งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ธุรกิจประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ธุรกิจประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ธุรกิจประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
โดย ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ กรรมการรองเลขาธิการ ประธานคณะกรรมการธุรกิจประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

2 ความสำคัญของภาคการเกษตร
แรงงานภาคการเกษตรเป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศไทย ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 1

3 ความสำคัญของภาคการเกษตร
เกษตรกรเป็นกลุ่มที่มีปัญหาความยากจนสูงสุด อาชีพ รายได้สุทธิ (บาทต่อครัวเรือนต่อปี) ลูกจ้างทั้งหมด 313,080 - ผู้ปฏิบัติวิชาชีพ นักวิชาการ/บริหาร เสมียนพนักงาน (White Collar) 389,844 - ผู้ปฏิบัติงานในการผลิต/ก่อสร้าง คนงานเกษตร คนงานทั่วไป 190,896 เกษตรกร (ไม่รวมรายได้นอกเกษตร) 22,411 ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2

4 แรงกดดันจาก “...โลกาภิวัฒน์...”
3

5 4

6 ห่วงโซ่การผลิตสินค้าประมงแช่เยือกแข็งเพื่อการส่งออก
จับจากธรรมชาติ ประมงพื้นบ้าน ประมงพาณิชย์ ท่าเทียบเรือ/แพปลา สถานแปรรูปเบื้องต้น โรงงานแช่แข็ง คลังสินค้าและการส่งออก 5

7 ห่วงโซ่การผลิตสินค้าประมงแช่เยือกแข็งเพื่อการส่งออก
จากการเพาะเลี้ยง พ่อแม่พันธุ์ โรงเพาะฟัก ฟาร์มเลี้ยง ตลาด/แพ ส่งออก คลังสินค้า โรงงานแช่แข็ง สถานแปรรูปเบื้องต้น 6

8 ปัญหาและอุปสรรคในอุตสาหกรรมอาหารทะเล
ขาดแคลนวัตถุดิบจับจากทะเลและการเพาะเลี้ยง จากโรคระบาด EMS (Early Mortality Syndrome) ต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้น ราคาวัตถุดิบขาดเสถียรภาพ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปัญหาการถูกกล่าวหาด้านการใช้แรงงานเด็ก และแรงงานบังคับในภาคอุตสาหกรรม ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน มาตรการสุขลักษณะและการกีดกันทางการค้า เช่น ยาปฎิชีวนะ, การกำหนดค่า MRLs, มาตรฐานด้านแรงงาน วิกฤติเศรษฐกิจในตลาดหลัก เช่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมให้มีการทำการประมงอย่างยั่งยืนของประเทศคู่ค้า มาตรการทางการค้า อาทิ AD กุ้งขาว , การตัดสิทธิประโยชน์ GSP ของสหภาพยุโรป เป็นต้น ปลายน้ำ 7

9 ปัญหาและอุปสรรคในอุตสาหกรรมอาหารทะเล
8

10 ปัจจัยนำไปสู่ความสำเร็จ
+ มีระบบการควบคุมสุขลักษณะที่ดีตลอดห่วงโซ่ นับตั้งแต่การเพาะเลี้ยงจนถึงการส่งออก อาทิ GAP CoC GMP HACCP ISO + มีการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพื่อยกระดับ มาตรฐานการผลิตให้ได้รับการยอมรับ + Safety + Security + Sustainability + มีความสามารถผลิตสินค้าได้ หลากหลายตามความต้องการของ ลูกค้า + มีระบบการจัดการขนส่งสินค้าที่มี ประสิทธิภาพสามารถส่งมอบสินค้า ได้ตรงเวลา 3 S. Quality Control Help Self Groups. Contract Farming + จัดตั้งสมาพันธ์ผู้ผลิตสินค้าประมงไทย + การสร้างความเข้มแข็งให้สมาคมการค้า + มีความร่วมมือและประสานกันได้ดีกับเกษตรกร ชาวประมง โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันตลอดเวลา + มีความร่วมมือที่ดีกับหน่วยงานรัฐที่กำกับดูแล + สนับสนุนเงินส่งเสริม(Sources of funds) + จัดหาปัจจัยการผลิต (Provide Material) + การให้ความรู้ (Knowledge) + การเพิ่มทักษะประสบการณ์(Skill) + การรับซื้อผลผลิต (Marketing) 9

11 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ธุรกิจประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google