งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558 ( งบลงทุน ).

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558 ( งบลงทุน )."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558 ( งบลงทุน )

2 2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา จำนวน 15,751.646 ล้านบาท 2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา จำนวน 15,751.646 ล้านบาท 1. แผนงานพัฒนาแก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 503.467 ล้านบาท 1. แผนงานพัฒนาแก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 503.467 ล้านบาท 2.1 ค่าก่อสร้าง จำนวน 12,689.403 ล้านบาท 2.2 ค่าครุภัณฑ์จำนวน 3,062.244 ล้านบาท

3 นโยบายข้อที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทาง เศรษฐกิจของประเทศ นโยบายข้อที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทาง เศรษฐกิจของประเทศ นโยบายรัฐบาลที่สอดคล้องกับการ บริหารงบลงทุน เร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน ทุกรายการ ในส่วนของ สพฐ. จะมีทั้ง งบประมาณปี 2557 ที่กันเหลื่อมปีไว้ งบประมาณปี 2558 และงบประมาณรายการ กระตุ้นเศรษฐกิจ

4 นโยบายข้อที่ 10 การส่งเสริมการ บริหารราชการแผ่นดิน และการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ในภาครัฐ นโยบายข้อที่ 10 การส่งเสริมการ บริหารราชการแผ่นดิน และการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ในภาครัฐ นโยบายรัฐบาลที่สอดคล้องกับการ บริหารงบลงทุน การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการมีผลประโยชน์ ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่า เรื่องนี้เป็นวาระสำคัญ เร่งด่วนแห่งชาติ ดังนั้น การดำเนินการบริหารงบประมาณ งบลงทุน ต้องมีการดำเนินการ อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน

5 ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย งบประมาณ งบลงทุนปี 2558 (2 กันยายน 2557) มติคณะรัฐมนตรีมติคณะรัฐมนตรี

6 รายการก่อสร้าง : รายการครุภัณฑ์ : การก่อหนี้ผูกพัน : ส่วนราชการต้องมีความพร้อมเกี่ยวกับคุณ ลักษณะเฉพาะ ผลการสืบค้นราคา สถานที่ดำเนินการ การดำเนินการตามขั้นตอนของ กฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ส่วนราชการต้องมีความพร้อมของ TOR แบบรูปรายการ และประมาณการราคา สถานที่ก่อสร้างการดำเนินการตามขั้นตอนของ กฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งรายการครุภัณฑ์และก่อสร้างต้องสามารถก่อหนี้ ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 (30 ธันวาคม 2557)

7 งบประมาณตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจงบประมาณตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

8 สพฐ. แจ้งจัดสรรแล้ว วันที่ 21 พ. ย. 57 1. งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อ กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 1,980.995 ล้านบาท 1. งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อ กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 1,980.995 ล้านบาท สพฐ. จะแจ้งจัดสรรภายในสัปดาห์นี้ 2. งบ SP2 จำนวน 6,815.328 ล้านบาท 2. งบ SP2 จำนวน 6,815.328 ล้านบาท รวมงบประมาณ 7,796.32 ล้าน บาท รวมงบประมาณ 7,796.32 ล้าน บาท

9 1. งบประมาณ รายการงบกลางที่แจ้งจัดสรร แล้วต้องก่อหนี้ผูกพัน ให้ทันภายใน 25 ธันวาคม 2557 และ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 2. งบประมาณ รายการ SP2 ที่กำลังจะแจ้ง จัดสรรต้องก่อหนี้ให้แล้วเสร็จ 2.1 ภายในเดือนมกราคม 2558 กรณีการ สอบราคา 2.2 ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 กรณี การ e-Auction มาตรการเร่งรัดการใช้เงินตาม มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

10 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558 ( งบลงทุน ).

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google