. แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ๒. สำเนา ลส. ๑๓ ๓. สำเนาใบมีสิทธิประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ๒ ท่อน ๓. สำเนาวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรม A.L.T.C. ๔. ใบรับรองปฏิบัติหน้าที่พร้อม คำสั่งแต่งตั้ง หรือ หนังสือเชิญเป็นวิทยากร ผลงานต้องเป็นคำสั่งมากกว่าหนังสือเชิญ หรือ ๕๐ : ๕๐ หนังสือสำนักงานคณะกรรมการบริหารฯ ที่ ๘๒๑/๒๕๔๗ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๔๗

8 ข้ออนุโลมในการทำผลงาน
“ ให้สามารถทำผลงานการฝึกอบรมลูกเสือ ๑. การฝึกอบรมวิชานายหมู่ลูกเสือ ๒. การฝึกอบรมวิชาการอยู่ค่ายพักแรม ๓. การฝึกอบรมวิชาจราจร , บรรเทาสาธารณภัย ๔. การสอบวิชาพิเศษลูกเสือ แทนการเป็นวิทยากรได้ ไม่เกิน ๓ รุ่น ” หนังสือสำนักงานคณะกรรมการบริหารฯ ที่ ๕๘๗๔/๒๕๔๓ วันที่ ๓๑ ต.ค. ๔๓

9 Q and A

10 สวัสดีครับ


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินการเพื่อขอรับ เครื่องหมายวูดแบดจ์ ๓ ท่อน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google