งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่นๆ โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่นๆ โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่นๆ โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์

2 ความหมายของคำว่า วิทยาศาสตร์ และความหมายของคำว่าเทคโนโลยีที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่าวิทยาศาสตร์เป็นความรู้ที่นำไปใช้อธิบายได้ว่าทำไมจึงเป็นอย่างนั้น เช่น นักวิทยาอธิบายได้ว่า ทำไมเมื่อขวันและขูดเปลือกของพืชยืนต้นออกจะมีรากงอกออกมาได้ นักฟิสิกส์ก็จะอธิบายได้ว่าทำไมเมื่อขดลวดตัดสนามแม่เหล็ก จึงมีกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นเป็นต้นส่วนเทคโนโลยีนั้นจะเป็นความรู้ว่าจะทำอย่างไร ตัวอย่างเช่น เครื่องอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆโดยนำไฟฟ้ากระแสใช้ได้อย่างไร จะเห็นได้ว่าวิทยาศาสตร์เป็นตัวความรู้ ส่วนเทคโนโลยีนั้นเป็นการนำความรู้ไปใช้ในทางปฎิบัติให้เกิดสิ่งที่เป็นรูปธรรมได้ วัดหรือจับต้องได้ โดยการนำทรัพยากรธรรมชาติต่างๆมาใช้ในทางปฎิบัติ สรุปได้ว่า ความรู้ทางวิทยาศาสตร์จะไม่มีคุณค่า ถ้าหากปราศจากเทคโนโลยีมาเชื่อมโยง และเทคโนโลยีที่ปราศจากความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานก็ไม่สามารถจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุด

3 ระบบเทคโนโลยี

4 ระบบเทคโนโลยีประกอบด้วยตัวป้อน(Input)กระบวนการ(Process)ผลลัพธ์(Output)ทรัพยากรทางเทคโนโลยี(Considcnation) การวิเคราะห์ระบบเทคโนโลยีทำให้ทราบ เกี่ยวกับปัจจัยในด้านต่างๆมีผลต่อ การแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ การสร้างส่งของเครื่องใช้หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยี จะทำให้ผู้เรียนทำงานอย่างเป็นระบบสามารถย้อนกลับมาแก้ไขได้ง่าย การใช้ซอฟท์แวร์ช่วยในการออกแบบหรือนำเสนอผลงาน มีประโยชน์ในการช่วยร่างภาพ ทำภาพ 2 มิติ และ 3มิติ

5 วิเคราะห์ระบบเทคโนโลยีทำให้ทราบเกี่ยวกับด้านต่างๆที่มีผลกระทบต่อการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ

6 การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศและออกแบบเป็นหนังในวิชาสำคัญที่ผู้สนใจศึกษาด้านคอมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องศึกษาซึ้งต้องใช้สารสนเทศเป็นฐานสำคัญในการบริหารงาน เทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสมกับต้องการและข้อจำกัดของหน่วยงาน ต้องสามารถที่จะพัฒนาปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพการในแต่ละช่วง

7 ผู้จัดทำ นางสาวพรเพ็ญ สุปินะ ม.4.9 เลขที่13
นางสาวพรเพ็ญ สุปินะ ม.4.9 เลขที่13 นางสาวมนทิชา โสนนิล ม.4.9 เลขที่14 นางสาวธวัลย์รัตน์ ยุคำมูล ม.4.9 เลขที่29


ดาวน์โหลด ppt เทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่นๆ โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google