งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

John Dewey Learning by Doing โดย...นางดารุณี ประพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "John Dewey Learning by Doing โดย...นางดารุณี ประพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 John Dewey Learning by Doing โดย...นางดารุณี ประพันธ์

2 Biography of John Dewey
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จาก มหาวิทยาลัยแห่งรัฐเวอร์มอนด์ ในปี 1879 หลังจากนั้นใช้เวลาว่างช่วงสั้นๆ เป็นอาจารย์สอนพิเศษที่ โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่ง ก่อนจะกลับมาศึกษาต่อจนจบปริญญาเอก ที่มหาวิทยาลัย จอห์น ฮอบกินส์ในปี ค.ศ.1884

3 John Dewey เคยดำรงตำแหน่งคณบดี
Expert and Intention John Dewey เคยดำรงตำแหน่งคณบดี คณะวิชาปรัชญา จิตวิทยา และการสอน ของมหาวิทยาลัยชิกาโก้ มีบทบาทสำคัญในการบุกเบิกแนวคิดและวิธีการสอนแบบใหม่ๆ ทั้งยังได้สร้างโรงเรียนสาธิตขึ้นเพื่อใช้สำหรับทดสอบพัฒนาและ วิเคราะห์ทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนการสอนและที่สำคัญ ยังถือได้ว่าเป็นนักปรัชญาทางการศึกษาแนวหน้าของโลก โดยมีปรัชญามากมายซึ่งเกี่ยวข้องกับการศึกษา ที่แตกแขนงออกไปอย่างมากมาย

4 จอห์นดุย หรือจอห์น ดิวอี้ (John Dewey นักปรัชญา
Dewey's laboratory school จอห์นดุย หรือจอห์น ดิวอี้ (John Dewey นักปรัชญา นักการศึกษา นักจิตวิทยา ชาวอเมริกัน มีชีวิตอยู่ระหว่าง ค.ศ )

5 แนวคิดและปรัชญาทางการศึกษา

6 ปรัชญาทางการศึกษา "การศึกษา คือ ชีวิต หรือ
ปรัชญาทางการศึกษาโดยทั่วไป "การศึกษา คือ ชีวิต หรือ การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม การศึกษา คือ การสร้างเสริมประสบการณ์ให้แก่ชีวิต" แต่ปรัชญาที่ทำให้เรานึกถึง JohnDewey คือ

7 Learning by Doing

8 ความรู้จะเกิดขึ้นได้ จากความสัมพันธ์ โดยตรง
ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม บุคคลจะได้รับความรู้ต่อเมื่อตนเองเป็นผู้ลงมือ กระทำเอง (Learning by doing) หาใช่คอยรับความรู้จากผู้อื่น และความรู้ที่จะยอมรับได้ว่าเป็นความจริง จะต้องเป็นผลสรุปที่สามารถสนับสนุนได้ จากหลักฐานการค้นคว้าต่าง ๆ เท่านั้น

9 การเรียนรู้ทางศิลปะ

10 แนวคิดของการเรียนรู้ศิลปะ
การเรียนรู้ศิลปะ คือ การเรียนรู้โดยไร้ระบบมายึดถือ เป็นการพัฒนาทางเชาวน์ปัญญาควบคู่กับการเรียนรู้ เชื่อมั่นว่า การศึกษาที่แท้จริง ทั้งมวลมาจากการผ่านประสบการณ์ ซึ่งมิได้หมายความว่าประสบการณ์ทั้งมวลนั้น เป็นการศึกษาที่แท้จริง ประสบการณ์ กับ การศึกษาจึงไม่สามารถนำมาเฉลี่ย เป็นสมการให้เท่าเทียมกันได้โดยตรง

11 ปรัชญาทางการศึกษากับประชาธิปไตย

12 การศึกษากับประชาธิปไตยว่า การศึกษาเป็นเครื่องมือทำให้ประชาชน
มีความสามารถผสมผสานวัฒนธรรมและการงานอาชีพของแต่ละบุคคล ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่การศึกษาเป็นกระบวนการ ปรับเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โรงเรียนจะต้องสะท้อนความเป็นจริงของสังคม ความเป็นประชาธิปไตย จะต้องมีหลักธรรม จริยธรรม และเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์นี้ได้ การศึกษาจะต้อง ปฏิรูป กระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรอย่างแท้จริง

13 แนวคิดทางปรัชญาของ Dewey กับการนำมาใช้ในการพัฒนาการศึกษาไทย

14 แนวทางปรัชญาของ John Dewey
โดยยึดนักเรียนเป็นสำคัญ จัดให้สอดคล้องกับสติปัญญา และความสามารถของนักเรียน จัดให้สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของผู้เรียน บรรยากาศการเรียนรู้ต้องให้เกิดลักษณะดังนี้ - ให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง - ให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์การเรียนรู้ซึ่งกันและกัน - ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ - ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการ - ให้ผู้เรียนได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

15 ส่วนครูต้องเปลี่ยนบทบาทจาก ผู้บอกความรู้
เป็นผู้สอนวิธีการแสวงหาความรู้ โดย 1. ( Manager ) เป็นผู้กำหนดบทบาทให้นักเรียนมีส่วนร่วม 2. ( Helper ) เป็นผู้ช่วยเหลือทางด้านวิชาการ 3. ( Supporter ) เป็นผู้สนับสนุนด้านสื่อต่าง ๆ และให้คำแนะนำ 4. ( Monitor ) เป็นผู้ตรวจสอบงานนักเรียน

16 END


ดาวน์โหลด ppt John Dewey Learning by Doing โดย...นางดารุณี ประพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google