งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทำเกรดอย่างไรให้จบการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทำเกรดอย่างไรให้จบการศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทำเกรดอย่างไรให้จบการศึกษา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : ทำเกรดอย่างไรให้จบการศึกษา โดย ..ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต ศูนย์บริการการศึกษา

2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ SUT การจำแนกสภาพ นศ. แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การคำนวณ เกรด การสำเร็จการศึกษา การจำแนกสภาพ นศ.

3 ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต
ตรวจกระดาษคำตอบ วิเคราะห์ข้อสอบ ประมวลผลการเรียน จำแนกสถานภาพฯ การประมวลผลการศึกษา การแจ้งจบการศึกษา ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา ปริญญาบัตร การสำเร็จการศึกษา Transcript หนังสือรับรองแจ้งจบ หนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา จัดทำเอกสารการศึกษา

4 บุคลากรฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต
SUT บุคลากรฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต หัวหน้าฝ่ายฯ งานประมวลผลการศึกษา จรัญญา สมอุดร โทรฯ 3028 ขณิษฬา พันธ์พาณิชย์ โทรฯ 3027 งานสำเร็จการศึกษา งานเอกสารการศึกษา อรวรรณ ลิ้มศุกลภัทร โทรฯ 3059 จันทกานต์ กุหลาบ โทรฯ 3059

5 ระบบดัชนีผลการศึกษา A ดีเยี่ยม 4.00 B+ ดีมาก 3.50 B ดี 3.00
การประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา ใช้ระดับคะแนนตัวอักษรตามลำดับขั้นเป็นดัชนีผลการศึกษา ดังนี้ ระดับคะแนนตัวอักษร ความหมาย แต้มระดับคะแนน A ดีเยี่ยม B+ ดีมาก B ดี C+ ดีพอใช้ C พอใช้ D+ อ่อน D อ่อนมาก F ตก

6 กรณีที่ไม่สามารถประเมินผลเป็น A-F ได้ จะใช้ระดับคะแนนตัวอักษรต่อไปนี้
ระบบดัชนีผลการศึกษา กรณีที่ไม่สามารถประเมินผลเป็น A-F ได้ จะใช้ระดับคะแนนตัวอักษรต่อไปนี้ ระดับคะแนนตัวอักษร ความหมาย I การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) M นักศึกษาขาดสอบ (Missing) P การสอนยังไม่สิ้นสุด (In progress) S ผลการประเมินเป็นที่พอใจ (Satisfactory) ST ผลการประเมินเป็นที่พอใจสำหรับรายวิชาที่เทียบโอน (Satisfactory, transferred credit) U ผลการประเมินไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory) W การถอนรายวิชา (Withdrawal)

7 การคำนวณแต้มระดับคะแนน
GPA 1.1 การคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาค (GPA : Grade point average for any trimester) แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาค คำนวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา โดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่างหน่วยกิตกับแต้มระดับคะแนนที่นักศึกษาได้รับในแต่ละรายวิชาเป็นตัวตั้ง แล้วหารด้วยผลรวม ของจำนวนหน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต เกรด แต้มระดับคะแนน นก.*แต้มฯ 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I 4 A 16.0 102112 FUNDAMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I 1 4.0 103101 CALCULUS I 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I B+ 3.5 14.0 104102 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY I 202107 USE OF COMPUTER AND INFORMATION 3 10.5 203101 ENGLISH I 12.0 รวม 20 76.5 GPA (76.5/20) 3.83

8 การคำนวณแต้มระดับคะแนน
GPAX การคำนวณแต้มระดับคะแนน 1.2 การคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX : Accumulated grade point average ) แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม คำนวณจากผลการศึกษาของรายวิชาที่ลงทะเบียนตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึงภาคการศึกษาที่กำลังคำนวณ โดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่างหน่วยกิตกับแต้มระดับคะแนนที่นักศึกษาได้รับในแต่ละรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในครั้งสุดท้ายเป็นตัวตั้ง แล้วหารด้วยจำนวนหน่วยกิตสะสม

