งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. เดือนต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. เป้าหมายรัฐ (ทุกงบ) % 10.6721.3332.0039.6747.3355.0062.0069.0076.0082.6789.3396.00 เป้าหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. เดือนต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. เป้าหมายรัฐ (ทุกงบ) % 10.6721.3332.0039.6747.3355.0062.0069.0076.0082.6789.3396.00 เป้าหมาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 เดือนต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. เป้าหมายรัฐ (ทุกงบ) % 10.6721.3332.0039.6747.3355.0062.0069.0076.0082.6789.3396.00 เป้าหมาย (งบลงทุน) % 9.6719.3329.0037.6746.3355.0061.3367.6774.0078.3382.6787.00 แผนเบิกจ่าย 58 ลบ. 3799822,1753,6635,72811,45317,54924,30730,65535,34337,64240,095 % 0.952.455.429.1414.2928.5643.7760.6276.4688.1593.88100 ผลการ เบิกจ่าย ลบ. 3497472,4773,046 % 0.871.866.187.60 แผน/ผลการเบิกจ่าย งปม.ปี 2558 2 ข้อมูล ณ 19 ม.ค. 58

3 3 งบประมาณทั้งสิ้น 40,095.1534 ลบ. เบิกจ่าย 3,046.3253 ลบ. (7.60%) งบประจำ 36.1625 ลบ. เบิกจ่าย 7.8804 ลบ. (21.79%) งบ บุคลากร 6.2286 ลบ. เบิกจ่าย 3.1116 ลบ. (49.96% ) งบ ดำเนินงาน 29.9339 ลบ. เบิกจ่าย 4.7688 ลบ. (15.93%) งบลงทุน 40,047.6669 ลบ. เบิกจ่าย 3,038.4449 ลบ. (7.59%) เบิกลักษณะงบ ประจำ 1,382.9348 ลบ. เบิกจ่าย 453.7579 ลบ. (32.81%) งบบุคลากร 1,202.8985 ลบ. เบิกจ่าย 401.4143 ลบ. (33.37%) งบดำเนินงาน 180.0363 ลบ. เบิกจ่าย 52.3436 ลบ. (29.07%) ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง 38,664.7321 ลบ. เบิกจ่าย 2,582.5024 ลบ. (6.68%) รายการผูกพัน เดิม 5,730.7040 ลบ. เบิกจ่าย 846.0239 ลบ. (14.76%) รายการใหม่ 32,934.0281 ลบ. เบิกจ่าย 1,736.4786 ลบ. (5.27%) งบดำเนินการเอง 2,711.8885 ลบ. เบิกจ่าย 369.8294 ลบ. (13.64%) ค่าที่ดิน 3,678.7587 ลบ. เบิกจ่าย 5.3336 ลบ. (0.14%) จ้างเหมา 26,543.3809 ลบ เบิกจ่าย 1,361.3156 ลบ. (5.13%) งบอุดหนุน 8.3240 ลบ. เบิกจ่าย 2.1845 ลบ. (26.24%) งบรายจ่ายอื่น 3.0000 ลบ. เบิกจ่าย - ลบ. (0.00%) ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2558 ข้อมูล ณ 19 ม.ค. 58

4 หน่วยดำเนินการงปม.ทั้งสิ้น ผลเบิกจ่าย ณ 19 ม.ค. 58 ร้อยละคงเหลือ สทช.1 และ ทชจ. สทช.1 และ ทชจ. 1,092.086040.44723.701,051.6388 สทช.2 และ ทชจ. สทช.2 และ ทชจ. 875.872551.68445.90824.1881 สทช.3 และ ทชจ. สทช.3 และ ทชจ. 988.774042.01844.25946.7557 สทช.4 และ ทชจ. สทช.4 และ ทชจ. 1,027.142857.50765.60969.6351 สทช.5 และ ทชจ. สทช.5 และ ทชจ. 1,500.1896168.657511.241,331.5320 สทช.6 และ ทชจ. สทช.6 และ ทชจ. 1,372.895987.06356.341,285.8325 สทช.7 และ ทชจ. สทช.7 และ ทชจ. 1,677.1998205.902412.281,471.2973 สทช.8 และ ทชจ. สทช.8 และ ทชจ. 1,176.4768196.668016.72979.8088 สทช.9 และ ทชจ. สทช.9 และ ทชจ. 1,094.4756226.593020.70867.8826 สทช.10 และ ทชจ. สทช.10 และ ทชจ. 1,505.4546101.77276.761,403.6818 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2558 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 19 ม.ค. 58 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2558 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 19 ม.ค. 58 หน่วย : ลบ. 4

