งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัส ส43102 เรื่อง พระไตรปิฏก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัส ส43102 เรื่อง พระไตรปิฏก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัส ส43102 เรื่อง พระไตรปิฏก
เรื่อง พระไตรปิฏก ผู้สอน ครูศศิเพ็ญ วิมุกตานนท์ โรงเรียนวังไกลกังวล ครูศศิเพ็ญ วิมุกตานนท์

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
รู้และเข้าใจโครงสร้าง ความหมาย ของพระไตรปิฎก และเรื่องน่ารู้จากพระไตรปิฎก

3 แผนผังพระไตรปิฎก พระวินัยปิฏก พระสุตตันตปิฏก พระอภิธัมมปิฏก 1.ทีฆนิกาย
พระวินัยปิฏก พระสุตตันตปิฏก พระอภิธัมมปิฏก 1.ธัมมสังคณี 2.วิภังค์ 3.ธาตุกถา 4.ปุคคลบัญญัติ 5.กถาวัตถุ 6.ยมก 7.ปัฏฐาน 1.มหาวิภังค์ 2.ภิกขุนีวิภังค์ 3.มหาวัคค์ 4.จุลลวัคค์ 5.ปริวาร 1.ทีฆนิกาย 2.มัชฌิมนิกาย 3.สังยุตตนิกาย 4.อังคุตรนิกาย 5.ขุททกนิกาย

4 คุณค่าและความสำคัญ 1.เป็นที่สถิตของพระพุทธเจ้า พระธรรมวินัยเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า

5 คุณค่าและความสำคัญ 2.ได้ทำหน้าที่ของพระธรรม มีพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า

6 คุณค่าและความสำคัญ 3.เป็นที่รองรับพระสงฆ์ พระสงฆ์เกิดได้จากการอุปสมบทตาม บทบัญญัติในพระวินัยปิฎก

7 คุณค่าและความสำคัญ 4.เป็นที่ปรากฏแห่งพระสัทธรรม 3 ปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ

8 คุณค่าและความสำคัญ 5.เป็นระบบฝึกฝนพัฒนาครบวงจร เน้นศีล สมาธิ และปัญญา

9 คุณค่าและความสำคัญ 6.เป็นมรดกที่พระพุทธเจ้ามอบให้ พระธรรมวินัยเป็นศาสดา

10 เปรียบเหมือนบุรุษต้องการแก่นไม้
มหาสาโรปมสูตร การบวชประพฤติธรรม เปรียบเหมือนบุรุษต้องการแก่นไม้

11 บวชแล้วได้ ลาภ สักการะ ชื่อสียง กิ่งและใบ ของศาสนา

12 บวชแล้วได้ รักษา ศีล สมบูรณ์ สะเก็ด ของศาสนา

13 บวชแล้วได้ รักษาศีล ปฏิบัติสมาธิ เปลือก ของศาสนา

14 บวชแล้วได้ ปฏิบัติได้ ญาณทัสสนะ กระพี้ ของศาสนา

15 บวชแล้วได้ ปฏิบัติได้ อาสวักขยญาณ “วิมุตติ” แก่น ของศาสนา

16 ชม วีดีทัศน์ อานิสงส์ของการบวช 30 นาที


ดาวน์โหลด ppt รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัส ส43102 เรื่อง พระไตรปิฏก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google