งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบข้อมูลสารสนเทศของ สพฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบข้อมูลสารสนเทศของ สพฐ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบข้อมูลสารสนเทศของ สพฐ.
น.ส.เสริมสุข ธรรมกิจไพโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มสารสนเทศ สนผ. สพฐ.

2 ข้อมูลที่ปรับปรุงเพิ่มเติม
ป้ายชื่อโรงเรียน ประเภทของเด็กที่เรียน (น.ส.ว.ขอโอกาส, ปกติ, Home School, …) บันทึกผลการเรียนในโปรแกรมฐานข้อมูลผู้จบ การศึกษา Online ส่ง สป.ศธ. ตรวจสอบข้อมูลทั่วไป ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของจุดที่ตั้ง โรงเรียน

3 ปฏิทินการปฏิบัติงาน DMC ข้อมูลสิ้นปี ดำเนินการเสร็จภายใน 30 เม.ย.2558 บันทึกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายบุคคลผ่านระบบบริหารสถานศึกษา ถึง 31 ก.ค.58 ส่งให้ DMC DMC Term1 ปีการศึกษา 2558 ดำเนินการเสร็จ 10 มิ.ย.2558 ส่งข้อมูลให้ EMIS เพื่อบันทึกข้อมูล EFA, ครู และบุคลากรทางกรทางการศึกษา ลูกจ้าง อัตราจ้าง พนักงานราชการ และข้อมูลครุภัณฑ์ทางการศึกษา (M-OBEC) ปรับปรุงข้อมูล B-OBEC

4 คุณภาพของข้อมูล DMC 2556 & 2557 เช็ครายการข้อมูลการบันทึก 25 รายการ
ตรวจสอบความสอดคล้อง ความครบถ้วน จำนวนนักเรียน 7.2 ล้านคน จำนวนโรงเรียน 3 หมื่นกว่าโรง

5 ตารางจำนวนโรงเรียนที่มีข้อมูลผิดพลาด
การกรอกข้อมูลของโรงเรียน จำนวนโรงเรียน (แห่ง) คิดเป็นร้อยละ กรอกไม่ผิดเลย 1,041 3.39% กรอกผิด 1 รายการ (อันดับที่ 5) 3,432 11.17% กรอกผิด 2 รายการ (อันดับที่ 2) 5,617 18.28% กรอกผิด 3 รายการ (อันดับที่ 4) 4,531 14.75% กรอกผิด 4 รายการ (อันดับที่ 1) 9,115 29.67% กรอกผิด 5 รายการ (อันดับที่ 3) 5,166 16.81% กรอกผิด 6 รายการ 1,235 4.02% กรอกผิด 7 รายการ 190 0.62% กรอกผิด 8 รายการ 91 0.30% กรอกผิด 9 รายการ 63 0.21% กรอกผิด 10 รายการ 109 0.35% กรอกผิด 11 รายการ 53 0.17% กรอกผิด 12 รายการ 42 0.14% กรอกผิด 13 รายการ 23 0.07% กรอกผิด 14 รายการ 12 0.04% กรอกผิด 15 รายการ 4 0.01% รวมทั้งสิ้น 30,724 100.00%

6 แผนภูมิเปรียบเทียบจำนวนโรงเรียนที่กรอกข้อมูลผิด

7 ตารางจำนวนโรงเรียนที่มีข้อมูลผิดพลาด จำแนกตามเขตพื้นที่

8 ตารางจำนวนโรงเรียนที่มีข้อมูลผิดพลาด จำแนกตามเขตพื้นที่ (ต่อ)

9 ตารางแสดงจำนวนรายการข้อมูลตามประเภทความผิด
ประเภทที่ รายการความผิดของข้อมูล จำนวนรายการ (Record) ที่กรอกผิด 1 นำข้อมูลนักเรียนชั้นประถมไปใส่ในชั้นมัธยม หรือกลับกันคือ นำข้อมูลนักเรียนชั้นมัธยมไปใส่ในชั้นประถม 91 2 ไม่ใส่หรือใส่เลขบัตรประชาชนไม่ครบ 13 หลัก 80 3 ไม่ใส่รหัสชั้นเรียน (อ.3 ขวบ, ป.1, ป.2, …, ปวช.3) 102 4 ไม่ใส่หมายเลขห้อง (หรือใส่ 00) 804 5 ไม่ใส่รหัสประจำตัวนักเรียน 6 ไม่ใส่เพศ 25 7 ไม่ใส่คำนำหน้าชื่อ 60 8 ใส่คำนำหน้าชื่อไม่ตรงกับเพศ 6,795 9 ไม่ใส่ชื่อนักเรียน 10 ไม่ใส่นามสกุลนักเรียน 94 11 ไม่ใส่ชื่อภาษาอังกฤษ 2,630,664 12 ไม่ใส่นามสกุลภาษาอังกฤษ 2,642,353 13 วันเกิด ใส่ปี พ.ศ., ค.ศ. ผิด 732

