งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การขับเคลื่อนโครงการ ๑. การขับเคลื่อนโครงการ ใช้กลไกคณะอำนวยการปฏิบัติการขจัด ความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอ / ตำบล / หมู่บ้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การขับเคลื่อนโครงการ ๑. การขับเคลื่อนโครงการ ใช้กลไกคณะอำนวยการปฏิบัติการขจัด ความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอ / ตำบล / หมู่บ้าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การขับเคลื่อนโครงการ ๑. การขับเคลื่อนโครงการ ใช้กลไกคณะอำนวยการปฏิบัติการขจัด ความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอ / ตำบล / หมู่บ้าน ชุดปฏิบัติการตำบล ( ทีมเคาะประตูบ้าน ) จำนวน ๗ ชุด ๕๖ คน ประธานได้แก่ นายก เทศบาล / อบต., เลขานุการได้แก่พัฒนากรประสานงาน ตำบล ผู้อาสาพัฒนาชุมชน ( ผู้นำ อช.) ผู้นำกลุ่ม / องค์กรชุมชน และภาคีการพัฒนา

2 ๒. ปัจจัยนำเข้า ( การสนับสนุนงบประมาณ / วิชาการ ) งบตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี ๒๕๕๖ สร้างและบูรณการทีมปฏิบัติการตำบลเพื่อเข้าถึง ทุกครัวเรือน ( ทีมเคาะประตูบ้าน ) จำนวน ๗ ชุด ๗ ตำบล ๕๖ คน ๓ ) จัดเวทีชุมชนตรวจสอบข้อมูลและจำแนก ครัวเรือนยากจน - ครัวเรือนยากจนที่พัฒนาได้ จำนวน ๑๑๐ ครัวเรือน สงเคราะห์อย่างเดียว จำนวน ๖๓ ครัวเรือน - ครัวเรือนที่เสียชีวิตไม่เหลือสมาชิกอื่น / ย้ายออกนอกพื้นที่จำนวน ๑ ครัวเรือน

3 ๔ ) ชุดปฏิบัติการตำบลร่วมกับครัวเรือนยากจนจัดทำเข็ม ทิศชีวิต วิเคราะห์ต้นทุนและจำแนกศักยภาพของครัวเรือน ยากจนสร้างทางเลือกและทำบันทึกข้อตกลง พร้อมหาทางออก ตามเข็มทิศชีวิตของครัวเรือน ๕ ) บูรณาการโครงการ / กิจกรรมตามเข็มทิศชีวิตของ ครัวเรือนยากจน มีภาคีพัฒนา / องค์กร / เครือข่าย สนับสนุน งบประมาณ / กิจกรรม เพื่อช่วยเหลือครัวเรือนยากจน ให้มี รายได้พ้นเกณฑ์ ประมงอำเภอประสานขอพันธ์ปลาจากประมงจังหวัด ได้ ๓๐ ถุง ๙, ๐๐๐ ตัว เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านสนับสนุน เมล็ดพันธ์ผัก ๕๐ ชุดๆละ ๔ ซอง พัฒนาชุมชนสนับสนุนก้อนเห็ดนางฟ้า ๕๐ ชุดๆละ ๔ ก้อน, น้ำยาล้างจาน ๑๐๐ ขวด ศูนย์วิจัยพืชสวนจังหวัดศรีสะเกษ สนับสนุนพันธ์ผัก ๑๐๐ ชุดๆ ละ ๒ ซอง เทศบาล / อบต. ดูแลเบี้ยผู้พิการ. ผู้สูงอายุในครัวเรือน. อบรม อาชีพ สาธารณสุข ดูแลสุขภาพผู้ป่วยในครัวเรือน

4

5 ผลการพัฒนายกระดับรายได้ครัวเรือนยากจน เป้าหมาย ปี ๒๕๕๖ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ตกเกณฑ์ จปฐ. ต่ำกว่า ๓๐, ๐๐๐ บา / คน / ปี จำนวน ๑๗๔ ครัวเรือน ผลการพัฒนายกระดับรายได้ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ปี ๒๕๕๖ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ผ่านเกณฑ์แล้ว ๑๔๗ ครัวเรือน คงเหลือ ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย จำนวน ๒๖ ครัวเรือน

6 ครัวเรือนยากจนต้นแบบ 1. ครัวเรือนยากจนต้นแบบที่ สามารถพัฒนาได้

7 นายพรชัย สันติโกศล อายู ๔๑ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๗๓ หมู่ที่ ๘ ตำบลโพนยาง อำเภอวังหิน ( ภรรยา )

8

9

10

11 ๒. ครัวเรือนยากจนต้นแบบที่ได้รับ การสงเคราะห์

12 นายจักร พรมประดิษฐ์ อายุ ๖๙ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๐ หมู่ที่๑๘ ตำบล บ่อแก้ว อำเภอวังหิน

13

14

15

16

17

18


ดาวน์โหลด ppt การขับเคลื่อนโครงการ ๑. การขับเคลื่อนโครงการ ใช้กลไกคณะอำนวยการปฏิบัติการขจัด ความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอ / ตำบล / หมู่บ้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google