งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาทของกรมการข้าวในยุคปัจจุบัน จากแนวคิดสู่แนวทางปฏิบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาทของกรมการข้าวในยุคปัจจุบัน จากแนวคิดสู่แนวทางปฏิบัติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทบาทของกรมการข้าวในยุคปัจจุบัน จากแนวคิดสู่แนวทางปฏิบัติ
มกราคม 2551

2 พระราชดำรัส “...ข้าวต้องปลูกเพราะอีก 20 ปี ประชากรอาจจะ 80 ล้านคน ข้าวจะไม่พอ ถ้าลดการปลูกข้าวไปเรื่อยๆ ข้าวอาจไม่พอ เราต้องซื้อข้าวจากต่างประเทศ เรื่องอะไร ประชาชนคนไทยไม่ยอม คนไทยนี้ต้องมีข้าว แม้ข้าวที่ปลูกในเมืองไทยจะสู้ข้าวที่ปลูกในต่างประเทศไม่ได้เราก็ต้องปลูก...” พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการโคกกูแว จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2536

3 พระราชเสาวนีย์ “...สำหรับเรื่องข้าวนั้นก็เป็นเรื่องสำคัญ เพราะไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม และคนไทยรับประทานข้าวเป็นอาหารหลัก ข้าวไทยมีหลายชนิดล้วนแต่อร่อย และเป็นพลังงานที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากกว่าพลังงานจากอาหารประเภทแป้งชนิดอื่น อย่างเช่น โอลิมปิก เดี๋ยวนี้เขาประกาศแล้วว่านักกีฬาทั้งหลายของโอลิมปิกจะต้องรับประทานข้าว เพราะข้าวเป็นอาหารแป้งที่ดีมาก และก็ไม่อ้วน ไม่เพิ่มน้ำหนัก ดังนั้น สถาบันที่รัฐบาลจะจัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลเรื่องข้าวก็คงจะเป็นที่พึ่งที่หวังของชาวนาได้ต่อไป...” พระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 73 พรรษา พ.ศ. 2548

4 คำนำ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมการข้าวทุกคนต้องสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงห่วงใยต่อสถานการณ์การปลูกข้าวของประเทศและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวนามาโดยตลอด และยิ่งไปกว่านั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ยังได้ทรงมีพระเมตตาต่อกรมการข้าวโดยเสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำการกรมการข้าว ในวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2550 อีกด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมการข้าวทุกคน ต้องตระหนักในความสำคัญของข้าวที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ รวมทั้งความสำคัญของชาวนา ผู้ผลิตข้าว การจัดทำเอกสารเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างกรมการข้าวทุกคนได้เข้าใจแนวคิดและแนวทางปฏิบัติงานในประเด็นที่สำคัญอันจะทำให้การทำงานเกิดผลสำเร็จตามความคาดหวังของทุกฝ่าย คือความอยู่ดีกินดีของชาวนา และความรุ่งเรืองของประเทศชาติ ทั้งนี้ผู้ที่รับผิดชอบ (เจ้าภาพ) ในแต่ละเรื่องต้องไปศึกษาและจัดทำรายละเอียด ที่มีวิธีดำเนินการและเป้าหมายชัดเจนต่อไปด้วย หากมีข้อสงสัยประการใดให้หารือกับผู้บริหารกรมการข้าวได้ตลอดเวลา จึงขอให้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ ทั้งสติปัญญาและร่างกายเพื่อทดแทนพระคุณของแผ่นดิน ด้วยความปรารถนาดี มกราคม 2551

5 สารบัญ นโยบายการทำงานของกรมการข้าว 1-2
หน้า นโยบายการทำงานของกรมการข้าว ความคาดหวังในการจัดตั้งกรมการข้าว ข้อจำกัดของกรมการข้าว ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้าวของโลก ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้าวของไทย ประเด็นท้าทายสำหรับกรมการข้าว โครงสร้างการบริหารจัดการข้าวของประเทศ 19 ยุทธศาสตร์กรมการข้าว กลยุทธ์การวิจัยและพัฒนา ศูนย์วิจัยและพัฒนาข้าวแห่งชาติ การบูรณาการกับหน่วยงานภายนอกกรม 27 ระบบการส่งเสริมการผลิตข้าวและพัฒนาชาวนา การจัดทำคู่มือคำแนะนำการผลิตข้าวเฉพาะพื้นที่

6 สารบัญ (ต่อ) หน้า ศูนย์วิจัยข้าว 39-40 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว 41-42
ศูนย์วิจัยข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์บริการชาวนา ศูนย์ข้าวชุมชน ธนาคารข้าวชุมชน สวัสดิการชาวนา ยุวชาวนา กลยุทธ์การแปรรูป การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างมูลค่าเพิ่ม และการตลาด ระบบการเตือนภัยข้าว ระบบการรายงานสถานการณ์การตลาดและราคา ระบบการตรวจติดตามและนิเทศงาน ข้อสังเกตส่งท้าย


ดาวน์โหลด ppt บทบาทของกรมการข้าวในยุคปัจจุบัน จากแนวคิดสู่แนวทางปฏิบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google