งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาฝึกปฏิบัติ (Workshop) เพื่อ ค้นหาวิธีดีที่สุด ต้อง Prioritize ที่สำคัญและเร่งด่วนที่สุด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาฝึกปฏิบัติ (Workshop) เพื่อ ค้นหาวิธีดีที่สุด ต้อง Prioritize ที่สำคัญและเร่งด่วนที่สุด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 มาฝึกปฏิบัติ (Workshop) เพื่อ ค้นหาวิธีดีที่สุด ต้อง Prioritize ที่สำคัญและเร่งด่วนที่สุด

3 มาฝึกปฏิบัติ (Workshop) เพื่อ ค้นหาวิธีดีที่สุด ที่จะช่วยพัฒนาผู้ประกอบการ จังหวัด - แผนธุรกิจ - กลยุทธ์ การตลาด, การบริหาร, การแข่งขัน - ประสิทธิภาพ, คุณภาพ, คุณค่า

4 กิจกรรมฝึกปฏิบัติ สมมติว่า พาณิชย์จังหวัดแต่ละเขต
กิจกรรมฝึกปฏิบัติ สมมติว่า พาณิชย์จังหวัดแต่ละเขต ต้องสนับสนุร่วมทุนกับผู้ประกอบการ ดังนั้น เราเป็นหุ้นส่วนในบริษัทร่วมทุน (Joint Venture, Consortium) นี้ด้วย

5 กิจกรรมฝึกปฏิบัติ แบ่งกลุ่มธุรกิจเป้าหมาย (Target Business/Product). 1
กิจกรรมฝึกปฏิบัติ แบ่งกลุ่มธุรกิจเป้าหมาย (Target Business/Product) 1. เสื้อผ้า สิ่งทอ แฟชั่น ดีไซน์ Value Creation 2. อาหาร เกษตรแปรรูป ฯลฯ 3. ของใช้ ของตกต่าง ฯลฯ 4. ธุรกิจบริการ สปา สมุนไพร - ฯลฯ

6 วันนี้ ต้องส่ง Output อะไร และไปทำอะไรต่อ
วันนี้ ต้องส่ง Output อะไร และไปทำอะไรต่อ ? แบ่งกลุ่มธุรกิจเป้าหมาย (4 กลุ่ม) วิเคราะห์ BCG, Value Chain, Core Competency 1. ค้นหา Product Champion, Prioritize 2. STP : ค้นหาลูกค้าและความต้องการลูกค้า, เลือกกลุ่มลูกค้าที่ดีที่สุด (ในประเทศ, ต่างประเทศ) หาจุดยืนจุดขายจุดต่าง Core Competency การคิดเชิงกลยุทธ์ทำอย่างไร, ค้นหาวิธีที่จะให้สำเร็จ เช่น หา Key Authorized Persons/Agent เชื่อมโยงกลยุทธ์กับส่วนกลาง :- BAC, TM, … 5. นำข้อมูลมากรอกใส่ Business Plan Template 6. นำเสนอ เวลา น.

7   กลยุทธ์, ยุทธศาสตร์ คืออะไร. 1
  กลยุทธ์, ยุทธศาสตร์ คืออะไร? วิธีบรรลุเป้าหมายองค์กร Method, Approach, Technic ความแตกต่าง, เปลี่ยนแปลง, ปรับตัวเชิง + Change, Differentiate สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม Environment (Macro / Micro Env.) ความสามารถแข่งขันเหนือคู่แข่ง Competitive Advantage การเข้าถึงลูกค้า Customers, Markets วิธีมองการณ์ไกล มีวิสัยทัศน์ Long-Term Vision สุดยอดของการบริหาร, แผนธุรกิจ Strategic Mng, Biz Plan Everything to survive, growth. .. …….

8 การตลาด ค้นหา “ลูกค้า” ให้พบ - ค้นหา “ความต้องการ” ของลูกค้าให้พบ - Matching : ผลิตสินค้า/บริการ/คุณค่า ... ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า - ทำให้ลูกค้าพอใจสูงสุด - บริหารให้บริษัทมีกำไร อยู่รอดได้

9 วิธีค้นหาลูกค้า ใช้ กลยุทธ์ STP Strategy
Segmentation (S) - แบ่งลูกค้าเป็นกลุ่มๆ Targeting (T) – คัดเลือกลูกค้าบางกลุ่มที่ดีที่สุด (จากที่แบ่งไว้) Positioning (P) – หาจุดยืน, จุดขาย, จุดแตกต่าง, Core Competency

10 ระดับของ การแบ่งส่วน Segment ตลาด
Mass Markets เช่น หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ Segments เช่น เด็ก, คนรวย, ฯลฯ หนังสือพิมพ์ไทย, อังกฤษ, ผู้หญิง, กีฬา, Local areas เช่น อาหารคนภาคเหนือ, อาหารภาคใต้, หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น Niches, Micro Segment เช่น ยาสีฟันโรคเหงือก หนังสือพิมพ์ขายตรง, โลจิสติกส์, Individuals เช่น อาหารตามสั่ง, ผลิตประตูอัลลอยด์ตามสั่ง, หนังสือทำมือ

