งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จังหวัดไร้พุงมุ่งสู่สุขภาพดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จังหวัดไร้พุงมุ่งสู่สุขภาพดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จังหวัดไร้พุงมุ่งสู่สุขภาพดี

2 หลักการและเหตุผล กรมอนามัย ดำเนินการรณรงค์สร้างกระแสโครงการคนไทยไร้พุง
ปี 2550 สร้างกระแสจากบุคคลที่อ้วน ลงพุง สมัครเข้ามาเป็นบุคคลต้นแบบ ที่รู้จักการจัดการควบคุมน้ำหนัก ด้วยภารกิจ 3 อ. ปี 2551 รับสมัครองค์กรต่าง ๆ เพื่อเป็น องค์กรไร้พุงต้นแบบ และชุมชนไร้พุง ต้นแบบทั่วประเทศ

3 หลักการและเหตุผล ปี 2552 เน้นที่เจ้าภาพตัวจริงคือ
คณะกรรมการบริหารจังหวัด อปท. และ สสจ. เป็นบุคคลต้นแบบ และองค์กรต้นแบบของจังหวัดที่รัก(ษ์)สุขภาพของตนเป็นอย่างดี รณรงค์ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้วิธี ประเมินรอบเอวด้วยตนเอง มีนโยบาย และ การบริหารจัดการ สร้างปัจจัยเอื้อต่อการลดพุง ของประชาชน โดยใช้ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุ และสื่อสิ่งพิมพ์

4 หลักการและเหตุผล ปี เน้นที่เจ้าภาพตัวจริง คือคณะกรรมการบริหารจังหวัด อสม. ทั่วประเทศ สสจ. องค์กรใหม่ 1 แห่ง และ ประชาชนในพื้นที่ อปท. 1 แห่ง เป็นบุคคลต้นแบบ และองค์กรต้นแบบของจังหวัด ที่รัก(ษ์)สุขภาพของตนเป็นอย่างดี รณรงค์ และประชาสัมพันธ์จังหวัดไร้พุงมุ่งสู่สุขภาพดี ผ่านสื่อ โทรทัศน์ วิทยุ และสื่อสิ่งพิมพ์

5 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อขยายฐานการมีส่วนร่วมของ อสม.ประชาชน ทุกจังหวัด
ทั่วประเทศ โดยมีคณะกรรมการบริหารระดับจังหวัด อปท. สสจ. เป็นต้นแบบ 2. เพื่อรณรงค์ให้เกิดการสื่อสารในสังคมเรื่องอ้วนลงพุง ตลอดจนพิษภัยของโรคอ้วน โดยผ่านบุคคล และองค์กรต้นแบบ 3. เพื่อให้ความรู้และวิธีการที่ถูกต้องในการใส่ใจสุขภาพ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยภารกิจ 3 อ. และลดน้ำหนัก อย่างถูกต้อง

6 กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 1. ระดับองค์กร 2. ระดับบุคคล
1. ระดับองค์กร 1.1 บุคลากรใน สสจ. (นพ.สสจ., ข้าราชการ, ลูกจ้าง) 1.2 ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 แห่ง (อายุ 15 ปี ขึ้นไป) 1.3 องค์กรภาครัฐ/เอกชน 1 แห่ง (โดย สสจ. เป็น Caoching) 2. ระดับบุคคล 2.1 หัวหน้าหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุมจังหวัด 2.2 อสม. ทั่วประเทศ

7 กำหนดการพิธีเปิดใน วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2553
รูปแบบกิจกรรม เชิญจังหวัดต่าง ๆ ทั้ง 75 จังหวัด เตรียมตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมพิธีเปิด โครงการ “จังหวัดไร้พุงมุ่งสู่สุขภาพดี” เป็นระยะเวลา 5 เดือน (มีค.-กค.53) รมต.สาธารณสุข และ รมต.มหาดไทย ประธานพิธีเปิด และ ลงนาม MOU กำหนดการพิธีเปิดใน วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2553 ณ โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กทม. 7

8 รูปแบบกิจกรรมจังหวัดไร้พุง
ครั้งที่ คะแนน กิจกรรม กำหนดส่งข้อมูล 1 วัดรอบเอว 5 กลุ่ม และ ชั่งน้ำหนัก ใน 3 กลุ่มแรก 1. หัวหน้าหน่วยราชการระดับจังหวัด 2. องค์กร สสจ. (บุคลากรใน สสจ.) 3. องค์กรใหม่ 1 แห่ง 4. อสม. 5. ประชาชนในพื้นที่ อปท. 1 แห่ง จังหวัดต้องส่งข้อมูล เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน 1. เป้าหมาย (จำนวนคน) ของทั้ง 5 กลุ่ม 2. จำนวนคนที่เข้าร่วมวัดรอบเอวครั้งที่ 1 แต่ละกลุ่ม 3. ค่าเฉลี่ยน้ำหนักเริ่มต้น ของกลุ่ม 1-3 4. ค่าเฉลี่ยรอบเอวเริ่มต้น ของกลุ่ม 1-3 5. %รอบเอวปกติของผู้ที่เข้าร่วมทั้ง 5 กลุ่ม 31 มีค.53

