งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการข้อมูล ท้องถิ่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการข้อมูล ท้องถิ่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการข้อมูล ท้องถิ่น
บ้านลาด ตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

2 ประวัติหมู่บ้าน บ้านลาดคุ้มนอกหมู่ที่2แยกออกจากหมู่ ที่1เมื่อปี พ.ศ และตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านลาดคุ้มนอกเนื่องจากแยกออกมาอยู่ บริเวณทุ่งนานอกหมู่บ้านลาดมีผู้ใหญ่บ้าน ปกครองหมู่บ้านจำนวน5คนดังนี้ 1.นายคำภา ยศพล ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2514 2.นายวิชัย ยศพล ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2527 3.นายแสวง อาจเจริญ ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2540 4.นายบรรจบ แก้วสีขาว ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2550 5.นายสำเนาว์ เรืองสมบัติ ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2550

3 ทิศเหนือ ติดต่อกับ วัดบ้านลาด หมู่ที่1
ที่ตั้ง/อาณาเขต พื้นที่18.2ไร่ ลักษณะ สี่เหลี่ยมคางหมูที่ลาด ต่ำมีอาณาเขตติดต่อกันดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับ วัดบ้านลาด หมู่ที่1 ทิศใต้ ติดต่อกับ บ้านหนองนาแซง หมู่ ที่15 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านวังไผ่ หมู่ที่18 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้านลาดหมู่ที่6 ประชากร/ครัวเรือน จำนวนครัวเรือน 138 ครัวเรือนข้อลมูล จปฐ 2256 ประชากร ชาย 268 คนหญิง 286 คนรวม 554คน

4 ประเพณีวัฒนธรรมของชาวบ้าน
ประเพณีฮีตสิบสอง คองสิบสี่เป็น ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวอีสานที่ ปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็น วัฒนธรรมแสดงถึงความเป็นชาติเก่าแก่และ เจริญรุ่งเรืองมานาน เป็นเอกลักษณ์ของ ชาติและท้องถิ่น และมีส่วนช่วยให้ชาติ ดำรงความเป็นชาติของตนอยู่ตลอดไป เดือนอ้าย บุญเข้ากรรม เดือนยี่ บุญคูนลาน เดือนสาม บุญข้าวจี่ เดือนสี่ บุญ พระเวส เดือนห้า บุญสรงน้ำหรือเทศ การการณ์

5 เดือนแปด บุญเข้าพรรษา เดือนเก้า บุญข้าวประดับดิน เดือนสิบ บุญข้าว สาก
เดือนหก บุญบั้งไฟ เดือนเจ็ด บุญชำฮะ เดือนแปด บุญเข้าพรรษา เดือนเก้า บุญข้าวประดับดิน เดือนสิบ บุญข้าว สาก เดือนสิบเอ็ด บุญออกพรรษา เดือนสิบสอง บุญกฐิน

6 สถานที่สำคัญ เป็นศาสนาสถานประจำหมู่บ้าน ใช้ประกอบกิจกรรม/ พิธีกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรม ประเพณีสำคัญของชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้ อบรมคุณธรรม จริยธรรม และลานกิจกรรม ทางวัฒนธรรมทั่วไป

7

8

9 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด
ตั้งอยู่หมู่ที่  1  บ้านลาด  ตำบลลาด พัฒนา  อำเภอเมือง จังหวัด มหาสารคาม เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้บริหาร ตั้งแต่เริ่มตั้งโรงเรียนจนถึงปัจจุบันมีทั้งสิ้น 8  คน  สำหรับผู้บริหารคนปัจจุบันคือ  นาย ประภา ทัตติวงษ์   มีนักเรียน จำนวน  175  คน (พ.ศ.2556)  ครู 16  คน ครูธุรการ  1  คน ครูพี่เลี้ยงนักเรียน พิการ  จำนวน  2  คน และนักการภารโรง อัตราจ้าง จำนวน 1  คน   รวม ทั้งสิ้น  20  คน

10

11 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดพัฒนา
เป็นโรงพยาบาลของตำบลที่ให้บริการ รักษาโรคแก่ประชาชนที่เจ็บไข้ได้ป่วยขั้นไม่ รุนแรงมากและยังเป็นการส่งเสริมเรื่อง สุขภาพอนามัยของประชาชนที่ห่วงใยใน สุขภาพของตนอีกด้วย

12

13 ดอนปู่ตา ดอนปู่ตา เป็นสถานที่ที่ชาวบ้านให้ ความสำคัญและนับถือมาตั้งแต่สมัยก่อตั้ง หมู่บ้าน ซึ่งชาวบ้านเชื่อบ้านดอนปู่ตานี้มีปู่ ตาเฝ้าอยู่และคอยดูแลหมู่บ้านให้พ้นจากภัย อันตรายต่างๆ ในแต่ล่ะปีชาวบ้านจะมี พิธีกรรมเลี้ยงปู่ตา ซึ่งทำกันมาเป็น เวลานานนับตั้งแต่ตั้งหมู่บ้านมา

14

15

16 ปราชญ์ชาวบ้าน พ่อทองอินทร์ แผงเมืองคุก อายุ 65 ปี บ้านเลขที่32 หมู่ที่2บ้านลาด ตำบลลาด พัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามที่มี องค์ความรู้ในด้านประเพณีพิธีกรรมสูตรเพื่อประกอบพิธีกรรมทาง ความเชื่อและศาสนาประจำหมู่บ้านที่สำคัญได้แก่ สูตรขวัญนาค สูตรขวัญงานแต่งงานสูตรขึ้นบ้านใหม่และอื่นๆ

17

18 พ่อสม เรืองสมบัติ อายุ 75 ปี
บ้านเลขที่47 หมู่ที่2 บ้านลาด ตำบลลาด พัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามที่มี องค์ความรู้ทางด้านสมุนไพรเช่นหมอยาพื้นบ้าน หมอไสยศาสตร์

19 เตรียมหวายที่ผ่านการอบแล้วน้ำมาตัดเป็น ท่อนๆสำหรับจะขึ้นโครง
ภูมิปัญญาชาวบ้านการผลิต เฟอร์นิเจอร์หวาย ขั้นตอนที่1 เตรียมหวายที่ผ่านการอบแล้วน้ำมาตัดเป็น ท่อนๆสำหรับจะขึ้นโครง

20 ขั้นตอนที่2 นำหวายที่เตรียมนำมาดัดให้เป็นรูปทรงและ นำเชือกมามัดไว้เพื่อให้หวายมีรูปทรงอยู่ นาน

21 ขั้นตอนที่3 นำหวายที่ได้เตรียมไว้มาขึ้นโครง เฟอร์นิเจอร์ให้มีรูปทรงตามต้องการและ สานให้มีรวดลายสวยงาม

22

23 ขั้นตอนที่4 หลังจากที่ผ่านขั้นตอนต่างๆแล้วก็จะได้ เฟอร์เจอร์ที่สวยงามพร้อมออกจำหน่าย


ดาวน์โหลด ppt โครงการข้อมูล ท้องถิ่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google