10 ตารางแสดงจำนวนรายการข้อมูลตามประเภทความผิด (ต่อ)
14 ไม่ใส่เชื้อชาติ 647 15 ไม่ใส่สัญชาติ 448 16 ไม่ใส่ศาสนา 258 17 ไม่ใส่สถานภาพบิดา มารดา 609,807 18 ไม่ใส่รหัสจังหวัด 24,774 19 ไม่ใส่รหัสอำเภอ 24,688 20 ไม่ใส่รหัสตำบล 24,582 21 ไม่ใส่หมู่ที่ 340 22 ไม่ใส่น้ำหนัก (หรือใส่ 00) 35,804 23 ไม่ใส่ส่วนสูง (หรือใส่ 00) 36,045 24 ไม่บันทึกระยะเวลาเดินทาง จากบ้านถึงโรงเรียน 3,186,195 25 ไม่บันทึกระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียน 49,057

11 ตารางแสดงจำนวนรายการข้อมูลตามประเภทความผิด
ตารางจำนวนโรงเรียนที่มีข้อมูลผิดพลาด

12 ตัวอย่างข้อผิดพลาดของข้อมูลโรงเรียน
ร.ร.มัธยมมีนักเรียนประถมปนอยู่ ร.ร.ประถมมีนักเรียนมัธยมปนอยู่ ชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษไม่บันทึก ประเภทโรงเรียนต่าง ๆ ข้อมูลทั่วไป

13 ร.ร.มัธยมมีนักเรียนประถมปนอยู่

14 ร.ร.ประถมมีนักเรียนมัธยมปนอยู่

15 ชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษไม่บันทึก

16 ประมวลผลข้อมูลทั่วไป
ข้อมูล Internet ในโรงเรียน จำแนกตามเขต พื้นที่การศึกษา ข้อมูลโรงเรียนที่ไม่มีไฟฟ้า ปีการศึกษา จำนวน 18 โรง

17 ข้อมูล Internet ในโรงเรียน จำแนกตามเขตพื้นที่การศึกษา

18 ข้อมูล Internet ในโรงเรียน จำแนกตามเขตพื้นที่การศึกษา (ต่อ)

19 ไม่มีไฟฟ้า รายชื่อโรงเรียนที่ไม่มีไฟฟ้า ปีการศึกษา 2557 จำนวน 18 โรง

20 ตรวจสอบจุดที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนทั้งสิ้น ,922 โรงเรียน มีจุดที่ตั้งทั้งหมด ,503 โรงเรียน ขาดจุดที่ตั้งโรงเรียน โรงเรียน

21 ที่ตั้งร.ร. เทียบกับแผนที่ขอบเขตจังหวัดแล้วไม่อยู่ในจังหวัด มีจำนวน 16,746 โรง

22

23

24

25 รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่มีพิกัด 419 โรงเรียน

26 เด็กตกหล่น/ ออกกลางคัน
โปรแกรมปัจจุบัน DMC B-OBEC M-OBEC EMIS ผลสัมฤทธิ์ทางกศ. Gis Data Warehouse เด็กตกหล่น/ ออกกลางคัน

27 โปรแกรมปัจจุบัน DMC B-OBEC เด็กออกกลางคัน

28 EMIS

29

30 B-OBEC http://bobec.bopp-obec.info/

31

32 แบบฟอร์มใบงาน กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
กลุ่มแผนและโครงการ สนผ. จะจัดประชุมที่ ชะอำ จังหวัด เพชรบุรี และ จังหวัดเชียงใหม่ ฝากให้ผู้ที่จะเข้ารับการอบรมกรอกข้อมูลใน ฟอร์มใบงานนี้ แล้วนำส่ง ในวันที่ลงทะเบียน Download Form ที่หน้าเว็บกลุ่มสารสนเทศ

33


ดาวน์โหลด ppt ระบบข้อมูลสารสนเทศของ สพฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google