งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

4 The z-transform การแปลงแซด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "4 The z-transform การแปลงแซด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 4 The z-transform การแปลงแซด
รศ.ดร. พีระพล ยุวภูษิตานนท์ ภาควิชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ CESdSP EEET0485 Digital Signal Processing Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

2 เป้าหมาย นศ รู้จักความหมายของการแปลง แซด
นศ เข้าใจประโยชน์และการนำการแปลงแซด ไปใช้งาน CESdSP EEET0485 Digital Signal Processing Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

3 ทำไมต้องแปลงแซด ? เราใช้การแปลง DTFT เพื่อช่วยในการวิเคราะห์สัญญาณไม่ต่อเนื่องทางเวลาโดยใช้ และยิ่งมีประโยชน์ ในการวิเคราะห์ในเชิงความถี่ แต่ DTFT เป็นการแปลงที่ใช้กับสัญญาณ steady–state (เช่น cos และ sin ) แต่ใช้กับสัญญาณที่สำคัญบางอย่างไม่ได้ เช่น u(n) หรือ nu(n) การแปลงแซด (Z-transform) ให้คำตอบได้ CESdSP EEET0485 Digital Signal Processing Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

4 การแปลงแซด (z-Transform)
สำหรับ สัญญาณ x(n) จะมีการแปลงแซดเป็น z หมายถึง “ตัวแปรเชิงซ้อน” ซึ่งเราจะให้เป็น ซึ่งมีความหมายถึง “ขนาด” และ “เฟส” Re Im CESdSP EEET0485 Digital Signal Processing Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

5 การแปลงแซด (z-transform) (ต่อ)
หาก “ขนาด” มีค่า เท่า หนึ่ง ( ) จะได้ เราจะได้ ว่า การแปลง z กลายเป็นการแปลงฟูเรียร์ การแปลงฟูริเยร์เป็นกรณีพิเศษ ของการแปลงแซด CESdSP EEET0485 Digital Signal Processing Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

6 ตัวอย่าง 1 0.8 h(n) 0.7 0.6 n -1 1 2 วิธีทำ CESdSP
วิธีทำ CESdSP EEET0485 Digital Signal Processing Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

7 คูณสมบัติการแปลงแซดที่สำคัญ
การเลื่อน การประสาน การคูณ x(n) ด้วย n CESdSP EEET0485 Digital Signal Processing Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

8 (Inversion of the z-Transform)
เพื่อแปลงกลับจาก โดเมนแซดไปเป็นโดเมนเวลา พิจารณา จัดอยู่ในรูป CESdSP EEET0485 Digital Signal Processing Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

9 CESdSP EEET0485 Digital Signal Processing Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

10 CESdSP EEET0485 Digital Signal Processing Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

11 CESdSP EEET0485 Digital Signal Processing Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

12 CESdSP EEET0485 Digital Signal Processing Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

13 CESdSP EEET0485 Digital Signal Processing Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

14 สูตรการแปลงที่สำคัญ CESdSP
EEET0485 Digital Signal Processing Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

15 Delay อิมพัลส์ ที่ถูก หน่วงเวลา CESdSP
EEET0485 Digital Signal Processing Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

16 สูตรการแปลงที่สำคัญ การแปลงคู่คอนจูเกต (Conjugate pair) CESdSP
EEET0485 Digital Signal Processing Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

17 โพลสามกรณี โพลเป็นจำนวนจริงไม่ซ้ำค่า โพลเป็นจำนวนเชิงซ้อนไม่ซ้ำค่า
โพลเป็นจำนวนซ้ำค่า ใช้วิธี Partial Fraction Expansion (PFE) CESdSP EEET0485 Digital Signal Processing Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

18 1.โพลเป็นจำนวนจริงไม่ซ้ำค่า
ตัวอย่าง วิธีทำ CESdSP EEET0485 Digital Signal Processing Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

19 หา C1 และ C2 หา C1 หา C2 CESdSP EEET0485 Digital Signal Processing Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

20 ได้ผลการแปลงผกผันแซดเป็น
CESdSP EEET0485 Digital Signal Processing Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

21 2.โพลเป็นจำนวนเชิงซ้อนไม่ซ้ำค่า
Y(z) แสดงโดย ตัวอย่าง วิธีทำ CESdSP EEET0485 Digital Signal Processing Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

22 หา C1 =0 CESdSP EEET0485 Digital Signal Processing Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

23 หา C2 CESdSP EEET0485 Digital Signal Processing Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

