งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เทคนิคและกระบวนการ ทำงานกับชุมชน พัชรี คำธิตา พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

2 สร้างบรรยากาศการเรียนรู้
เทคนิคการทำงานร่วมกับชุมชน สร้างบรรยากาศการเรียนรู้

3 เทคนิคการทำงานร่วมกับชุมชน วันนี้ยินดี ที่เราได้มาพบกัน
ยินดี ยินดี ยินดี มาเถิดมา เรามาร่วมสนุก ปลดเปลื้องความทุกข์ ให้มันสิ้นไป มาเถิดมา เรามาร่วมจิต ช่วยกันคิดทำ ให้ งานของเราเจริญ (ซ้ำทั้งหมด)

4 ต่างพูดจาพาที สวัสดีเพื่อนเอย
เทคนิคการทำงานร่วมกับชุมชน ฉันและเธอเจอกัน แทบทุกวันเลยเชียว เมื่อเจอกันเรารักกัน ต่างสมานไมตรี ยิ้มให้กันทีไร สุขฤทัยยินดี ต่างพูดจาพาที สวัสดีเพื่อนเอย

5 1. การสร้างความประทับใจ
เทคนิคการทำงานร่วมกับชุมชน 1. การสร้างความประทับใจ การสร้างความประทับใจ - เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนจริงใจ ปลอดภัยและน่าเชื่อถือ - การสร้างความพอใจ / อ่อนน้อม - ความศรัทธา - มีเป้าหมายชัดเจน • มีความจริงใจต่อสิ่งที่กระทำ

6 เทคนิคการทำงานร่วมกับชุมชน
2. แสวงหาพันธมิตร - ต้นทุนทางสังคม - ให้ความสำคัญ / ใส่ใจ ต้องพัฒนาที่ผู้นำเป็นอันดับแรก ผู้นำที่พร้อมพัฒนา มีวิสัยทัศน์ ประชาชนยอมรับและศรัทธา 3. เตรียมองค์ความรู้ - ชุดข้อมูล – สร้างกระแส /ปลุกจิตสำนึก 4. เครื่องมือ สร้างกระบวนการ/ขับเคลื่อน สู่เป้าหมาย

7 กลวิธีที่สำคัญ ในการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน
Technology of Participation (Top Model ) เห็นอย่างไร รู้สึกอย่างไร คิดอย่างไร จะทำอย่างไร เกิดปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ เห็นพ้องต้องกันและมุ่งมั่น เกิดโครงสร้างที่ช่วยผลักดันกลุ่มให้เคลื่อน แผนปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรม คืนข้อมูล

8 กฎ/กติกากลุ่ม ทุกความคิดมีคุณค่า ไม่ฆ่าความคิดใคร ไม่มีความคิดใดผิดถูก
ยอมรับความคิดของกันและกัน เขียนบัตรความคิดทุกคน 1 หนึ่งคน 1 บัตรความคิด เขียนตัวโตๆ อ่านง่าย ชัดเจน มีความหมาย เป็นคำหรือวลีก็ได้ รักษากติกา/รักษาเวลา

9

10 7. การเป็นนักฟังที่ดี - นอกจากจะเป็นผู้พูดที่ดีแล้ว
เทคนิคการทำงานร่วมกับชุมชน 5. การร่วมงานบุญ ประเพณี พิธีกรรมต่าง ๆ เป็นโอกาสอันดีของที่เราจะได้สร้างความสัมพันธ์ สร้างความรู้สึกที่ดี 6. เยี่ยมเยือนผู้นำท้องถิ่น ผู้อาวุโส ที่ชาวบ้านเคารพนับถือ 7. การเป็นนักฟังที่ดี - นอกจากจะเป็นผู้พูดที่ดีแล้ว ควรฟังอย่างตั้งใจ เข้าใจในสิ่งที่ฟัง และสามารถจับประเด็น สรุป ถ่ายทอดให้ผู้อื่นฟังได้

11 คุณสมบัติของคนที่จะทำงานกับชุมชนได้ดี
1. ต้องเปิดใจกว้าง วางตัวเป็นกลาง เชื่อมั่นในวิธีคิด กระบวนทัศน์ใหม่ มีจิตสาธารณะ ทำเพื่อชุมชน 2. ให้เกียรติ ยกย่อง เคารพผู้อาวุโส ประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน 3. ให้ความสำคัญ เห็นคุณค่า เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่าง เท่าเทียมกัน 4. ให้กำลังใจทำงานอื่น ๆ ร่วมกับชุมชนนอกจากงานที่เป็นงานในหน้าที่โดยตรง 5. พูดภาษาถิ่น ชนเผ่าได้ สร้างการยอมรับจากชุมชน ทำงานแบบเครือญาติ

12 คุณสมบัติของคนที่จะทำงานกับชุมชนได้ดี
6. เป็นคนในชุมชน (อาศัยอยู่ในชุมชน) คุ้นเคย เข้าชุมชนง่าย 7. ทำงานร่วมกับชุมชนได้รับความร่วมมือดี แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 8. กระตุ้นชุมชนให้ช่วยเหลือตนเอง พึ่งตนเอง 9. พัฒนาตนเอง มีทัศนคติที่ดี เชื่อมั่นในความสามารถและศักยภาพของชาวบ้าน เป็นผู้เรียนรู้จากชาวบ้าน 10. การแต่งกาย

13 การมีส่วนร่วมของประชาชนสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน
1. มีส่วนร่วมให้ความ คิดเห็นและวางแผน 4. มีส่วนร่วมใน การติดตามตรวจสอบ 5. มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ โครงการพัฒนา 2. มีส่วนร่วมในการเลือก และตัดสินใจ 3. มีส่วนร่วมใน การดำเนินงาน 5 ร.

14 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google