งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานสถานพยาบาล จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2558

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานสถานพยาบาล จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2558"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานสถานพยาบาล จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2558

2 โครงสร้างหลัก งานสถานพยาบาล/การประกอบโรคศิลปะ Post บริหารจัดการ Pre
-จัดประชุมคณะอนุกรรมการ 2ครั้ง/ปี -จัดประชุมกรรมการเปรียบเทียบคดี 2ครั้ง/ปี -จัดประชุมคณะทำงาน 2ครั้ง/ปี -จัดประชุมสถานพยาบาล 1ครั้ง/ปี -จัดอบรมพนง.จนท. 1ครั้ง/ปี -จัดประชุมเครือข่ายเภสัชเอกชน 4ครั้ง/ปี -จัดสรรงบประมาณ -จัดส่งหนังสือราชการที่เกี่ยวข้อง -บริหารจัดการงบประมาณ -อนุญาตใหม่ -ยกเลิก -แก้ไขเอกสาร -ตรวจคลินิก -ตรวจโรงพยาบาล -ตรวจเรื่องร้องเรียน -ตรวจเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ตรวจกับสำนักฯ, ตรวจวัตถุออกฤทธิ์ , พรบ.อื่นๆที่เกี่ยวข้อง รับสมัคร จัดสอบ ประกาศต่างๆ ประสานงานออกหน่วย

3 งาน Pre นางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ (พี่จุ๊บ) 086-4296568
- การอนุญาตใหม่ - การยกเลิกกิจการ แก้ไขเอกสาร ค่าทำเนียมรายปี

4 งาน Post นายพัฒนา ศรชัย (พี่อี๋) 081-4730471
- ตรวจคลินิก - ตรวจโรงพยาบาล - ตรวจเรื่องร้องเรียน - ตรวจเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ตรวจกับสำนักฯ,ตรวจพรบ.อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

5 ฐานข้อมูลจำนวนสถานพยาบาล ย้อนหลัง 3 ปี
จำนวน (แห่ง ) ปี 2555 ปี ๒๕๕6 ปี 2557 ๑. สถานพยาบาล ( ประเภทมีเตียง ) 13 14 ๒. คลินิกเวชกรรม 186 210 245 ๓. คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง 144 154 159 ๔. คลินิกทันตกรรม 127 141 148 ๕. คลินิกทันตกรรมเฉพาะทาง 8 6 ๖. คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 100 136 ๗. คลินิกกายภาพบำบัด 7 11 ๘. คลินิกเทคนิคการแพทย์ 19 22 26 ๙. คลินิกการแพทย์แผนไทย 21 28 30 ๑๐. คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 1 ๑๑. สหคลินิก รวม 633 723 770 * สถานพยาบาลตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดฯ * คลินิกที่มีบริการฝังเข็ม 12 * คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง * คลินิกความงามและผิวพรรณ 65 74 112

6 จำนวนสถานพยาบาลแยกตามอำเภอ
ลำดับ อำเภอ จำนวน (แห่ง) 1 เมือง 427 2 จอมทอง 13 3 เชียงดาว 14 4 ไชยปราการ 6 5 ดอยเต่า 9 ดอยสะเก็ด 7 ฝาง 28 8 พร้าว 11 แม่แตง 18 10 แม่แจ่ม แม่ริม 31 12 ดอยหล่อ *โรงพยาบาล 13 แห่ง

7 จำนวนสถานพยาบาลแยกตามอำเภอ
ลำดับ อำเภอ จำนวน (แห่ง) 13 แม่วาง 2 14 เวียงแหง 3 15 แม่อาย 8 16 สันกำแพง 28 17 สันทราย 58 18 สันป่าตอง 19 อมก๋อย 20 ฮอด 9 21 หางดง 24 22 สารภี 27 23 สะเมิง แม่ออน 25 กัลยาณีวัฒนา รวม 770 แห่ง

