งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเตรียมตัวไปต่างประเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเตรียมตัวไปต่างประเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเตรียมตัวไปต่างประเทศ
โดย สุพัตรา ศรีสุข

2 เจ้าหน้าที่โครงการ ในแต่ละโครงการ จะประกอบด้วย
เจ้าหน้าที่ หรือ 4 คน ขึ้นอยู่กับ จำนวนผู้เข้าร่วมในงานนั้นๆ ส่วนประกอบของเจ้าหน้าที่ * หัวหน้าโครงการ/หัวหน้าคณะ * ผู้ช่วย/สมาชิกคณะ

3 หน้าที่ของเจ้าหน้าที่โครงการ
เป็นตัวแทนกรมฯในการดำเนินการด้านการ ส่งเสริมการส่งออก หัวหน้าโครงการและผู้ช่วยยากที่จะแบ่งหน้าที่ใน การปฏิบัติงานอย่างเด่นชัด ควรมีการมอบหมายและทำความเข้าใจขั้นตอน การปฏิบัติงานระหว่างหัวหน้าและผู้ช่วย * การเงิน * การประสานงาน * การเตรียมงาน * ส่วนตัว

4 การเตรียมตัวก่อนงาน ข้อมูลงานนั้นๆ ข้อมูลสินค้า ข้อมูลประเทศ
ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ให้ถ่องแท้ ข้อมูลงานนั้นๆ ข้อมูลสินค้า ข้อมูลประเทศ ข้อมูลผู้เข้าร่วมงาน ข้อมูลคนที่จะไปด้วย

5 การประสานงานเบื้องต้น
ศึกษาและทำความเข้าใจ การดำเนินงานแต่ละขั้นตอน เช่น ผู้เข้าร่วมและการประชุมเตรียมการ การออกแบบ ก่อสร้างคูหา การประชุมผู้เข้าร่วมงาน ข้อมูลสินค้า/ภาษี ข้อมูลอื่นๆที่อาจใช้ในระหว่างอยู่ในงาน เช่น กิจกรรมของกรมฯ รายชื่อผู้ส่งออกอื่นๆ ฯลฯ

6 เตรียมการเดินทาง หนังสือเดินทาง/วีซ่า : ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
จองบัตรโดยสารเครื่องบิน ขอรับบัตรโดยสาร : ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เอกสารอนุมัติการเดินทาง : สำนักกิจกรรมฯในต่างประเทศ การจองที่พัก : สำนักกิจกรรมฯในต่างประเทศ ประมาณการค่าใช้จ่าย และการยืมเงิน : หัวหน้าโครงการ รับมอบแฟ้มโครงการ : เจ้าหน้าที่โครงการ

7 การเตรียมเสื้อผ้าและเครื่องใช้ส่วนตัว
ประเทศที่ไป ฤดูกาล

8 ตัวอย่างการแต่งกายชาย
ควร ไม่ควร

9 ตัวอย่างการแต่งกายหญิง
ควร ไม่ควร

10 ประสานงานกับสำนัก/กองต่าง ๆ
ฝ่ายพัสดุ กองเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สำนักกิจกรรมฯในประเทศ สำนักบริการส่งออก ฯลฯ

11 การปฏิบัติหน้าที่ระหว่างงาน
ก่อนกำหนดงาน 3-5 วัน ประสานงานกับศูนย์/สำนักงานในต่างประเทศ ประสานงานกับผู้ก่อสร้างตกแต่งคูหา ประสานงานกับฝ่ายจัดงาน ประสานงานกับบริษัทขนส่ง (Forwarding Agent)

12 การปฏิบัติงานระหว่างงาน
มาแต่เช้า ก่อนเปิดงาน ตอบข้อซักถามแก่ผู้มาเยี่ยมชมงาน รวบรวมนามบัตร อำนวยความสะดวก สังเกตการจัดงานแสดงสินค้า สอบถามผู้เข้าร่วมงาน เพื่อประเมินผล ชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

13 การเรียกเก็บ-การชำระเงิน
ค่าขนส่ง /พิธีการ ค่าก่อสร้าง ค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างล่าม

14 การดำเนินการหลังงานสิ้นสุด
ณ ประเทศที่แสดงสินค้า ชำระเงิน/ ขอใบเสร็จรับเงิน ตรวจสอบงานที่ยังค้าง

15 การดำเนินการหลังงานสิ้นสุด
เมื่อกลับถึงประเทศไทย จัดทำรายงาน การเงิน/ การคืนเงินยืม การประเมินผล

16 Good Luck and Bon Voyage


ดาวน์โหลด ppt การเตรียมตัวไปต่างประเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google