งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวารที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง เรื่องที่ 2  เรื่องการรายงานอุบัติเหตุ ( สอป.)  จัดทำหรือปรับปรุงระบบการรายงานการเกิด อุบัติเหตุให้มีประสิทธิภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวารที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง เรื่องที่ 2  เรื่องการรายงานอุบัติเหตุ ( สอป.)  จัดทำหรือปรับปรุงระบบการรายงานการเกิด อุบัติเหตุให้มีประสิทธิภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวารที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง เรื่องที่ 2  เรื่องการรายงานอุบัติเหตุ ( สอป.)  จัดทำหรือปรับปรุงระบบการรายงานการเกิด อุบัติเหตุให้มีประสิทธิภาพ สามารถรายงานข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุได้ อย่างถูกต้อง รวดเร็ว

2 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 มอบหมาย สอป. ดำเนินการ มติที่ประชุม เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 มอบหมาย สอป. ดำเนินการ 1. วิเคราะห์ข้อมูล และเปรียบเทียบระหว่างงบประมาณที่ ใช้ในการปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตรายกับปริมาณการเกิด อุบัติเหตุว่ามีความสอดคล้องหรือแตกต่างกันอย่างไร 2. จัดทำ Action Plan ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการ อำนวยความปลอดภัย ในช่วงเทศกาล สงกรานต์ 2558 3. จัดทำหรือปรับปรุงระบบการรายงานการเกิดอุบัติเหตุให้ มีประสิทธิภาพ สามารถรายงานข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว พร้อมนำเสนอในการประชุม ผู้บริหารฯ คราวถัดไปเพื่อรับทราบ 2

3 ร่าง คำสั่งคณะทำงานปรับปรุงประสิทธิภาพการอำนวยความปลอดภัยในช่วงเทศกาล ที่ /2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการปรับปรุงประสิทธิภาพการอำนวยความปลอดภัยในช่วงเทศกาล ตามมติที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงกรมทางหลวงชนบทและคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานและการใช้ จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2558 ซึ่งประชุม เมื่อวันอังคารที่ 20 มกราคม 2558 นั้น เพื่อให้การดำเนินงานการปรับปรุงประสิทธิภาพการอำนวยความปลอดภัยในช่วงเทศกาล เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล จึงแต่งตั้งคณะทำงานขึ้น โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้ คณะทำงาน 1) รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ( ที่กำกับ สอป.) ประธานคณะทำงาน 2) ผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัยคณะทำงาน 3) ผู้อำนวยการสำนักบำรุงทางคณะทำงาน 4) ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างทางคณะทำงาน 5) ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างสะพานคณะทำงาน 6) ผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรมคณะทำงาน 7) ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่นคณะทำงาน 8) ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงชนบทที่ 5 คณะทำงาน 9) ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงชนบทที่ 8 คณะทำงาน 10) ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงชนบทที่ 9 คณะทำงาน 11) ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงชนบทที่ 10 คณะทำงาน 12) ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงชนบทที่ 12 คณะทำงาน 13) ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงชนบทที่ 17 คณะทำงาน 14) ผู้อำนวยการกุลุ่มติดตามและประเมินผล เลขานุการคณะทำงาน 15) นายเชิดชูช่วยโต วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ( สอป.) ผู้ช่วยเลขานุการ โดยให้คณะทำงานฯ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 1) กำกับรูปแบบในการตั้งหน่วยบริการประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาล วันหยุดยาว 2) พิจารณาและเสนอแนวทางในการตั้งหน่วยบริการประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว 3) พิจารณาและเสนอแนวทางในการประชาสัมพันธ์ การสร้างภาพลักษณ์ของกรมทางหลวงชนบท ในช่วง เทศกาลและวันหยุดยาว 4) เรื่องอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ กุมภาพันธ์ 2558 3

4 4

5 กระบวนการรายงานอุบัติเหตุ ARMS กรอกข้อมูล ผ่านทาง เว็บไซต์ กระบวนการรวบรวม ข้อมูลอุบัติเหตุ ส่งข้อมูลไป ยังระบบ TRAMS ส่งข้อมูลไปยัง สำนักอำนวย ความปลอดภัย ARMS mobile หรือพบ อุบัติเหตุ 5

6 รายละเอียดข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน เวลา และสถานที่เกิดเหตุ สภาพสายทางขณะเกิดเหตุ ผู้ใช้ทางที่เกี่ยวข้องและความเสียหาย รายละเอียดของอุบัติเหตุ มูลเหตุสันนิษฐาน รายงานเหตุการณ์โดยย่อ แบบรายงานอุบัติเหตุบนทาง หลวงชนบท 6

7 ระบบสารสนเทศการรายงานอุบัติเหตุบน ทางหลวงชนบท ระบบสารสนเทศ Web-Base Application มีระบบกระดานสนทนา (Webboard) ที่เป็นกระดานแจ้งข่าวสาร ข้อมูล และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 7

8 ARMS Mobile Application รองรับระบบปฏิบัติการ ios และ Android ใช้เวลา พิกัด การเกิด อุบัติเหตุจากโทรศัพท์มือถือ สมาร์ตโฟน ระบุสายทาง อัตโนมัติเมื่ออยู่ ณ ที่เกิด เหตุ 8

9 ARMS Mobile Application บันทึก สอป. ที่ คค 0724.3/ ว 405 ลว. 31 มีนาคม 2557 แจ้งการเริ่มใช้งาน Download จาก Google Play (Android) หรือ App store (iOS) search keyword “ ทางหลวงชนบท ” บันทึกข้อมูลได้ เหมือนระบบ PC หรืออาจบันทึกเป็น ร่างก่อนแล้วไป แก้ไขบน PC อีก ครั้งหนึ่ง Username /Password เดิม เหมือนระบบบน PC 9

10 จบการนำเสนอ 10


ดาวน์โหลด ppt ระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวารที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง เรื่องที่ 2  เรื่องการรายงานอุบัติเหตุ ( สอป.)  จัดทำหรือปรับปรุงระบบการรายงานการเกิด อุบัติเหตุให้มีประสิทธิภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google