5 5 หน่วยดำเนินการงปม.ทั้งสิ้น ผลเบิกจ่าย ณ 19 ม.ค. 58 ร้อยละคงเหลือ สทช.11 และ ทชจ. สทช.11 และ ทชจ. 1,228.0148105.29548.571,122.7194 สทช.12 และ ทชจ. สทช.12 และ ทชจ. 1,340.1478209.408615.631,130.7392 สทช.13 และ ทชจ. สทช.13 และ ทชจ. 983.156883.15298.46900.0040 สทช.14 และ ทชจ. สทช.14 และ ทชจ. 953.348262.28266.53891.0657 สทช.15 และ ทชจ. สทช.15 และ ทชจ. 1,142.3392129.070911.301,013.2682 สทช.16 และ ทชจ. สทช.16 และ ทชจ. 1,240.360273.83365.951,166.5266 สทช.17 และ ทชจ. สทช.17 และ ทชจ. 666.4282115.822217.38550.6060 สทช.18 และ ทชจ. สทช.18 และ ทชจ. 821.180926.09283.18795.0882 ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบท 192.9233137.166771.1055.7566 รวมส่วนภูมิภาค 20,878.46692,120.440410.1618,758.0266 หน่วย : ลบ. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2558 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ ณ 19 ม.ค. 58 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2558 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ ณ 19 ม.ค. 58

6 6 หน่วยดำเนินการงปม.ทั้งสิ้น ผลเบิกจ่าย ณ 19 ม.ค. 58 ร้อยละคงเหลือ สกท. 4,798.5023305.50376.374,492.9986 สกส. 3,367.8761139.75844.153,228.1177 สบร. 737.105233.18604.50703.9192 สอป. 147.45493.92112.66143.5338 สสอ. 174.82752.46411.41172.3634 สวว. 69.77921.51632.1768.2629 สผง. 60.51533.95416.5356.5612 สคก. 338.35123.34710.99335.0041 สกม. 1,143.61581.37660.121,142.2392 สตน. 0.14000.087662.540.0525 สอร. 13.57026.767149.876.8030 ศทส. 61.00320.50500.8360.4982 สสท. 22.66571.47036.4921.1954 สพร. 3.37900.14114.183.2379 สตง. 0.10000.023923.850.0762 สบก. 7.71672.850636.944.8660 เบิกจ่ายในนามกรมฯ 8,270.0842419.01195.077,851.0723 รวมส่วนกลาง 19,216.6865925.88494.8218,290.8016 รวมทั้งสิ้น 40,095.15343,046.32537.6037,048.8281 หน่วย : ลบ. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2558 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ ณ 19 ม.ค. 58 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2558 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ ณ 19 ม.ค. 58

7 7 ข้อมูล ณ 19 ม.ค. 58 ภาพรวมการจัดซื้อจัดจ้าง งปม.2558 งปม.ทั้งสิ้น 26,546.8809 ลบ. ● ลงนามแล้ว 2,752 รายการ 19,347.0016 ลบ. (72.88%) ● รอลงนาม 455 รายการ 2,451.0762 ลบ. (9.23%) ● ขอความเห็นชอบ สงป. 20 รายการ 160.6603 ลบ. (0.60%) ● พิจารณาผลประกวด 291 รายการ 2,681.0521 ลบ. (10.10%) ● ประกาศประกวดราคา 182 รายการ 1,100.5370 ลบ. (4.15%) ● TOR 17 รายการ 9.543 ลบ. (0.04%) ● ประมาณราคา 121 รายการ 56.7347 ลบ. (0.21%) ● ปรับปรุงแบบ 109 รายการ 128.3271 ลบ. (0.48%) ● ยังไม่รายงานสถานะภาพ 29 รายการ 26.8064 ลบ. (0.10%) ● ยังไม่จัดสรร - รายการ 364.0520 ลบ. (1.37%)

8 8 ข้อมูล ณ 19 ม.ค. 58 ภาพรวมการจัดซื้อจัดจ้าง งปม.2558 รายการผูกพัน จำนวน 120 รายการ งปม.ทั้งสิ้น 2,026.5357 ลบ. ● ลงนามแล้ว 29 รายการ 143.5764 ลบ. (7.08%) ● รอลงนาม 11 รายการ 70.6000 ลบ. (3.48%) ● ขอความเห็นชอบ สงป. 20 รายการ 160.6603 ลบ. (7.93%) ● พิจารณาผลประกวด 37 รายการ 931.5400 ลบ. (45.97%) ● ประกาศประกวดราคา 17 รายการ 696.4410 ลบ. (34.37%) ● TOR 5 รายการ 7.6580 ลบ. (0.38%) ● ปรับปรุงแบบ 1 รายการ 16.0600 ลบ. (0.79%)