11 Consumer Markets ตลาดผู้บริโภค
Business Markets ตลาดธุรกิจ อุตสาหกรรม Consumer Markets ตลาดผู้บริโภค

12 กลยุทธ์ Blue Ocean สินค้าใหม่, ลูกค้าเดิม
สินค้า, ลูกค้า เดิมๆ แต่เพิ่มยอดขาย สินค้าเดิม, ลูกค้าใหม่ สินค้าใหม่, ลูกค้าใหม่- BOS

13 Marketing : Four P’s

14 BCG’s Growth-Share Matrix (Boston Consulting Group)

15 กิจกรรมฝึกปฏิบัติ แบ่งกลุ่มพื้นที่เป้าหมาย เพื่อเชื่อมโยง Cluster, Alliances, Networks - กลาง - เหนือ - อีสาน - ใต้ - ย่านธุรกิจ, ย่านการค้า - ประตูสู่อาเซียน, ภูมิภาค, ฯลฯ

16 กิจกรรมฝึกปฏิบัติ 1. แบ่งกลุ่ม โดยจับกลุ่มตามภาค. - นับ 1-4
กิจกรรมฝึกปฏิบัติ 1. แบ่งกลุ่ม โดยจับกลุ่มตามภาค - นับ แต่ละคนที่นับ 1 ออกมาอยู่กลุ่มแรก - นับ 2 ออกมาอยู่กลุ่ม

17 กิจกรรมฝึกปฏิบัติ 1. แบ่งกลุ่ม โดยจับกลุ่มตามภาค. - นับ 1-4
กิจกรรมฝึกปฏิบัติ 1. แบ่งกลุ่ม โดยจับกลุ่มตามภาค - นับ แต่ละคนที่นับ 1 ออกมาอยู่กลุ่มแรก - นับ 2 ออกมาอยู่กลุ่ม จัดองค์กร โดย เลือกอุตสาหกรรม .. (ผู้ผลิต / ธุรกิจบริการ / ผู้ค้า / ... )

18 กิจกรรมฝึกปฏิบัติ 1. แบ่งกลุ่ม โดยจับกลุ่มตามภาค. - นับ 1-4
กิจกรรมฝึกปฏิบัติ 1. แบ่งกลุ่ม โดยจับกลุ่มตามภาค - นับ แต่ละคนที่นับ 1 ออกมาอยู่กลุ่มแรก - นับ 2 ออกมาอยู่กลุ่ม จัดองค์กร โดย เลือกอุตสาหกรรม (ผลิต / บริการ / ผู้ค้า) , ภายในบริษัท, ฝ่ายการตลาด, ฝ่ายบริหาร, ฝ่ายผลิต, ค้นหาลูกค้า, ค้นหาผลิตภัณฑ์/บริการ, ค้นหากลยุทธ์ - เขียนแผนธุรกิจ ..ตามโครงสร้าง/แนวทางในเอกสาร

19 กิจกรรมฝึกปฏิบัติ 1. แบ่งกลุ่ม โดยจับกลุ่มตามภาค. - นับ 1-4
กิจกรรมฝึกปฏิบัติ 1. แบ่งกลุ่ม โดยจับกลุ่มตามภาค - นับ แต่ละคนที่นับ 1 ออกมาอยู่กลุ่มแรก - นับ 2 ออกมาอยู่กลุ่ม จัดองค์กร โดย เลือกอุตสาหกรรม (ผลิต / บริการ / ผู้ค้า) , บริษัท, ฝ่ายการตลาด, ฝ่ายบริหาร, ฝ่ายผลิต, ค้นหาลูกค้า, ค้นหาผลิตภัณฑ์บริการ, ค้นหากลยุทธ์ - เขียนแผนธุรกิจ ..ตามโครงสร้าง/แนวทางในเอกสาร

20 กิจกรรมฝึกปฏิบัติ 3. นำเสนอเป็นรายกลุ่ม, รายภาค, รายอุตสาหกรรม
กิจกรรมฝึกปฏิบัติ 3. นำเสนอเป็นรายกลุ่ม, รายภาค, รายอุตสาหกรรม เวลาทำงานกลุ่ม ตั้งแต่ .. ถึง เวลานำเสนอ รวบรวมส่วนที่มิได้นำเสนอ เป็น KM แลกเปลี่ยนกันผ่านเวบ 5. วัดประเมินผลสัมฤทธิ์ การนำไปปฏิบัติ ตาม KPI ของตน 6. นัดประชุมใหม่เพื่อรายงานผลภายในอีก ... เดือน ข้างหน้า


ดาวน์โหลด ppt มาฝึกปฏิบัติ (Workshop) เพื่อ ค้นหาวิธีดีที่สุด ต้อง Prioritize ที่สำคัญและเร่งด่วนที่สุด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google