9 การคำนวณแต้มระดับคะแนน
GP A X การคำนวณแต้มระดับคะแนน รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต เกรด แต้มระดับคะแนน นก.*แต้มฯ 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I 4 C+ 2.5 10 102112 FUNDAMENTAL CHEMISTRY LAB I 1 D 114101 INTRODUCTION TO SPORTS SCIENCE 3 D+ 1.5 4.5 114105 SKILLS AND SPORTS SCIENCE OF AQ B+ 3.5 10.5 202107 USE OF COMPUTER AND INFORMATION C 2 6 203101 ENGLISH I 7.5 103101 CALCULUS I 8 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I F 104102 PRINCIPLES OF BIOLOGY LAB I 1.0 104113 MAN AND ENVIRONMENT 114103 SKILLS AND SPORTS SCIENCE ฯ 203102 ENGLISH II รวม 35 71.0 GPAX (71.0/35) 2.03 1/2556 2/2556

10 ลงทะเบียนเรียนซ้ำ* การคำนวณแต้มระดับคะแนน
นักศึกษาที่ได้รับเกรด F U W ในรายวิชาบังคับ 2. ได้รับเกรด D หรือ D+ และต้องการปรับคะแนน * การคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย ใช้ระดับคะแนนตัวอักษรที่ได้รับ ครั้งสุดท้าย และมีการบันทึกผลการเรียนทุกครั้งที่ลงทะเบียน A B+ B C+ C D+ D

11 การคำนวณแต้มระดับคะแนน
SUT การคำนวณแต้มระดับคะแนน Re grade 1.3 กรณีลงทะเบียนเรียนซ้ำ (Re grade) ภาคการศึกษาที่ 2/2555 นักศึกษาได้รับ F ในรายวิชา Physics I และได้ลงทะเบียนเรียนซ้ำในภาค 3/2555 ซึ่งในภาคการศึกษาที่ 3/2555 จะนำระดับคะแนนตัวอักษรที่ได้รับครั้งสุดท้ายมาคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

12 การจำแนกสถานภาพนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 : เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 3 ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป : ทุกภาคการศึกษา GPAX ต่ำกว่า : พ้นสถานภาพนักศึกษา

13 การจำแนกสถานสภาพนักศึกษา ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ
การจำแนกสถานสภาพนักศึกษา ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2546 20.1 จะกระทำเมื่อสิ้นภาคการศึกษา โดยเริ่มจำแนก เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่สามนับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา ปกติ รอพินิจฯ 1.80 ขึ้นไป พ้นสภาพฯ GPAX < 1.50

14 ปกติ รอพินิจฯ พ้นสภาพฯ
การจำแนกสถานสภาพนักศึกษา ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2556 17.1 จะเริ่มจำแนกสถานภาพนักศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 3 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา และจะกระทำต่อไปเมื่อสิ้นสุดแต่ละ ภาคการศึกษา ปกติ รอพินิจฯ GPAX 2.00 ขึ้นไปและสอบผ่านรายวิชาตามข้อกำหนดของหลักสูตรทุกรายวิชา พ้นสภาพฯ GPAX หรือสอบผ่านรายวิชาตามข้อกำหนดของหลักสูตรไม่ครบทุกรายวิชา GPAX < 1.50

15 1/57 2/57 3/57 เกรด 0.50 1.25 1.49 ยังไม่จำแนกสถานภาพ พ้นสภาพ
B นายตั้งใจ ศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) ภาค 1/57 2/57 3/57 เกรด 0.50 1.25 1.49 ยังไม่จำแนกสถานภาพ พ้นสภาพ