9 ครั้ง ที่ คะ แนน สรุปกิจกรรม กำหนดส่งข้อมูล 1 10 -วัดรอบเอว(อสม. , ประชาชน) ชั่งน้ำหนักและวัดรอบเอว(หัวหน้าหน่วยราชการ, สสจ., องค์กรใหม่) เกณฑ์ปกติสูงสุด 5 กลุ่มๆ ละ 2 คะแนน - % ของผู้เข้าร่วมวัดรอบเอว สูงสุด กลุ่ม ละ 2 คะแนน 31 มีค. 2 3 5 -เกณฑ์ ของค่าเฉลี่ยน้ำหนักเทียบกับครั้งที่ 1 ของ สสจ. ลดได้มากที่สุด = 3 คะแนน - % ของผู้เข้าร่วมชั่งน้ำหนักเทียบกับครั้งที่ 1(100 % = 2 คะแนน) -กิจกรรมภาพรณรงค์ภาพรวมของจังหวัด เดือนเมษายน -กิจกรรมรณรงค์ของสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด เดือน เมษายน 30เมย. 3 2 5 -เกณฑ์ ของค่าเฉลี่ยน้ำหนักเทียบกับครั้งที่ 1 ของ หัวหน้าหน่วยราชการ ลดได้มากที่สุด = 3 คะแนน - % ของผู้เข้าร่วมชั่งน้ำหนักเทียบกับครั้งที่ 1 (100 % = 2 คะแนน) -กิจกรรมภาพรณรงค์ภาพรวมของจังหวัด เดือน พฤษภาคม -กิจกรรมรณรงค์ของสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด เดือน พฤษภาคม 31 พค. 4 10 5 - เกณฑ์ ของค่าเฉลี่ยน้ำหนักเทียบกับครั้งที่ 1 ที่ ลดลง ของ องค์กรใหม่ - % ของผู้เข้าร่วมชั่งน้ำหนักเทียบกับครั้งที่ 1 (100 % = 5 คะแนน) - กิจกรรมภาพรณรงค์ภาพรวมของจังหวัด เดือน มิถุนายน - กิจกรรมรณรงค์ของสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด เดือน มิถุนายน 30 มิย. 5 15 10 -เกณฑ์ของค่าเฉลี่ยรอบเอว ที่ลดลง เทียบกับครั้งที่ 1 ของกลุ่ม 1-3 ลดได้มากที่สุดกลุ่มละ 5 คะแนน - % ของรอบเอวปกติเพิ่มขึ้นสูงสุด เทียบกับครั้งที่1 ของกลุ่ม 4-5 -% ของผู้เข้าร่วมวัดรอบเอว สูงสุด กลุ่ม ละ 3 คะแนน 31 กค.

10 รูปแบบกิจกรรม 5 3 4 กิจกรรม กำหนดส่งข้อมูล 2
ครั้ง ที่ คะ แนน กิจกรรม กำหนดส่งข้อมูล 2 3 4 5 กิจกรรมรณรงค์ของจังหวัดใน เดือน เมย., พค., มิย. ประกอบด้วย 1. กิจกรรมด้านนโยบายสาธารณะเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ และการขับเคลื่อนจังหวัดไร้พุง 2. ด้านการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ สร้างกระแสความตื่นตัวให้กับประชาชนในจังหวัด ได้ตระหนักถึงภัยร้ายอ้วนลงพุง และความรู้ เรื่องการจัดการโรคอ้วนลงพุงที่ถูกต้องโดยจังหวัดและเหล่ากาชาดจังหวัด หมายเหตุ ขอให้จังหวัดรวบรวมทั้ง 2 กิจกรรม สำเนาลงแผ่น VCD หรือ DVD ส่งไปกองโภชนาการ กรมอนามัย ข้อตกลง **ข้อมูลที่ได้รับช้าหลังวันที่ 10 ของแต่ละครั้งจะไม่คิดคะแนนให้ 30 เมย. 31 พค. 30 มิย.

11 รางวัล “ฆ้องทองคำ”สำหรับจังหวัดที่ประชาสัมพันธ์สร้างสรรค์
จัดงานประกาศผู้ชนะเลิศ “จังหวัดไร้พุงมุ่งสู่สุขภาพดี” ชนะเลิศ รับรางวัลเงินสด 100,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ทีมรองชนะเลิศที่ 1 รับรางวัลเงินสด 80,000 บาท พร้อมโล่ ทีมรองชนะเลิศที่ 2 รับรางวัลเงินสด 50,000 บาท พร้อมโล่ จากรมต.มหาดไทย และ รมต.สาธารณสุข ชนะเลิศ ระดับเขตผู้ตรวจกระทรวงสาธารณสุข (18 เขต) รางวัลเงินสด 20,000 บาท พร้อมโล่ จากรมต.สาธารณสุข และรมต.มหาดไทย “ฆ้องทองคำ”สำหรับจังหวัดที่ประชาสัมพันธ์สร้างสรรค์ เชิญชวนคนในจังหวัดมาร่วมไร้พุงยอดเยี่ยม 1 รางวัล

12

13 จังหวัดไร้พุง มุ่งสู่สุขภาพดี
Thank You ! จังหวัดไร้พุง มุ่งสู่สุขภาพดี


ดาวน์โหลด ppt จังหวัดไร้พุงมุ่งสู่สุขภาพดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google