งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดทำระบบ IT “เรื่องการจัดการความรู้”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดทำระบบ IT “เรื่องการจัดการความรู้”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดทำระบบ IT “เรื่องการจัดการความรู้”
เสรี ชิโนดม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

2 หัวข้อการบรรยาย ความหมายของการจัดการความรู้ แหล่งความรู้ขององค์กร
ขั้นตอนการจัดการความรู้ขององค์กร ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการจัดการความรู้ Web blog ที่ใช้กับ KM ตัวอย่างและประสบการณ์การจัดทำระบบสารสนเทศการจัดการความรู้ในองค์กรต่างๆ

3 ยุคความรู้ ยุคสมัยทางสังคม-เทคโนโลยี ยุคเกษตรกรรม ยุคอุตสาหกรรม
ยุคสารสนเทศ ยุคความรู้ ยุคปัญญา

4 ข้อมูลสารสนเทศ ความรู้และปัญญา
ข้อมูล คือข้อเท็จจริงที่เราจัดเก็บเป็นตัวเลข (หรือตัวอักษร) จาก สถานการณ์และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่นำมาประมวลเป็นภาพรวมให้เห็นสภาพของสถานการณ์และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ความรู้ คือ ความเข้าใจ หรือความตระหนักเกี่ยวกับสถานการณ์และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ปัญญา คือ ความเข้าใจลึกไปถึงสาเหตุและผลกระทบ

5 จากข้อมูลไปสู่สารสนเทศ
เหตุการณ์ ความเข้าใจ ข้อมูล คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ

6 ความรู้คืออะไร ความรู้ แตกต่างไปจาก สารสนเทศ และข้อมูล
ความรู้หมายถึง แนวคิด ความเข้าใจ และบทเรียนที่เราได้รับจากการผ่านเหตุการณ์และประสบการณ์ต่างๆ มาเป็นเวลาเนิ่นนาน ความรู้เป็นเรื่องส่วนตัวเฉพาะตน ความรู้สามารถถ่ายทอดกันได้

7 ความรู้คืออะไร ความรู้ แตกต่างไปจาก สารสนเทศ และข้อมูล
ความรู้หมายถึง แนวคิด ความเข้าใจ และบทเรียนที่เราได้รับจากการผ่านเหตุการณ์และประสบการณ์ต่างๆ มาเป็นเวลาเนิ่นนาน ความรู้เป็นเรื่องส่วนตัวเฉพาะตน ความรู้สามารถถ่ายทอดกันได้

8 การจัดการความรู้คืออะไร
พวกเราทุกคนจัดการความรู้เป็นประจำอยู่แล้ว แต่การจัดการของเราไม่เป็นระบบ ความรู้ของเราจึงไม่งอกเงย และเรายังสูญเสียความรู้ของเราออกไปตลอดเวลา การจัดการความรู้ของหน่วยงานจะช่วยให้บุคลากรสร้างแลกเปลี่ยน และ นำความรู้ไปใช้งานได้ดีขึ้น

9 ลักษณะของความรู้ Tacit knowledge ความรู้ส่วนตัวที่ทรงจำอยู่ในสมอง มีลักษณะผูกพันกับบริบทซึ่งยากที่จะเขียนเป็นสูตร บันทึก หรือ อธิบาย มักเกิดจากการปฏิบัติแบบลองผิดลองถูก Explicit knowledge ความรู้ซึ่งสามารถเข้ารหัส และ ถ่ายทอดเป็นภาษาหรือคำพูด นำไปจัดทำเอกสาร เก็บลงฐานข้อมูล จัดลงเว็บ หรือส่งทางอีเมล์ Implicit knowledge ความรู้ภายในองค์กรที่อาจไม่ปรากฏชัดเจน เช่น ความรู้จากโครงสร้าง กระบวนการปฏิบัติงาน กฎระเบียบข้อบังคับ

10 สื่อสำหรับจัดเก็บความรู้
หนังสือ ตำรา วารสาร รายงาน สำหรับจัดเก็บข้อความ (text) ต่างๆ ที่เป็นความรู้ ภาพถ่าย พิมพ์เขียว ไดอะแกรม ฟิล์มและเทปสำหรับเก็บภาพเคลื่อนไหว ภาพโทรทัศน์ ภาพยนตร์ เทปเสียง สำหรับเก็บเสียง และการสนทนา