16 B5710101 นายตั้งใจ ศึกษา ภาคฯ 1/57 2/57 3/57 1/58 2/58 3/58 1/59 2/59
(1) 2/57 (2) 3/57 (3) 1/58 (4) 2/58 (5) 3/58 (6) 1/59 (7) 2/59 (8) เกรด 0.50 1.25 1.50 1.69 1.79 1.81 1.85 ยังไม่จำแนกสถานภาพ รอพินิจ ครั้งที่ 1 รอพินิจ ครั้งที 2 3 สถาน ภาพ ปกติ หาก 3/58 เกรดต่ำกว่า จะพ้นสภาพการ เป็นนักศึกษา หาก 3/57 เกรดต่ำกว่า จะพ้นสภาพการ เป็นนักศึกษา

17 การจำแนกสถานภาพนักศึกษา ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญา
แพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2556 ตัวอย่าง ผลการเรียนของนักศึกษาแพทย B56XXXXX ในภาคการศึกษาที่ 3/2556 ในภาคการศึกษาที่ 3/2556 เริ่มจำแนกสถานภาพนักศึกษา ได้ GPAX 2.44 แต่สอบไม่ผ่าน ในรายวิชา สถานภาพนักศึกษารอพินิจ ครั้งที่ 1 ทั้งนี้ หากนักศึกษามีสถานภาพรอพินิจต่อเนื่องกัน 9 ภาคการศึกษา จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

18 สรุปการพ้นสถานภาพนักศึกษา เนื่องจากผลการเรียน
1. เมื่อมีการจำแนกสถานภาพนักศึกษา และได้แต้มระดับ คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.50 2. เมื่อเป็นนักศึกษาสถานภาพรอพินิจที่มีแต้มระดับคะแนน ต่อเนื่องกัน 4 ภาคการศึกษา หรือต่อเนื่องกัน 9 ภาคการศึกษา (นศ.แพทย)

19 SUT การสำเร็จการศึกษา 1. เรียนครบถ้วนตามโครงสร้างหลักสูตร
2. GPAX ≥ และ GPA วิชาเอก ≥ 2.00 3. มีระยะเวลาการศึกษาตามที่กำหนด [ป.ตรี 4 ปี : ไม่น้อยกว่า 9 และไม่เกิน 24 ภาคฯ] [ป.ตรี 6 ปี : ไม่น้อยกว่า 13 และไม่เกิน 36 ภาคฯ]

20 SUT ขั้นตอนการสำเร็จการศึกษา
นักศึกษายื่นคำร้องแจ้งจบทาง WEB ผลการเรียนครบถ้วนฯ ศบก.ส่งเอกสารตรวจสอบจบให้สำนักวิชาพิจารณา ไม่สำเร็จ สำนักวิชาพิจารณาสำเร็จการศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำสำนักวิชา สำเร็จ เสนอสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ มติสภามหาวิทยาลัย ศบก. จัดทำหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษาและ Transcript

21 GPAX 3.50 – 4.00 เกียรตินิยม อันดับ 1
SUT เกียรตินิยม : ทำอย่างไร 1. สอบได้ครบถ้วนฯ ภายในกำหนดเวลาปกติของหลักสูตร 2. ไม่เคยได้ F หรือ U 3. ไม่เคยลงทะเบียนเรียนซ้ำเพื่อปรับระดับคะแนน D, D+ 4. ไม่เป็นผู้ที่โอนมาจากสถาบันอื่น GPAX 3.25 – 3.49 เกียรตินิยม อันดับ 2 GPAX – 4.00 เกียรตินิยม อันดับ 1

22 เหรียญรางวัล เข็มทองคำ
เหรียญเงินเกียรตินิยม เกียรตินิยม อันดับ 2 เหรียญทองเกียรตินิยม เกียรตินิยม อันดับ 1 เข็มทองคำ เกียรตินิยม อันดับ 1 และ GPAX สูงสุดในสาขาวิชา


ดาวน์โหลด ppt ทำเกรดอย่างไรให้จบการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google