9 9 ข้อมูล ณ 19 ม.ค. 58 ภาพรวมการจัดซื้อจัดจ้าง งปม.2558 รายการปีเดียว(ก่อสร้างทาง,สะพาน และ อาคาร) จำนวน 665 รายการ งปม.ทั้งสิ้น 5,562.6366 ลบ. ● ลงนามแล้ว 645 รายการ 5,409.5241 ลบ. (97.25%) ● รอลงนาม 12 รายการ 100.9100 ลบ. (1.81%) ● ประกาศประกวดราคา 7 รายการ 37.2025 ลบ. (0.67%) ● ปรับปรุงแบบ 1 รายการ 15.0000 ลบ. (0.27%)

10 10 ข้อมูล ณ 19 ม.ค. 58 ภาพรวมการจัดซื้อจัดจ้าง งปม.2558 รายการปีเดียว(บำรุงและอำนวยความปลอดภัย) จำนวน 2,593 รายการ งปม.ทั้งสิ้น 17,514.1324 ลบ. ● ลงนามแล้ว 1,824 รายการ 13,299.7143 ลบ. (75.94%) ● รอลงนาม 414 รายการ 2,156.4966 ลบ. (12.31%) ● พิจารณาผลประกวด 232 รายการ 1,557.8111 ลบ. (8.89%) ● ประกาศประกวดราคา 80 รายการ 353.8089 ลบ. (2.02%) ● ประมาณราคา 16 รายการ 43.1245 ลบ. (0.25%) ● ปรับปรุงแบบ 24 รายการ 78.3170 ลบ. (0.45%) ● ยังไม่รายงานสถานะภาพ 3 รายการ 24.8600 ลบ. (0.14%)

11 11 คงเหลือ 359.2893 ลบ. 98.54% เบิกจ่ายแล้ว 5.3062 ลบ. เบิกจ่ายแล้ว 5.3062 ลบ. 1.46% ข้อมูล ณ 19 ม.ค. 58 โครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะ 3 เดือนแรก (รายการซ่อมฟื้นฟูทางหลวงชนบท อันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ) จำนวน 72 รายการ งปม.ทั้งสิ้น 370.9712 ลบ. สงป. อนุมัติ 369.428 ลบ. ลงนามครบทุกรายการ วงเงินทั้งสิ้น 364.5955 ลบ.

12 12 ปีงบประมาณจำนวน ที่ขอกัน กรมบัญชีกลาง อนุมัติ ณ 19 ม.ค. 58 ร้อยละคงเหลือ จำนวน รายการ 2555 12.6340 0.537020.392.09701 2556 1717121.3196 94.059277.5327.26046 2557 1,79312,775.347312,715.75529,087.167571.463,628.5877381 รวม 2555 - 2557 1,811 12,899.3008 12,839.7087 9,181.763771.513,657.9451388 ผลเบิกจ่ายงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี 2555 - 2557 ข้อมูล ณ 19 ม.ค. 58 หมายเหตุ เงินกันแบบไม่มีหนี้ ที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติจากกรมบัญชีกลาง 452.9567 ลบ. แบ่งเป็น 1. ดำเนินการตามแผนเดิม 2 รายการ 2.6000 ลบ. (สะพานข้ามลำน้ำแม่ม่าน อ.สูงเม่น จ.แพร่ 2.100 ลบ. ประกวดราคา 3 ครั้ง จึงได้ผู้รับจ้าง สงป.ให้ความเห็นชอบความเหมาะสมราคา แล้ว อยู่ระหว่างการขอขยายเวลากับ รวค. และแรงจูงใจ 0.5000 ลบ.) 2. งบประมาณเหลือจ่าย 450.3567 ลบ. ที่จะขอเปลี่ยนแปลงไปดำเนินการรายการใหม่ ทช.ได้ขออุทธรณ์กับกรมบัญชีกลาง เมื่อ 30 ต.ค. 57 และได้ขอเปลี่ยนแปลงรายการ กับ สงป. เมื่อ 31 ต.ค.57 (จำนวน 331 รายการ) 3. สงป.อนุมัติเมื่อ 26 ธ.ค.57 วงเงิน 444.6321 ลบ. 4. กรมบัญชีกลางอนุมัติเมื่อ 30 ธ.ค.57 วงเงิน 393.3646 ลบ.

13 จบการนำเสนอ ขอบคุณ...ครับ 13


ดาวน์โหลด ppt 1. เดือนต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. เป้าหมายรัฐ (ทุกงบ) % 10.6721.3332.0039.6747.3355.0062.0069.0076.0082.6789.3396.00 เป้าหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google