งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

                                                                                       

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "                                                                                       "— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1                                                                                        

2 รับพลังแสงทิพย์ด้วยตัวเอง
1. บูชาพระรัตนตรัยหรือพระศาสดาองค์ใดก็ได้ที่ท่านเคารพ นับถือ ไหว้พระสวดมนต์แล้วขอขมาพระรัตนตรัยได้โปรดให้อภัยในสิ่งที่ลูกเคยผิดพลาดพลั้งไปด้วย กาย วาจา ใจ ตั้งแต่ชาติแรกจนถึงชาติปัจจุบัน ลูกตั้งใจจะไม่ทำผิดศีล ผิดจากคิดชั่ว พูดโกหกพูดหยาบคายไร้สาระ จะคิดถึงและขอโมทนาบุญกับพระรัตนตรัย ไม่กลัวความตายเพื่อลูกจะได้ไปอยู่กับพระผู้มีพระภาคเจ้าที่พระนิพพาน ถ้านับถือศาสนาอื่นก็ขอโทษพระศาสดาของท่าน ขอติดตามไปอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าของท่านเมื่อตายแล้ว

3

4

5

6

7

8   2. เอาจิตจับภาพพระพุทธรูปหรือพระศาสดาของท่าน แล้วนึกเอาภาพพระพุทธรูปหรือพระศาสดามาประทับที่เต็มใบหน้าของเรา แล้วนึกเอาจิตของเราเข้าไปไว้ในพระวรกายของพระศาสดาที่ตรงกลางระหว่างคิ้ว ภาวนาพระคาถา 5 คำ นะ โม พุท  ธา ยะ จิตดูลมหายใจเข้าออก พร้อมกับคำภาวนา จนจิตเป็นหนึ่งกับพระคาถา คือจิตไม่คิดไปนอกเรื่องจากมโนภาพพระศาสดา ที่เรากำหนดจดจำเอาไว้ในใบหน้าและลมหายใจเข้าออก

9

10

11

12

13

14 วิธีกล่าวขอรับพลังแสงทิพย์นิพพาน
ข้าแต่องค์สมเด็จพระวิสุทธิพุทธรังษีบรมธรรมบิดา ผู้มีพระมหาเมตตา ต่อปวงสรรพสัตว์ทั้ง 3 โลก ลูกนี้ต่ำต้อยมีบุญน้อย ลูกมองเห็นภัยอันตรายใหญ่ ในนรกโลก มนุษย์โลก เทวพรหมโลก ลูกไม่ปรารถนาที่จะมาเวียนว่ายตายเกิด เป็นคน เทวดา พรหมอีกต่อไป ลูกตั้งใจจะเป็นคนดี มีศีล 5 ครบ เคารพพระรัตนตรัย ขอติดตามองค์สมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า เข้าพระนิพพานทันใดในชาตินี้

15 ลูกกราบขออนุโมทนาสาธุ กับบุญบารมีของท่านผู้มีพระคุณอย่างสูงสุดทุกๆพระองค์ มีองค์สมเด็จพระวิสุทธิพุทธรังษีบรมธรรมบิดา องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้า ทุกๆพระองค์ พระธรรม พระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลาย คุณพ่อคุณแม่คุณครูอาจารย์ เทพเทวดาพรหมทั้งหมด ขอได้โปรดประทานพลังบุญแห่งแสงทิพย์นิพพาน พุ่งเข้ามาตรงกลางระหว่างคิ้วและตา ส่องสว่างเข้ามาลบล้าง กิเลส ตัณหา อุปาทาน อวิชชา อกุศลกรรม ให้หมดไปเร็วไว

16 จิตลูกจะได้ขาวสะอาดสดใส มีปัญญา ทั้งทางโลก ทางธรรม ด้วยประกายแสงทิพย์อริยธรรม ขอได้โปรดประทานอนุญาต ให้กายทิพย์ของลูกเข้าไปนั่งอยู่บน ดอกบัวแก้ว ในพระวรกายขององค์สมเด็จพระวิสุทธิพุทธรังษีบรมธรรมบิดา ขอดอกบัวแก้วหมุนตามเข็มนาฬิกาเป็นทักษิณาวัตร หมุนด้วยความรักเคารพบูชา และโมทนาสาธุกับบุญบารมี ขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทุกพระองค์ หมุนเพื่อเพิ่มบารมีทั้ง 10 ทัศของลูกให้เต็ม

17 หมุนเพื่อตัดกิเลส ตัณหา อุปาทาน อวิชชา โรคภัยไข้เจ็บ บาปกรรม ให้หมดไปเร็วไว  หมุนเพื่ออุทิศส่วนกุศล แผ่เมตตาฝากให้เจ้ากรรมนายเวร ญาติมิตร สรรพสัตว์ทั้ง 3 โลก ให้หลุดพ้นภัย จากการเวียนว่ายตายเกิด มีปัญญาฉลาด เข้าใจในพลังแสงทิพย์นิพพาน ถึงอริยมรรค อริยผลทั่วทุกคน ทุกท่านด้วยเทอญ สัมปะติจฉามิ สัมปะจิตฉามิ นิพพานสุขัง


ดาวน์โหลด ppt                                                                                        

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google