งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MS Access (basic) By Kanok Khamhun. ฐานข้อมูล (Database) Database ( ฐานข้อมูล ) คือที่ เก็บรวบรวมข้อมูลที่มี ความสัมพันธ์ไว้ด้วยกัน ขึ้นอยู่ กับวัตถุประสงค์ของการเก็บ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MS Access (basic) By Kanok Khamhun. ฐานข้อมูล (Database) Database ( ฐานข้อมูล ) คือที่ เก็บรวบรวมข้อมูลที่มี ความสัมพันธ์ไว้ด้วยกัน ขึ้นอยู่ กับวัตถุประสงค์ของการเก็บ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MS Access (basic) By Kanok Khamhun

2 ฐานข้อมูล (Database) Database ( ฐานข้อมูล ) คือที่ เก็บรวบรวมข้อมูลที่มี ความสัมพันธ์ไว้ด้วยกัน ขึ้นอยู่ กับวัตถุประสงค์ของการเก็บ ข้อมูลนั้นๆ อาจเป็นลักษณะ หรือข้อมูลประจำตัวของข้อมูล หรือสิ่งที่เราต้องการศึกษา โดยเราสามารถสืบค้น คัดเลือก ลบ สร้างข้อมูลดังกล่าวเพื่อ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ เช่น ฐานข้อมูลลูกค้าบริษัท, ฐานข้อมูลเงินเดือน, ฐานข้อมูล ผู้ใช้อินเตอร์เน็ต เป็นต้น

3 ก่อนจะมาเป็น Access บน Dos ---> dBase บน Windows----> Microsoft FoxPro, dBase on Windows, Microsoft Access Microsoft Access------> version 1.0, 2.0, 95, 97, 2000, 2002 และปัจจุบันเป็นเวอร์ชั่น 2003

4 Access เป็นโปรแกรมระบบ จัดการฐานข้อมูลหรือที่เรียกว่า DBMS (Database Management System) ซึ่งจะ ช่วยในการจัดการฐานข้อมูล แบบสัมพันธ์ และสามารถนำ ข้อมูล เข้าออก โดยใช้วิธีการ Import หรือ Export ได้ Access เป็นโปรแกรม ฐานข้อมูลที่ได้รับความนิยม มากโปรแกรมหนึ่ง เนื่องจาก ง่ายต่อการใช้งานและสามารถ ทำงานด้านต่างๆได้อย่างเป็น อิสระ Microsoft Access Database

5  ในโปรแกรมอื่นๆ จะมีไฟล์อยู่ มากมายหลายชนิด แต่ Access จะรวมเอา Table, Form, Query, Report, Macro และ Module รวบรวม ไว้เป็นไฟล์เดียวเวลาจะ เรียกใช้งาน table, form ต่างๆ ก็จะต้องเรียกไฟล์ที่ทำ การจัดเก็บไฟล์ส่วนนี้ขึ้นมา แล้วถึงจะสามารถเปิดเข้าไป ยังส่วนที่ต้องการได้

6 การเลือกใช้ Access หรือ ฐานข้อมูล ระบบต่างๆ มีข้อควร พิจารณาที่สำคัญคือ รูปแบบและขั้นตอนการทำงานมี ความแน่นอน ปริมาณข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บ มีมาก ต้องการใช้ข้อมูลแบบร่วมกัน (shared data)

7 ส่วนประกอบพื้นฐานของระบบ ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relation Database) ฟิลด์ (Field) ฟิลด์ (Field) เก็บรายละเอียดข้อมูลที่ เราสนใจ รวมถึงประเภทข้อมูล ( กำหนด หัวของคอลัมน์ ) เรคคอร์ด (Record) เรคคอร์ด (Record) ประกอบไปด้วย หลาย ๆ ฟิลด์ ( ข้อมูลในแนวแถว ) ตาราง (Table) ตาราง (Table) การรวมเรคคอร์ด ๆ อัน ไว้ด้วยกัน

8 คีย์หลัก (Primary Key) ฟิลด์ที่มีข้อมูลไม่ ซ้ำกัน (Unique) ใช้เป็นข้อมูลหลักในการ ค้นหาข้อมูล เช่น หมายเลขบัตรประจำตัว ประชาชน หรือ รหัสสินค้า หรือ เลขที่บัญชี ธนาคาร เป็นต้น คีย์นอก (Foreign Key) ฟิลด์ของตาราง หนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับฟิลด์ที่เป็นคีย์หลัก ในตารางอื่น ที่สามารถจะเชื่อมโยงข้อมูล ระหว่างกันได้ เช่น ตาราง Product มีฟิลด์ รหัสสินค้า เป็นคีย์หลัก มีการเชื่อมโยงกับ ข้อมูลในตาราง Categories ซึ่งมีฟิลด์ รหัสสินค้าเป็นคีย์นอก

9 คีย์ นอก ตาราง Customer ประกอบไปด้วยฟิลด์ CusIDFirstNa me LustNa me SexAge. PIUDPimolph un Udomph un F18 OrderIDCusIDOrderDa te RequirD ate ShipDat e 1011PIUD1/08/20 03 5/08/20 03 10/08/2 003 ตาราง Order ประกอบไปด้วยฟิลด์


ดาวน์โหลด ppt MS Access (basic) By Kanok Khamhun. ฐานข้อมูล (Database) Database ( ฐานข้อมูล ) คือที่ เก็บรวบรวมข้อมูลที่มี ความสัมพันธ์ไว้ด้วยกัน ขึ้นอยู่ กับวัตถุประสงค์ของการเก็บ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google