งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกแบบจัดแสดงนิทรรศการ อธิบายรายละเอียดวิชา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกแบบจัดแสดงนิทรรศการ อธิบายรายละเอียดวิชา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกแบบจัดแสดงนิทรรศการ อธิบายรายละเอียดวิชา
IDS 3106 การออกแบบจัดแสดงนิทรรศการ อธิบายรายละเอียดวิชา แผนบริหารการสอน การปฏิบัติตนในห้องเรียน กฎและกติกาการเข้าชั้นเรียน การส่งงาน อาจารย์ผู้สอน อ.กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ (อ.แต๊ก)

2 การออกแบบจัดแสดงนิทรรศการ
IDS 3106 การออกแบบจัดแสดงนิทรรศการ *** นักศึกษาจะต้องมีเวลาเข้าชั้นเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด มิฉะนั้นคะแนนเข้าชั้นเรียนจะได้ ๐ คะแนนและไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค (ขาดเรียนได้ ๓ ครั้ง) *** ตัดสายที่เวลา ๙.๓๐ น. (ถ้านักศึกษาเข้าชั้นเรียนหลังจากนี้ถึงว่าสาย) *** สาย ๒ครั้ง ถือว่าขาด ๑ วัน *** ขาดเกิน ๓ ครั้ง ให้ไป Drop รายวิชา *** ควรเข้าชั้นเรียนตรงเวลาส่งงานตรงเวลา *** ขาดการนำเสนอหน้าชั้นเรียนจะไม่ได้คะแนนในการนำเสนอ

3 การออกแบบจัดแสดงนิทรรศการ การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย (กลุ่ม/เดี่ยว)
IDS 3106 การออกแบบจัดแสดงนิทรรศการ การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย (กลุ่ม/เดี่ยว) การปฏิบัติงานในชั้นเรียน (ห้องคอม) หรือปฏิบัติงานที่พักอาศัย (บ้าน/หอพัก) ใดๆ ก็ตาม ให้นักศึกษาทุกคนบันทึกทุกครั้ง ทั้งในคอมพิวเตอร์ และ USB/CD กรณีที่คอมพิวเตอร์ มีปัญหา หรือโดนไวรัส หรือห้องคอมฯมีการล้างเครื่อง อาจารย์จะไม่รับผิดชอบ และไม่มีข้ออ้างใดๆ ทั้งสิ้น ต้องส่งงานตามเวลา ถ้าส่งสายเกินที่กำหนดไว้ จะหักครึ่งเกรดทันทีของชิ้นงานนั้นๆ

4 การออกแบบจัดแสดงนิทรรศการ
IDS 3106 การออกแบบจัดแสดงนิทรรศการ สถานที่ส่งงาน ตึกตำหนัก ๔๔ ชั้น ๒ บริเวณระเบียง จะมีโต๊ะให้วางชิ้นงาน กรุณาเขียนชื่อ รหัสประจำตัวให้ครบ เบอร์ติดต่อ


ดาวน์โหลด ppt การออกแบบจัดแสดงนิทรรศการ อธิบายรายละเอียดวิชา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google