งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์การเภสัชกรรม แนวทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุขที่สำคัญ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์การเภสัชกรรม แนวทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุขที่สำคัญ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์การเภสัชกรรม แนวทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุขที่สำคัญ
ปีงบประมาณ 2552 องค์การเภสัชกรรม “รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ” เสนอในการประชุมผู้บริหาร เรื่องการมอบนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปี 2552 วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2551 ณ สโมสรทหารบก (วิภาวดี)

2 การดำเนินงานตามแนวนโยบายแห่งรัฐ (Statement of Direction)
ประจำปีงบประมาณ 2552 ประชาชนเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ได้สะดวก รวดเร็ว เท่าเทียมกัน รักษาระดับราคายา พัฒนาการผลิตให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากล ยกระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปรับปรุงการบริหารจัดการให้มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน เน้นคุณภาพผลิตภัณฑ์ สนับสนุนการวิจัยพัฒนายาและเวชภัณฑ์เพื่อสนองความต้องการและจำเป็นต่อสังคมไทย จัดทำบัญชีเชิงสังคมในกิจกรรมที่มีการดำเนินการตามนโยบายของรัฐเพื่อให้เห็นภาพการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ดูแลรับผิดชอบ คงคุณภาพและความปลอดภัยของชุมชน สภาพแวดล้อมและมลภาวะอันเกิดจากสถานประกอบการ สนับสนุนการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ

3 โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก
โครงการสำคัญ (Flagship) ที่ใช้งบประมาณรัฐ โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก มูลค่าโครงการ 1,411.7 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ

4 ความก้าวหน้าของโครงการ
โครงการวิจัยการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ นำร่อง (WHO Grant)‏ โครงการจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีน ไข้หวัดใหญ่มาตรฐาน WHO GMP งบประมาณ ล้านเหรียญสหรัฐ จาก WHO เป้าหมาย พัฒนากระบวนการผลิตและการตรวจคุณภาพวัคซีนไข้หวัดใหญ่แบบตามฤดูกาล/แบบระบาดใหญ่ ผลวิจัย ได้ Subunit vaccine จาก 3 strains ได้ผลผลิต 0.45 ฟอง/โด๊ส สถานที่ดำเนินการโครงการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร นครปฐม งบประมาณ จากรัฐ 1,411.7 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี เป้าหมาย ผลิต 2 ล้าน โด๊ส ต่อปี ขยายได้ถึง 10 ล้านโด๊ส ต่อปี กรณีระบาดใหญ่ได้ 60 ล้านโด๊ส ต่อปื เทคโนโลยีการผลิต จากไข่ไก่ฟัก สถานที่ตั้งโครงการ อ.แก่งคอย สระบุรี ระดับมาตรฐาน WHO-GMP

5 โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาต้านไวรัสเอดส์
แผนการดำเนินงาน เริ่มก่อสร้างตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 51 การก่อสร้างโรงงานแล้วเสร็จ เม.ย. 52 ยาที่ผลิต 36 รายการ ได้แก่ยาต้านไวรัส เอดส์, ยาหัวใจ, เบาหวาน ศักยภาพการผลิต 1,700 -3,400 ล้าน เม็ด/ปี เป็นสถานที่ศึกษาเรียนรู้ของนักศึกษาแพทย์และเภสัชกรในอนาคต

6 เป็นกลไกในการดำเนินงานเกี่ยวกับการใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตรยา
1. Efavirenz Tablet 200 mg. , 600 mg 2. Lopinavir 200 mg./ Ritonavir 50 mg. 3. Clopidogrel Bisulfate Form II 4. Docetaxel 20 mg/ml, 80 mg/ml 5. Letrozole 6. Erlotinib 7. Imatinib การดำเนินการนำเข้ายา จำนวน 7 รายการ การดำเนินการผลิต อยู่ในขั้นตอนการทดลองผลิต จำนวน 3 รายการ 1. Efavirenz 600 mg 2. Efavirenz 50 mg, 200 mg 3. Lopinavir / Ritonavir

7 การปรับบทบาทใหม่ เป็น” “GPO Health Care”
Research Unit BE Center Chemical & API Pharmaceutical Cosmetics Natural products Medical Equipment Medical Supply Medical Information System

8 แผนการวิจัยและพัฒนา แผนการวิจัยยาใหม่ที่อยู่ใน pipeline
รายการยาใหม่ที่วิจัยแล้วเสร็จ แผนการวิจัยยาใหม่ที่อยู่ใน pipeline - ยาต้านไวรัสเอดส์จำนวน 4 รายการ - ยา Therapeutic จำนวน 8 รายการ - ชุดทดสอบ จำนวน 1 รายการ ยาต้านไวรัสเอดส์ 1 รายการ Nevirapine Oral Suspension 10 mg/5ml ยารักษาโรคหัวใจ 2 รายการ -Hydrochlorothiazide Tab 25mg -Simvastatin 80 mg Tab ยารักษาโรค 7 รายการ -Deferiprone Tab 500 mg -Clindamycin Cap 150,300mg -Omeprazole Cap 20 mg -Levofloxacin 500 mg -Glimepiride Tab 2mg , 3 mg -Morphine Oral Solution 10mg/5ml ยาจากสมุนไพรและอื่น ๆ 6รายการ สารสกัดปัญจขันธ์ สารสกัดเห็ดหลินจือ สารสกัดพลูคาว เห็นหลินจือแคปซูล ปัญจขันธ์แคปซูล GPO Meth Strip ชุดทดสอบสาร เมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ


ดาวน์โหลด ppt องค์การเภสัชกรรม แนวทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุขที่สำคัญ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google