งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“การเสริมสร้างชีวิตให้เป็นสุข”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“การเสริมสร้างชีวิตให้เป็นสุข”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “การเสริมสร้างชีวิตให้เป็นสุข”
บทที่ 13 “การเสริมสร้างชีวิตให้เป็นสุข”

2 นักศึกษาใช้โทรศัพท์ทำอะไรคะ?

3 1. ความหมายของความสุข ความสุขของมนุษย์ตามทรรศนะของ นักปรัชญา 3. ความเครียดและการป้องกันแก้ไข ความเครียด 4. การเสริมสร้างชีวิตให้เป็นสุข

4 ความสุข นายแพทย์ประเวศ วะสี ความสุขสบายทางร่างกายและจิตใจ หมดไปซึ่งความทุกข์ และความสุขที่ได้ให้ ท่านพุทธทาส ความสุขอยู่ที่ใจของเรา ไม่ยึดติดไม่เห็นแก่ตัว ก็จะสบาย หมดความเห็นแก่ตัว ก็หมดทุกข์ ดังนั้นความสุขและความทุกข์จึงอยู่ที่ใจ

5 ความสุข สุขทางโลก สุขทางกาย สุขทางธรรม สุขทางใจ

6 ความสุขมนุษย์ตามแนวคิดนักปรัชญา
1. แนวคิดกลุ่มสุขนิยม เชื่อว่าความสุข คือ การสุขสบายเพียงกายอย่างเดียวเป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดสำหรับชีวิต 2. แนวคิดกลุ่มอสุขนิยม เชื่อว่าความสุขทางกายไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงแต่ยังมี - ความสุขทางใจ (วิมุตินิยม) - ความมีปัญญา (ปัญญานิยม) 3. แนวคิดกลุ่มมนุษย์นิยม เชื่อว่าความสุข คือ ต้องมาทั้งสุขทางกาย สบายใจ และมีปัญญา

7 เป้าหมายของชีวิต...ความสุข
อสุขนิยม วิมุตินิยม ปัญญานิยม มนุษย์นิยม สุขนิยม สุขสบาย สุขสมดุล

8 สาเหตุที่ทำให้เกิดความเครียด
1. ความกดดัน 2. ความวิตกกังวล 3. ความคับข้องใจ 4. ความขัดแย้ง 5. ความผิดปกติทางร่างกาย

9 แนวทางการป้องกันและแก้ไขความเครียด
1. ตั้งสติ พิจารณาปัญหา 2. คิดถึงแต่สภาพปัจจุบันให้มากที่สุด อย่ากังวล กับอนาคตที่ยังมาไม่ถึง “ทำวันนี้ให้ดีที่สุด” 3. ปล่อยวางกับอดีตที่ผ่านมา เพราะเราไม่ สามารถย้อนกลับไปแก้ไขได้ ถือว่าเป็นบทเรียน 4. ยืดหยุ่นกับชีวิตของตนเองให้มากขึ้น

10 แนวทางการรักษาโรคเครียด (ท่านพุทธทาส)
1. ไม่รู้ไม่ชี้ 2. ช่างหัวมัน 3. เช่นนั้นเอง (การยอมรับสัจธรรม) 4. ไม่มีตัวกู - ของกู 5. ไม่น่าเอา - ไม่น่าเป็น (ละกิเลส) 6. ตายก่อนตาย (การปล่อยวาง ละทิ้ง ลาภยศ สรรเสริญ) 7. ดับไม่เหลือ (ดับกิเลส โลภะ โทสะ โมหะ)

11 การเสริมสร้างความสุขในครอบครัว
1. มีความพร้อม ร่างกาย-จิตใจ-อารมณ์(EQ)-ด้านเศรษฐกิจ 2. ความสอดคล้องในงานอาชีพ 3. ความสอดคล้องที่อยู่อาศัย 4. ความสอดคล้องในการปรับตัว 5. ความสอดคล้องในการใช้เวลาว่างร่วมกัน 6. หลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการเสริมสร้างความสุข 7. สอดคล้องเรื่องเพศสัมพันธ์

12 การเสริมสร้างความสุขจากการทำงาน
1. รู้ขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ 2. รักษาศรัทธาในงาน 3. ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 4. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 5. แก้ปัญหาด้วยปัญญา 6. มีความรัก และเมตตาให้ผู้ร่วมงาน

13 หลักธรรมการทำงานให้เป็นสุข
อิทธิบาท 4 1. ฉันทะ รักงาน 2. วิริยะ ขยันทำงาน 3. จิตตะ ตั้งใจทำงาน 4. วิมังสา ไตร่ตรองงาน

14 การเสริมสร้างจิตให้เป็นสุข
1. เข้าถึงธรรมชาติ 2. การออกกำลังกาย 3. รักงานที่ทำ 4. การเรียนรู้ 5. มีเมตตา 6. ความสามัคคี 7. การมีจิตใจที่งดงาม 8. มีความเจริญทางสติปัญญา

15 ได้ทำงานที่ตนรักและชอบ
ความสุขสำเร็จในชีวิต มีเงินใช้ มีชื่อเสียง ได้ทำงานที่ตนรักและชอบ

16 โดยมีสติ ไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง และตั้งอยู่ในความพอดีนั่นเอง
สรุป การเสริมสร้างชีวิตให้เป็นสุข เริ่มจากตนเอง ครอบครัว สังคม หน่วยสังคมที่ใหญ่ขึ้น โดยมีสติ ไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง และตั้งอยู่ในความพอดีนั่นเอง

17 ถ้าไม่หลับ.... มีคำถามไหมคะ ? นักศึกษาที่รัก


ดาวน์โหลด ppt “การเสริมสร้างชีวิตให้เป็นสุข”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google