งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บุคลิกภาพ และ มนุษยสัมพันธ์ โดย รองศาสตราจารย์ดรุณ หาญตระกูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บุคลิกภาพ และ มนุษยสัมพันธ์ โดย รองศาสตราจารย์ดรุณ หาญตระกูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บุคลิกภาพ และ มนุษยสัมพันธ์ โดย รองศาสตราจารย์ดรุณ หาญตระกูล
รองศาสตราจารย์ดรุณ หาญตระกูล

2 4. ชอบหน้าคนที่ยิ้มแย้ม 5. ไม่ชอบให้ใครมาโต้เถียง
ธรรมชาติของคน 1. สนใจตนเอง 2. ชอบให้คนอื่นฟัง 3. สนใจชื่อของตนเอง 4. ชอบหน้าคนที่ยิ้มแย้ม 5. ไม่ชอบให้ใครมาโต้เถียง

3 6. ชอบเห็นการสารภาพผิด เมื่อทำผิด
ธรรมชาติของคน 6. ชอบเห็นการสารภาพผิด เมื่อทำผิด 7. ชอบที่ได้รับการยกย่อง ไม่ชอบที่ถูกตำหนิ 8. ไม่ชอบคนโอ้อวด ชอบคนถ่อมตัว หรือยืดหยุ่น 9. ชอบคนพูดสุภาพ และชื่นชมคนที่ช่วยเหลือผู้อื่น

4 รู้เจรจา รู้พาที นี้เป็นเลิศ ฝึกไว้เถิด ใช้ประจำ นำวิถี
รู้เจรจา รู้พาที นี้เป็นเลิศ ฝึกไว้เถิด ใช้ประจำ นำวิถี จะกอบกิจ งานใดใด มักได้ดี งามวจี ผู้สดับ ประทับใจ ศรีเพ็ญ หาญตระกูล

5 การกระทำที่ควรกระทำ และ ไม่ควรกระทำ
การแสดงออก ลักษณะที่ควรแสดง ลักษณะที่ไม่ควรแสดง 1. ทางใบหน้า 2. ทางเสียง 3. ท่าทาง 4. การนั่ง 5. การยืน 6. การเดิน 7. การแต่งกาย 8. การพูด 9. การมอง 10. การยิ้ม

6 บุคลิกภาพ (Personality)
บุคลิกภาพ : เอกลักษณ์ของคนแต่ละคนเป็น ผลรวมแห่งลักษณะทางใจ วาจา และกาย ใจ : ความรู้ ความเห็น ความเชื่อ วาจา : การใช้ภาษา การพูด กาย : รูปร่าง หน้าตา การแต่งกาย กิริยาท่าทาง

7 บุคลิกภาพที่พึงประสงค์ (4SM)
SMILE : ยิ้มแย้ม แจ่มใส ทักทาย ต้อนรับ SMALL : อ่อนน้อม ถ่อมตน สุภาพ ไม่โอ้อวด SMOOTH : เรียบง่าย ไม่เรื่องมาก ไม่มีพิธีรีตรอง SMART : ความรู้ ความสามารถ องอาจ ผึ่งผาย เสน่ห์

8 บุคลิกภาพ การแต่งกาย : ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง
การพัฒนาบุคลิกภาพ (ในส่วนที่ปรับปรุง / ควบคุมได้) การแต่งกาย : ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง อิริยาบถ : สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล ถ้อยคำวาจา : อันอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซาก แต่ลมปากหวานหูไม่รู้หาย มารยาทและความประพฤติ : ต้องเหมาะสม ด้านจิตใจ : ความรู้สึกนึกคิดที่ดีย่อมส่งผลให้ประพฤติปฏิบัติดี งามสติปัญญาหรือความคิด : ความคิดเห็นทันต่อเหตุการณ์ ทันสมัย

9 2. ตั้งใจสนทนา เจรจาไพเราะ 3. สงเคราะห์เกื้อกูล
มนุษยสัมพันธ์ เทคนิควิธีการสร้างมนุษยสัมพันธ์ 1. ยิ้มแย้ม แจ่มใส 2. ตั้งใจสนทนา เจรจาไพเราะ 3. สงเคราะห์เกื้อกูล 4. มีความสดชื่น รื่นเริง มีความจริงใจ 5. มีความเป็นกันเอง มีความสุภาพอ่อนโยน 6. มีความอดทน มีความเยือกเย็น

10 7. มีความเปิดเผย มีความเสมอต้น เสมอปลาย
มนุษยสัมพันธ์ 7. มีความเปิดเผย มีความเสมอต้น เสมอปลาย 8. มีความเคารพให้เกียรติผู้อาวุโส 9. มีการรับฟังผู้อื่น รู้จักเป็นผู้ให้ เป็นผู้รับ 10. ทักทายผู้อื่นก่อน มีอารมณ์ขันบ้าง 11. จำชื่อบุคคลให้แม่นและมากที่สุด 12. มีความกระตือรือร้นในการช่วยเหลือผู้อื่น

11 เทคนิควิธีชนะมิตรและจูงใจคน
ของ เดล คาร์เนกี ยิ้มรับไมตรี จำชื่อเพื่อนให้แม่น จงเป็นนักฟังที่ดี จงให้ความสำคัญแก่เขา พยายามคิดถึงใจเขาใจเรา

