งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การค้าปลีกทางอิเล็กทรอนิกส์ และ การค้าปลีกแบบไม่มีร้านค้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การค้าปลีกทางอิเล็กทรอนิกส์ และ การค้าปลีกแบบไม่มีร้านค้า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การค้าปลีกทางอิเล็กทรอนิกส์ และ การค้าปลีกแบบไม่มีร้านค้า
บทที่ 3 การค้าปลีกทางอิเล็กทรอนิกส์ และ การค้าปลีกแบบไม่มีร้านค้า

2 การค้าปลีกแบบไม่มีร้านค้า
การค้าปลีกแบบไม่มีร้านค้า คือ รูปแบบของการค้าปลีกที่การขายสินค้าให้แก่ผู้บริโภคทำโดยไม่ต้องใช้ร้านค้าปลีก สามารถจัดประเภทตามรูปแบบของสื่อที่ใช้ในการสื่อสารกับลูกค้า ได้ 5 แบบประกอบด้วย การค้าปลีกทางอิเล็กทรอนิกส์ การค้าปลีกทางแคตาล็อกและไปรษณีย์ทางตรง (Catalog and Direct-mail Retailing) การขายตรง (Direct Selling) การเลือกซื้อสินค้าทางโทรทัศน์ที่บ้าน (TV Home Shopping) และเครื่องจำหน่ายสินค้า (Vending Machines)

3 ผู้ค้าปลีกทางอินเทอร์เน็ต
ลูกค้า ผู้ค้าปลีกทางอินเทอร์เน็ต สิ่งตีพิมพ์ ไปรษณีย์ ผู้ค้าปลีกทางแคตาล็อก/ ไปรษณีย์ทางตรง ลูกค้า ไปรษณีย์, โทรศัพท์ พนักงานขาย ขายแบบเผชิญหน้า ลูกค้า ผู้ค้าปลีก ขายตรง โทรทัศน์ ลูกค้า ผู้ค้าปลีก ทางโทรทัศน์ โทรศัพท์ การจัดแสดงสินค้าใน เครื่องจำหน่ายสินค้า ลูกค้า เครื่องจำหน่ายสินค้า

4 การค้าปลีกทางอิเลคทรอนิกส์
การค้าปลีกทางอิเลคทรอนิกส์ หรือที่เรียกว่า e-tailing หรือ การค้าปลีกทางอินเทอร์เน็ต (Internet Retailing) คือ รูปแบบของการค้าปลีกที่ผู้ค้าปลีกและลูกค้าติดต่อกันทางเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์เชิงโต้ตอบ (Interactive Electronic Network) โดยผู้ค้าปลีกทางอิเล็กทรอนิกส์จะส่งข้อมูลและรูปภาพที่ลูกค้าร้องขอจากทางคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ หลังจากการติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างผู้ค้าปลีกและลูกค้า ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าได้โดยตรงทางเครือข่ายเชิงโต้ตอบ (Interactive Network) หรือทางโทรศัพท์ จากนั้นก็จะมีการส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าที่บ้าน

5 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเติบโตของการค้าปลีก ทางอิเล็กทรอนิกส์
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเติบโตของการค้าปลีก ทางอิเล็กทรอนิกส์ 1. ความง่ายในการที่ลูกค้าสามารถทดลองนวัตกรรมใหม่ 2. การรับรู้ถึงความเสี่ยงในการยอมรับนวัตกรรมใหม่ 3. ผลประโยชน์ของนวัตกรรมใหม่เมื่อเปรียบเทียบกับทางเลือกในปัจจุบัน ความปลอดภัย การสั่งซื้อและการได้รับสินค้า

6 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเติบโตของการค้าปลีก ทางอิเล็กทรอนิกส์
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเติบโตของการค้าปลีก ทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนทางเลือก การช่วยกลั่นกรองทางเลือก : Electronic Agent, Shopping bot (Search Engines) ให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อประเมินสินค้า ต้นทุนสินค้า

7 ประเภทของสินค้าที่ควรจะขายโดยผู้ค้าปลีกทางอิเล็กทรอนิกส์
มองและเห็น (look-and-see) สัมผัสและรู้สึก (touch-and-feel)

8 ปัจจัยความสำเร็จในการค้าปลีกทางอิเล็กทรอนิกส์
การมีตรายี่ห้อและภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่ง ข้อมูลลูกค้า สินค้าและบริการสนับสนุน สินค้าที่มีเอกลักษณ์ การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการกระจายสินค้าที่มีประสิทธิภาพในการส่งสินค้าไปยังบ้านของลูกค้า

9 การค้าปลีกทางแคตาล็อกและไปรษณีย์ทางตรง
การค้าปลีกทางแคตาล็อก คือ รูปแบบการค้าปลีกแบบไม่มีร้านที่ข้อเสนอการขายปลีกได้สื่อสารไปยังลูกค้าทางแคตาล็อก การค้าปลีกทางไปรษณีย์ทางตรง คือ รูปแบบการค้าปลีกที่ผู้ค้าปลีกสื่อสารกับลูกค้าโดยใช้จดหมายและแผ่นพับ

10 การค้าปลีกทางแคตาล็อกและไปรษณีย์ทางตรง
ประเภทของผู้ค้าปลีกทางแคตาล็อกและไปรษณีย์ทางตรง แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ผู้ค้าปลีกสินค้าทั่วไปและสินค้าเฉพาะตามแคตาล็อก ผู้ค้าปลีกไปรษณีย์ทางตรง

11 การขายตรง การขายตรง คือ รูปแบบการค้าปลีกที่พนักงานขายติดต่อกับลูกค้าโดยตรงในสถานที่ที่สะดวก ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งที่บ้านหรือที่ทำงาน และพนักงานขายสาธิตคุณสมบัติของสินค้า รับคำสั่งซื้อ และจัดส่งให้แก่ลูกค้า รวมถึงการขายทางโทรศัพท์ แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ระบบแผนงานเลี้ยง เครือข่ายหลายชั้น

12 การเลือกซื้อสินค้าทางโทรทัศน์ที่บ้าน
แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ คือ ช่องเคเบิ้ลที่เป็นช่องสำหรับการเลือกซื้อทางโทรทัศน์ อินโฟเมอร์เชียล การโฆษณาที่มีการตอบสนองโดยตรง

13 การค้าปลีกทางเครื่องจำหน่ายสินค้า
การค้าปลีกทางเครื่องจำหน่ายสินค้า คือ รูปแบบการค้าปลีกแบบไม่มีร้านค้าที่สินค้าหรือบริการถูกเก็บไว้ในเครื่องจำหน่ายและเคลื่อนออกมาให้ลูกค้าเมื่อมีการใส่เงินหรือบัตรเครดิต


ดาวน์โหลด ppt การค้าปลีกทางอิเล็กทรอนิกส์ และ การค้าปลีกแบบไม่มีร้านค้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google