24 แทนค่า C1 และ C2 จาก ตารางที่ 4.1 ข้อ 14 หน้า 46 CESdSP
EEET0485 Digital Signal Processing Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

25 CESdSP EEET0485 Digital Signal Processing Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

26 3.โพลเป็นจำนวนซ้ำค่า ตัวอย่าง วิธีทำ หา C1 CESdSP
EEET0485 Digital Signal Processing Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

27 แทน z=1 ตรงๆเลย ไม่ได้ (เพราะอะไร?) และ สังเกต การติดค่า C1 ไว้
CESdSP EEET0485 Digital Signal Processing Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

28 จัดสมการใหม่เพื่อหา C3
ใช้ การหา สลับเทอม 2 กับ3 แทนค่า z=1ในขั้นตอนนี้ เทอม C1 จะหายไปเองเมื่อ z=1 CESdSP EEET0485 Digital Signal Processing Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

29 แทนค่าลงไป CESdSP EEET0485 Digital Signal Processing Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

30 ประโยชน์ของ z-Transform
1. ช่วยในการหาผลตอบสนองในโดเมนเวลาของระบบ 2. ช่วยหาผลการประสาน 3.ช่วยหาเอาท์พุทของ difference equation CESdSP EEET0485 Digital Signal Processing Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

31 1 ช่วยในการหาผลตอบสนองในโดเมนเวลาของระบบ
ตัวอย่าง วิธีทำ CESdSP EEET0485 Digital Signal Processing Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

32 2. ช่วยหาผลการประสาน ตัวอย่าง วิธีทำ เราทราบว่า CESdSP
EEET0485 Digital Signal Processing Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

33 หา inverse z-transform
แปลงกลับ CESdSP EEET0485 Digital Signal Processing Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

34 3.ช่วยหาเอาท์พุทของ difference equation
ตัวอย่าง การหมุนของดาวเทียมแสดงได้ด้วย = ตำแหน่งมุม(angular position) = ทอร์ก (Torque) จากตัวขับ ให้หา y(n) ที่ x(n) เป็น วิธีทำ แปลง z CESdSP EEET0485 Digital Signal Processing Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

35 ตำแหน่งมุม y(n) หาได้จากการแปลง z ผกผัน
ได้ Transfer function ขยายออกเป็น เมื่อ คูณกลับด้วย z ตำแหน่งมุม y(n) หาได้จากการแปลง z ผกผัน CESdSP EEET0485 Digital Signal Processing Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

36 ฟังก์ชันถ่ายโอน (Transfer function)
ข้อกำหนด 1 เราเรียก H(z) ว่าเป็น ฟังก์ชันถ่ายโอน (Transfer function) โดยที่ y(n) เอาท์พุทของระบบ มีการแปลง z หรือROC ของ h(n) จะต้อง overlap กับ ROC ของ x(n) จึงจะมี Y(z) จากระบบ LTI ที่มีสมการความแตกต่างเป็น CESdSP EEET0485 Digital Signal Processing Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

37 หรือเขียนเป็น H(z) เราได้ zk= ซีโร่ pk =โพล CESdSP
EEET0485 Digital Signal Processing Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

38 หาผลตอบสนองความถี่จากการแปลง z
ถ้า ROC ครอบคลุม unit circle จะหาผลตอบสนองความถี่ของระบบได้ Transfer function Magnitude response Phase response CESdSP EEET0485 Digital Signal Processing Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

39 แสดงเวคเตอร์จากโพลและซีโร่ไปยัง unit circle
Re(z) Im(z) Unit circle pk zl เวคเตอร์จากโพล ไป unit circle: เวคเตอร์จากซีโร่ ไป unit circle: CESdSP EEET0485 Digital Signal Processing Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

40 สำหรับสัญญาณ y(n) โพลซีโร่ พล๊อต ผลตอบสนองความถี่ ตัวอย่าง วิธีทำ
CESdSP EEET0485 Digital Signal Processing Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

41 สรุป หาผลลัพท์การแปลงแซดได้ในบางกรณีที่ใช้การแปลง DTFT ไม่ได้
สมการการแปลงแซดให้ความหมายมากกว่าหนึ่งสัญญาณโดเมนเวลา โดยแตกต่างกันตาม ROC การแปลงแซดช่วยหาผลลัพธ์สมการผลต่างได้ การแปลงแซดช่วยหาผลตอบสนองความถี่ได้ CESdSP EEET0485 Digital Signal Processing Assoc. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon


ดาวน์โหลด ppt 4 The z-transform การแปลงแซด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google