8 ผลการตรวจมาตรฐานสถานพยาบาลประเภท
ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน(คลินิก) ปี 2557 อำเภอ เป้าหมายปี 2557 ปี 2556 ตรวจได้ ปี 2557ตรวจได้ รวม คิดเป็น % (แห่ง) 2 ปี อำเภอเมือง 357 140 50 190 53 ต่างอำเภอ 272 98 244 259 95 629 236 294 449 71

9 ข้อมูลเรื่องร้องเรียน
2552 2553 2554 2555 สถานพยาบาล 18 24 15

10 แยกตามประเด็นการร้องเรียน
จำนวน เปิดสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต 1 ไม่มีแพทย์ประจำ มาตรฐานการรักษา 5 ตรวจสอบสถานพยาบาล 9 การประกอบโรคศิลปะโดยไม่ได้รับอนุญาต ค่ารักษา 4 โฆษณา แท้งเถื่อน รวม 27

11 ข้อมูลเปรียบเทียบปรับ
เรื่องร้องเรียน 2555 2556 2557 จำนวนสถานพยาบาล 7 10 จำนวนเงิน 56,000 100,000

12 แยกตามประเด็นการเปรียบเทียบปรับ เปรียบเทียบปรับ(บาท)
ผลการตรวจประเมินฯ แยกตามประเด็นการเปรียบเทียบปรับ ประเด็น จำนวน เปรียบเทียบปรับ(บาท) ไม่จัดทำบัญชีเอกสารผู้ป่วย 2 40000 แพทย์ไม่อยู่ทำการ 5 60000 รวม 100,000

13 แยกตามประเด็นการเปรียบเทียบปรับวัตถุเสพติด เปรียบเทียบปรับ(บาท)
ผลการตรวจประเมินฯ แยกตามประเด็นการเปรียบเทียบปรับวัตถุเสพติด ประเด็น จำนวน เปรียบเทียบปรับ(บาท) ไม่จัดทำบัญชี บจ.8,9,10 3 15000 ประกอบกิจการภายหลังที่ใบอนุญาตวัตถุออกฤทธิ์หมดอายุ 1 1600 รวม 16,600

14 แนวทางการดำเนินงานสถานพยาบาล ปี งบประมาณ 2558

15 ตัวชี้วัด ไม่น้อยกว่า 90% ของสถานพยาบาลเอกชน/สถานประกอบการ เพื่อสุขภาพได้คุณภาพมาตรฐานตามกฎหมาย หมายเหตุ: งานสถานพยาบาลการตรวจมาตรฐานเป็นการตรวจสะสม 2 ปี ครบ 1 รอบ

16 นโยบายหลัก สถานพยาบาล ปี 2558
ดำเนินการตรวจคลินิกประเภทเสริมความงาม 100 % ดำเนินการตรวจคลินิกที่ค้างปีงบประมาณ 2557 ดำเนินการตรวจสถานพยาบาลต่อใบอนุญาตครบ10ปี ดำเนินการตรวจสถานพยาบาลวัตถุออกฤทธิ์ที่ อย.แจ้ง ดำเนินการตรวจโรงพยาบาลเอกชนครบ 100 % ดำเนินคดีกับคลินิกเถื่อน ดำเนินการเรื่องร้องเรียนทุก case อบรมพนักงานเจ้าหน้าที่การขออนุญาตและการตรวจหลังอนุญาต

17 เอกสารแบบฟอร์ม มี 2 แบบฟอร์ม
ตามแบบฟอร์มตรวจประเมินสถานพยาบาลประจำปี แต่ละ สาขา (ตรวจแล้วเก็บไว้ที่โรงพยาบาล/สสอ.) ตามแบบฟอร์มสรุปผลการตรวจสถานพยาบาลจังหวัดเชียงใหม่ (1แผ่น) (ส่งรายงานสสจ.+ เบิกงบตามปริมาณการตรวจ แห่งละ100บาท)

18 การสนับสนุนงบประมาณ 1. จ่ายตามภาระงาน ตรวจ แห่งละ 100 บาท เบิกเป็นค่า - ค่าOT - ค่าน้ำมัน 2. เบิกจ่ายก่อนเดือนกรกฎาคม 2558

19 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt งานสถานพยาบาล จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2558

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google