11 แหล่งความรู้ในองค์กร
คำแนะนำ และ วิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุด ตำรา และเอกสารปฏิบัติงาน รายงานการค้นคว้า และผลงานวิจัย การดูงาน การประชุมและปรึกษาหารือ หนังสือ อินเทอร์เน็ต โทรทัศน์ วิทยุ

12 แหล่งความรู้ในองค์กร
ประสบการณ์ของบุคลากร การทำงานร่วมกันของบุคลากร การปรึกษากันระหว่างบุคลากรกับผู้รับบริการ ความรู้ที่แฝงอยู่ในโครงสร้างภายใน ความรู้ที่แฝงอยู่ในโครงสร้างภายนอก

13 แหล่งความรู้ในองค์กร
ความเชื่อ คุณค่า เกณฑ์ กลาง การพูดคุยสนทนา การระดมสมอง การสร้างสิ่งประดิษฐ์และอุปกรณ์

14 ขั้นตอนการจัดการความรู้ในองค์กร
กำหนดนโยบายในการจัดการความรู้ สำรวจแหล่งความรู้และจัดทำแผนที่ความรู้ กำหนดรูปแบบของความรู้ กำหนดวิธีจัดเก็บความรู้ กำหนดวิธีการแบ่งปันความรู้ พัฒนาและทดสอบระบบความรู้ สั่งสมความรู้ให้เพิ่มขึ้น นำความรู้ไปให้เพิ่มขึ้น

15 การพัฒนาและทดสอบระบบความรู้
ออกแบบระบบความรู้เพื่อจัดเก็บความรู้ สร้างโปรแกรมและระบบ พัฒนาฐานข้อมูลและฐานความรู้ ทดสอบระบบความรู้ เริ่มนำความรู้มาจัดเก็บในระบบ ฝึกอบรมให้บุคลากรใช้ระบบเป็น

16 การจัดการข้อมูล 1. เริ่มงานการรวบรวมข้อมูล || \/ 2. วิเคราะห์ และ ติดตามข้อมูล (จัดหมวดหมู่ ดูแนวโน้ม) || \/ 3. ทำข้อมูลให้กระจ่างและชัดเจนขึ้น || \/ 4. เผยแพร่ข้อมูลหลัก || \/ 5. เปิดให้มีส่วนร่วม || \/ 6. หาทางเลือกในการแก้ปัญหา หรือ พัฒนา

17 ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการจัดการความรู้

18 Knowledge Management Tools
มีซอฟต์แวร์ที่เป็น commercial ที่ใช้ในการเรื่อง Knowledge Management Systems (KMS) แต่ซอฟต์แวร์เหล่านี้ไม่ครอบคลุมลักษณะของ KM โดยเฉพาะ implicit knowledge ในที่นี้จะกล่าวถึงซอฟต์แวร์ที่เป็นโอเพนซอร์สที่ใช้ในระบบ KMS

19

20 Integration Methods Web Services Syndication Systems (RSS/Atom)
Metadata Exchange Protocols Plug-ins HTTP Posting Coding

21

22 Tags = Keywords Items Bookmarks Images สร้าง และ เลือก Tags สำหรับ Items โดยอิสระ และ มากกว่า 1 Tag จัดหมวดหมู่ความรู้ด้วย Tags ใช้ Tags ร่วมกัน เกิดระบบ Recommendation Folksonomy a practice of collaborative categorization using simple tags. (Wikipedia)

23 Explicit Knowledge (Social Bookmarking)
del.icio.us (http://del.icio.us); NO OPENSOURE A non-hierarchical keyword categorization system (users can tag their bookmarks with a number of freely chosen keywords creating folksonomies). del.irio.us (http://de.lirio.us) An open source social bookmarking clone of del.icio.us. Now part of Simpy, a popular, and long-running, social bookmarking website. LIST of Bookmarks for Tencompetence: (Login ws; Password ws)

24 ตัวอย่างการใช้ Bookmark Tag ใน http://del.icio.us/
Web ที่เข้าเป็นประจำ

25 ใครบ้างที่ share bookmarks เดียวกัน

26 ตัวอย่าง Tag Cloud ใน flickr.com

27 Explicit Knowledge (CMS)
CMS (Content Management System) ระบบจัดการบริหารข้อมูลเว็บไซต์ คือเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารข้อมูลภายในเว็บไซต์ซึ่งสามารถสนับสนุนการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆภายในเว็บไซต์ โดยทำการควบคุมเนื้อหา รูปแบบ และกระบวนการนำเสนอเนื้อหา Open Source CMS: Drupal Demo User: admin; Password: demo

