งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
การดำเนินงาน ตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ศน.ศุภกิจ ยาวีระ

2 การประชุมครูผู้รับผิดชอบการรายงานผล
สพป.กพ.เขต 2 จัดประชุมวันที่ 7 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมคฤหบดี ตั้งแต่ – น. กำหนดให้ โรงเรียนส่งครูผู้รับผิดชอบการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น (สามารถใช้คอมฯได้ดี) มาประชุมตามกำหนด 1 คน และให้เตรียมคอมพิวเตอร์และข้อมูลมาประชุมดังนี้ 1)คอมพิวเตอร์(note-book) ต่ออินเตอร์เน็ตได้ พร้อมสายไฟพ่วงสัญญาณไฟ 2)ข้อมูลจำนวนนักเรียนปัจจุบัน(ปี ก.ศ.2555) รายชั้นเรียน ทุกชั้นเรียน

3

4

5 การดำเนินงานระดับสถานศึกษา
ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 1)การออกแบบหลักสูตร 2)การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3)การวัดและประเมินผล จัดเก็บข้อมูล การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รายชั้นรายบุคคล ตามตัวชี้วัด Recheck ข้อมูล ผ่านการประเมินผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนรู้ของผู้เรียน รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามตัวชี้วัด ในระยะเวลาตามที่ สพฐ.กำหนด ผ่านระบบ Online Report

6 ตัวอย่าง ตัวชี้วัดตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
มิติที่ 1 เลขที่ตัวชี้วัด รายการตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติ ข้อมูล สนับสนุน คำอธิบาย วันเวลา บันทึก 1.17 โรงเรียนมีนวัตกรรมการบริหารเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น 1.18 โรงเรียนมีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามจุดเน้น 1.19 โรงเรียนมีเครื่องมือวัดและประเมินผลการพัฒนาผู้เรียนที่มีคุณภาพ 1.20 โรงเรียนมีการเผยแพร่การวิจัยและผลการพัฒนาผู้เรียน

7

8 ตัวอย่าง ตัวชี้วัดตามจุดเน้น (ภาคเรียนที่2/2555)
มิติที่ 1 เลขที่ตัวชี้วัด รายการตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติ ข้อมูล สนับสนุน คำอธิบาย วันเวลา บันทึก 1.21 ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข มีความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะตามจุดเน้น 1.22 โรงเรียนมีนวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่ 1.23 ครูเป็นครูมืออาชีพ 1.24 โรงเรียนมีการจัดการความรู้ 1.25 โรงเรียนมีเครือข่ายร่วมพัฒนาที่เข้มแข็ง 1.26 สาธารณชนยอมรับและมีความพึงพอใจ

9 ตัวอย่าง ตัวชี้วัดตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
มิติที่ 2 เลขที่ตัวชี้วัด รายการตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลที่ได้ ร้อยละ ข้อมูลสนับสนุน คำอธิบาย ข้อสอบ วันเวลาที่บันทึก 2.1.01 ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.1 ที่อ่านออก 2.1.02 ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.1 ที่เขียนได้ 2.1.03 ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.1 ที่คิดเลขเป็น สรุปจำนวนตัวชี้วัดในมิติที่ 2 1) โรงเรียนระดับประถมศึกษา(ป.1 – ป.6) จำนวน 42 ตัวชี้วัด 2) โรงเรียนขยายโอกาสฯ (ป.1 – ม.3) จำนวน ตัวชี้วัด

10 ระบบข้อมูลการสนับสนุนตัวชี้วัด

11 กำหนดการรายงานผลผ่านระบบ online Report
โรงเรียนรายงานผลโดยตรงถึง สพฐ. ผ่าน เว็ปไซด์ หรือ สวก.จะกำหนด username และ password ให้ กำหนดการรายงาน โรงเรียน online ถึง สพฐ. 1) ภาคเรียนที่ 1/2555 ภายในวันที่ 12 พ.ย. 55 สพป.นำข้อมูลเข้าระบบ Scorecard Cockpit Enterprise ภายใน 30 พ.ย. 55 2)ภาคเรียนที่ 2/2555 ภายในวันที่ 10 เม.ย.56 สพป.นำข้อมูลเข้าระบบ Scorecard Cockpit Enterprise ภายใน 30 เม.ย. 56

12 ข้อมูลการดำเนินงานของ 191 โรงเรียน
1.ไม่ส่งครูเข้าประชุม 3 โรงเรียน 2.ส่งครูเข้าประชุมและทดลองส่งข้อมูลให้ส่วนกลาง 191 โรงเรียน 3.เข้าแก้ไขข้อมูลหลังการทดลองส่ง 117 โรงเรียน ไม่แก้ 74 โรงเรียน 4.ส่งข้อมูลอ้างอิงตามกำหนด 9 โรงเรียน 5.ข้อมูลอ้างอิงมีความสมบูรณ์ครบถ้วน - โรงเรียน 6.โรงเรียนที่เริ่มส่งข้อมูลในภาคเรียนที่2/2555 มี 2 โรงเรียน

13


ดาวน์โหลด ppt ตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google