12 การสร้างมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อน
จงเริ่มต้นทักทายเพื่อนก่อน อย่าทำตัวเหนือเพื่อน ให้ความร่วมมือในกิจการของเพื่อนด้วยความเต็มใจ เป็นผู้ที่มีความจริงใจต่อเพื่อน เป็นคนใจกว้าง เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

13 การสร้างมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อน
ให้ความเห็นใจในยามเพื่อนมีทุกข์ ยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อน รู้จักยกย่อง ชมเชย และให้เกียรติเพื่อนตามสมควร ทำตนให้ร่าเริงแจ่มใส อย่าซัดทอดความผิดและอย่านินทาเพื่อน

14 คนมีเสน่ห์ เป็นที่ต้องตาถูกใจแก่คนอื่น
1. สร้างบุคลิกภาพที่ดูดี 2. มีความจริงใจต่อผู้อื่น 3. รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา 4. รู้จักให้แก่บุคคลที่ควรให้ 5. วางตนเสมอ ไม่ดูถูกผู้อื่น

15 คนมีเสน่ห์ เป็นที่ต้องตาถูกใจแก่คนอื่น
6. พูดจาไพเราะ อ่อนหวานต่อคนทุกชั้น 7. ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยการกระทำ ไม่ใช่ดีแต่พูด 8. มีอารมณ์ดี สดชื่น แจ่มใส มีอารมณ์ขันบ้าง 9. ไม่มีอุปนิสัยขี้อิจฉา ริษยา ขี้โมโห โกรธง่าย ขุ่นมัว 10. มีพรหมวิหารธรรม คือ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา

16 คุณลักษณะของผู้ที่พัฒนาตนเอง สู่ความสำเร็จในงานอาชีพ
มีบุคลิกภาพดี มีสุขภาพกาย และจิตดี มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่หลอกลวงตนเองและผู้อื่น มีความขยันหมั่นเพียร มีความตั้งใจ มีความกระตือรือร้น

17 การทำตนให้เป็นที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจ
มีมนุษยสัมพันธ์ มีความรับผิดชอบ เป็นคนดีมีคุณธรรม มีความจริงใจและยุติธรรม เป็นคนมีความรู้ความสามารถ

18 การพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีคุณธรรม
ความสุภาพอ่อนโยน : จะไม่รู้สึกต่ำต้อย ความไม่เห็นแก่ตัว : ชนะใจคนทั้งหลายได้ ความจริงใจ : ทำให้คนอื่นเชื่อถือ ความขยัน : ย่อมประสบความสำเร็จ ความเมตตากรุณา : ได้รับความช่วยเหลือจากคนทั้งหลาย

19 การพัฒนามนุษยสัมพันธ์
ทางด้านการพูด/ วิธีการพูด 1. จงเอ่ยชื่อของผู้ที่เราสนทนาเมื่อตั้งต้นสนทนา 2. สนทนาในเรื่องที่น่าสนใจ 3. อย่าผูกขาดการพูดคนเดียว 4. อย่ากล่าวตำหนิความประพฤติของใครๆ

20 การพัฒนามนุษยสัมพันธ์
ทางด้านการพูด/ วิธีการพูด 5. พึงฟังคำพูดของผู้สูงวัยกว่าด้วยความเคารพนับถือ 6. พึงหาความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันเสมอ 7. แสดงให้เห็นว่าเราเพลิดเพลินกับการสนทนา 8. พึงระลึกไว้ว่าการสนทนามีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างมนุษยสัมพันธ์เป็นสำคัญ

21 คุณสมบัติที่ทุกคนจะชอบในตัวเรา
1. การรู้จักคิดถึงผู้อื่น และการมีไหวพริบ 2. เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นอย่างรวดเร็ว 3. คำนึงถึงความรู้สึกของผู้อื่นอย่างจริงใจ

22 ลักษณะของมนุษย์ที่เข้มแข็ง
ไม่บ่นหรือร้องทุกข์ ไม่บอกความลับของตนแก่ใคร มีสติสัมปชัญญะตลอดเวลา ไม่คิดว่าตัวเองเป็นคนเคราะห์ร้าย ไม่ต้องการทราบว่าใครจะคิดเห็นว่าตัวเราเป็นอย่างไร (หลวงวิจิตรวาทการ)

23 “ถึงบางพูด พูดดี เป็นศรีศักดิ์ มีคนรัก รสถ้อย อร่อยจิต
“ถึงบางพูด พูดดี เป็นศรีศักดิ์ มีคนรัก รสถ้อย อร่อยจิต แม้พูดชั่ว ตัวตาย ทำลายมิตร จะชอบผิด ในมนุษย์ เพราะพูดจา” สุนทรภู่

24 การพูดจา บอกถึง ซึ่งดวงจิต
บอกความคิด ตื้นลึก การศึกษา บอกนิสัย ใจคอ ส่อเจตนา ก่อนพูดจา ออกไป จงใคร่ครวญ


ดาวน์โหลด ppt บุคลิกภาพ และ มนุษยสัมพันธ์ โดย รองศาสตราจารย์ดรุณ หาญตระกูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google