28 Explicit Knowledge (CMS)
Alfresco (http://dev.alfresco.com): an Open Source ECM (Enterprise Content Management). It uses Java: Spring, Hibernate, Lucene and JSF Knowledgetree (http://www.ktdms.com/): a powerful document management system made in Java and PHP Exponent Typo3 Joomla Nucleus List of CMS

29 Explicit Knowledge (Blog)
- Blog มาจากคำเต็มว่า WeBlog บางครั้งอ่านว่า We Blog บางคนอ่านว่า Web Log - Blog คือการบันทึกบทความของตนเอง (Personal Journal) ลงบนเว็บไซต์ โดยเนื้อหาเป็นเรื่องใดก็ได้ ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยข้อความ,รูปและลิงค์ - การเพิ่มบทความให้กับ blog ที่มีอยู่ เรียกว่า “blogging” - บทความใน blog เรียกว่า “posts” หรือ “entries” - บุคคลที่โพสลงใน “entries”เรียกว่า “blogger”

30 Explicit Knowledge (Blog)
สมุดบันทึกของแต่ละบุคคล เว็บไซต์เพื่อเขียนบันทึกเล่าเรื่องราว เรียงไล่ลำดับย้อนหลังตามวันเวลาการเขียนไปเรื่อยๆ มักจะมีการลิงค์ในเนื้อหา หรือ รวมลิงค์ แยกแยะเป็นกลุ่มๆ ตามหัวข้อหลักที่ผู้เขียนสร้างขึ้น มีการเสนอความคิดเห็นต่างๆ เพิ่มเติม

31 จุดเด่นของ Blog 1. Blog เป็นเครื่องมือสื่อสารชนิดหนึ่ง ที่สามารถสื่อถึงความเป็นกันเองระหว่างผู้เขียน Blog และผู้อ่านที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจน 2. มีความสะดวกและง่ายในการเขียน Blog ทำให้สามารถเผยแพร่ความคิดเห็นของผู้เขียน Blog ได้ง่ายขึ้น 3. Comment จากผู้ที่สนใจเรื่องเดียวกันบางครั้งทำให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ๆ

32 Blog แตกต่างจากเว็บอื่นๆ อย่างไร
การใส่ข้อมูลใหม่ทำได้ง่าย มี template อัตโนมัติช่วยจัดการ มีการกรองเนื้อหาแยกตามวัน ประเภทผู้แต่งหรืออื่นๆ ผู้ดูแลจัดการ Blog สามารถเชิญ หรือ เพิ่มผู้แต่งคนอื่น โดยจัดการเรื่องการอนุญาตและการเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย เจ้าของ Blogจะเป็นผู้สร้างหัวข้อสนทนาเท่านั้น

33 Blogging และวิถีของผู้คน
Blog ส่งผลกระทบต่อสังคมได้ เช่นบาง Blog นั้นลูกจ้างอาจจะก่อรำคาญใจต่อนายจ้างและทำให้บางคนถูกไล่ออก คนใช้ Blog ในทางอื่นๆ เช่นส่งข้อความสู่สาธารณะ อาจจะมีปัญหาตามมาได้ คือการไม่เคารพทรัพย์สินทางปัญญา หรือการให้ข่าวที่ไม่น่าเชื่อถือได้ บางครั้งการสร้างข่าวลือก็เอื้อประโยชน์ต่อสื่อสารมวลชนที่สนใจเรื่องนั้น ๆ ได้ Blog เป็นการรวบรวมความคิดของมนุษย์ สามารถนำมาใช้ช่วยกับปัญหาด้านจิตวิทยา , อาชญากรรม , ชนกลุ่มน้อย ฯลฯ Blog เป็นช่องทางเผยแพร่งานพิมพ์อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ

34 รูปที่ 8-1 ตัวอย่าง Blog และหน้าจอการ post ข้อความใน Blog

35 ตัวอย่างหน้าจอการ post ข้อความใน BLBlog

36 Explicit Knowledge (Blogs)
WordPress เขียนด้วย PHP และฐานข้อมูลคือ MySQL เข้าถึงโดย: RSS/Atom bBlog Display RSS feeds on your blog

