งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เกณฑ์การให้คะแนน ตอบถูก 8 ข้อขึ้นไป 5 คะแนน ตอบถูก 7 ข้อ 4 คะแนน ตอบถูก 6 ข้อ 3 คะแนน ตอบถูก 5 ข้อ 2 คะแนน ตอบถูกน้อยกว่า 4 ข้อ 1 คะแนน ตอบไม่ถูกเลยไม่ได้รับคะแนน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เกณฑ์การให้คะแนน ตอบถูก 8 ข้อขึ้นไป 5 คะแนน ตอบถูก 7 ข้อ 4 คะแนน ตอบถูก 6 ข้อ 3 คะแนน ตอบถูก 5 ข้อ 2 คะแนน ตอบถูกน้อยกว่า 4 ข้อ 1 คะแนน ตอบไม่ถูกเลยไม่ได้รับคะแนน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เกณฑ์การให้คะแนน ตอบถูก 8 ข้อขึ้นไป 5 คะแนน ตอบถูก 7 ข้อ 4 คะแนน ตอบถูก 6 ข้อ 3 คะแนน ตอบถูก 5 ข้อ 2 คะแนน ตอบถูกน้อยกว่า 4 ข้อ 1 คะแนน ตอบไม่ถูกเลยไม่ได้รับคะแนน

3 1. “ ไกลโคไลซิส ” เกิดขึ้นบริเวณ ส่วนใดของเซลล์

4 2. พลังงาน ATP ที่เซลล์สามารถนำไปใช้ ได้เลยที่ได้จากขั้นไกลโคไลซิส มีจำนวนเท่าไร

5 3. ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากขั้นไกล โคไลซิสประกอบด้วย

6 4. ขั้นการสร้างแอซิติลโคเอนไซม์เอ ระหว่างการเปลี่ยนแปลงจากกรดไพรู วิก เป็น แอซิติลโคเอนไซม์เอ จำนวนคาร์บอนอะตอมที่ลดลง หายไปในรูปของอะไร

7 5. ขั้นการสร้างแอซิติลโคเอนไซม์เอ เกิดขึ้นที่ส่วนใดของเซลล์

8 6. “ วัฎจักรเครปส์ ” เกิดขึ้นที่ส่วน ใดของเซลล์

9 7. สารตัวกลาง (intermediate substance) ต่อไปนี้ มีจำนวน คาร์บอนเป็นเช่นไร ตามลำดับ กรดซิ ตริก, กรดออกซาโลอะซิติก, กรด แอลฟาคีโตกลูตาริก, กรดฟูมาริก

10 8. ในการสลายกลูโคส 1 โมเลกุลจะได้ พลังงานจาก “ วัฎจักรเครปส์ ” ที่ผ่าน การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแล้วรวมทั้ง สิ้นกี่ ATP

11 9.NADH+H + เมื่อผ่าน กระบวนการถ่ายทอด อิเล็กตรอนแล้วจะได้พลังงานกี่ ATP

12 10.FADH 2 เมื่อผ่านกระบวนการ ถ่ายทอดอิเล็กตรอนแล้วได้ พลังงานกี่ ATP


ดาวน์โหลด ppt เกณฑ์การให้คะแนน ตอบถูก 8 ข้อขึ้นไป 5 คะแนน ตอบถูก 7 ข้อ 4 คะแนน ตอบถูก 6 ข้อ 3 คะแนน ตอบถูก 5 ข้อ 2 คะแนน ตอบถูกน้อยกว่า 4 ข้อ 1 คะแนน ตอบไม่ถูกเลยไม่ได้รับคะแนน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google