งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินความเป็นเว็บช่วยสอน (Evaluation of Web-Based Instructin)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินความเป็นเว็บช่วยสอน (Evaluation of Web-Based Instructin)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินความเป็นเว็บช่วยสอน (Evaluation of Web-Based Instructin)
Chun Ouputcha

2 องค์ประกอบพื้นฐาน หัวข้อของเว็บ 2. เนื้อหา 3. การสืบค้น (การเชื่อมโยง, คำแนะนำ , แผนผัง, เครื่องมือสืบค้น ฯลฯ) 4. ตำแหน่งที่อยู่ของเว็บ (URL) 5. ผู้รับผิดชอบดูแลเว็บ 6. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (สัญลักษณ์ของสถาบัน) 7. เวลาที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด 8. หัวข้อข่าวสาร

3 เกณฑ์การประเมินเว็บโดยทั่วไปของ ทิลแมน (Tillman, 1998)
ความเชื่อมั่นที่มีต่อองค์ประกอบของข้อมูล ความน่าเชื่อถือของผู้เขียนหรือผู้สร้างเว็บ การนำไปเปรียบเทียบหาความสัมพันธ์กับเว็บอื่น ๆ . เสถียรภาพของข้อมูลภายในเว็บ ความเหมาะสมของรูปแบบที่ใช้ ความต้องการใช้ซอฟแวร์, ฮาร์ดแวร์ และมัลติมีเดียต่าง ๆ

4 แนวคิดการประเมินเว็บช่วยสอนของ เฮนค์ (Henke, 1997)
โจเนส และโอคีย์ (Jones and Okey, 1995) ให้แนวคิดในการประเมินเอาไว้ 5 ด้านคือ 1. การอ่านและการเห็นของหน้าจอภาพ 2. องค์ประกอบรวมของสื่อ 3. การใช้สัญลักษณ์ 4. การเข้าถึงข้อมูล 5. ขอบเขตที่ต่างไปจากปกติ

5 สรุปแนวคิดโดย คาพอน (Kapoun, 1998) ออกมาเป็นเกณฑ์การประเมิน5 ประการ คือ
1. ความถูกต้องของเนื้อหาเว็บ ต้องประเมินว่ามีการแจ้งชื่อ สถาบันสถานที่ติดต่อ หรือไม่ 2. ความน่าเชื่อถือของเว็บ 3. ความมุ่งหมายของเว็บ เว็บจะต้องมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน 4. ความทันสมัย เป็นการบ่งบอกวันเวลาที่เริ่มนำเสนอ พื้นที่ของเว็บ การปรับปรุงและข้อมูลล่าสุดเมื่อใด 5. ความครอบคลุม การเชื่อมโยงเนื้อหา การใช้ภาพ ข้อความ ข้อมูลการออกแบบหน้าจอภาพ การเข้าถึงข้อมูลหรือการค้นหา

6 แบบประเมินตนเอง ความสามารถขั้นต้น ของผู้พัฒนาการเรียนการสอนผ่านเว็บ
1.ด้านการใช้งานอินเทอร์เน็ต              2.ด้านความสามารถทั่วไป              3.ด้านการติดตั้งเว็บไซต์              4.ด้านการติดตั้งองค์ประกอบเว็บ              5.ด้านการออกแบบเว็บไซต์              6.ด้านการกำหนดคุณสมบัติเว็บและผู้รับผิดชอบ              7.ด้านการเชื่อมโยง              8. ด้านเทคนิคพิเศษ

7 สื่อการสอนออนไลน์ วิชาคอมพิวเตอร์ ครูพรเพ็ญ ขวัญพัทลุง
สื่อการสอนออนไลน์ วิชาคอมพิวเตอร์ ครูพรเพ็ญ ขวัญพัทลุง เข้าเว็ปไซท์โรงเรียน คณะราษรฏบำรุง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยะลาเขต 1   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

8 อ้างอิง ชนิกานต์ วังวิเศษกุศล Search, Post and Discuss on This Topic:
ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข

9 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การประเมินความเป็นเว็บช่วยสอน (Evaluation of Web-Based Instructin)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google