37 บล็อก เผยแพร่ความรู้ฉับไวด้วย RSS Feeds
ช่องสัญญาณข่าวที่นำเสนอข่าวสั้นทันเหตุการณ์

38 เทคโนโลยี RSS Feed (ฟีด)
ไฟล์ข้อมูลประเภท XML เขียนแบบเดียวกันทั่วโลก ตามมาตรฐาน RSS 2.0 (Really Simple Syndication) บรรจุข้อมูลข่าวสารล่าสุดของเว็บไซต์ เปรียบเหมือนช่องสัญญาณข่าวที่นำเสนอข่าวสั้นทันเหตุการณ์ ส่งข่าวสารที่อัพเดตถึงมือผู้อ่านได้ทันที ทำให้บล็อกเป็นที่รู้จักได้อย่างรวดเร็ว ติดเรด้า - สามารถรวมไฟล์ฟีดจากหลายเว็บไซต์ไว้ที่เดียวกันได้

39 ตัวอย่าง RSS

40 ช่องสัญญาณฟีด (Channel)
Item title Item description Item link ช่องสัญญาณฟีด (Channel) หัวข้อข่าว (Item)

41 รูปแบบการเขียนมาตรฐานฟีด RSS 2.0
ช่องสัญญาณฟีด (Channel) Element Description Example title ชื่อของช่องสัญญาณ งานประกันคุณภาพคณะวจก. มอ. link ลิงค์ที่อยู่ของเว็บไซต์ที่เก็บฟีด description        คำอธิบายช่องสัญญาณ ข่าวงานประกันคุณภาพล่าสุดของคณะวจก. มอ.

42 รูปแบบการเขียนมาตรฐานฟีด RSS 2.0
หัวข้อข่าว (Item) – หนึ่งช่องสัญญาณบรรจุได้หลายหัวข้อข่าว Element Description Example title ชื่อของหัวข้อข่าว รายงานผลการดำเนินงานตามดัชนีชี้วัดหลัก(KPIs) ประจำปีงบประมาณ 2547 link ไม่ต้องใส่ (หากแต่ละข่าวอยู่ในหน้าเพจเดียวกัน) description        คำอธิบายรายละเอียดของหัวข้อข่าว ดาวน์โหลดรายงานผลการดำเนินงานตามดัชนีชี้วัดหลัก(KPIs) ประจำปี 2547 <a href=“http://mgt.psu.ac.th/data1.xls ”>กดที่นี่</a>

43 อ่าน ฟีดของบล็อก ด้วย MS Outlook

44 ระบบรวบรวมฟีด PlanetMatter

45 Explicit Knowledge (Collaborative Tools) : WiKi
- Wiki อ่านออกเสียง "wicky", "weekee" หรือ "veekee" - สามารถสร้างและแก้ไขหน้าเว็บเพจขึ้นมาใหม่ผ่านทางบราวเซอร์ โดยไม่ต้องสร้างเอกสาร html เหมือนแต่ก่อน - Wiki เน้นการทำระบบสารานุกรม , HOWTOs ที่รวมองค์ความรู้หลายๆ แขนงเข้าไว้ด้วยกันโดยเฉพาะ

46 Explicit Knowledge (Collaborative Tools) : WiKi
มีเครื่องมือที่ใช้ทำ Wiki หลายอย่าง เช่น Wikipedia เป็นต้น Wikipedia เป็นระบบสารานุกรม(Encyclopedia) สาธารณะ ที่ทุกคนสามารถใส่ข้อมูลลงไปได้ รองรับภาษามากกว่า 70 ภาษารวมทั้งภาษาไทย มีการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์วิกิที่สำคัญยิ่งในการสร้างสารานุกรม ที่เปิดโอกาสให้ใครก็ได้มาร่วมกันสร้างสารานุกรมที่ วิกิพีเดียในภาคภาษาไทยที่ ในปัจจุบันวิกิพีเดียถือว่าเป็นแหล่งความรู้ที่สำคัญ

47 Explicit Knowledge (Collaborative Tools): WiKi
- ซอฟต์แวร์เพื่อสังคมที่ดีพึงคงคุณลักษณะของการเปิดพื้นที่ให้กับปัจเจกบุคคลในการสื่อต่อสาธารณะโดยมีการควบคุมน้อยที่สุด - เพื่อให้การประมวลสังคม เป็นไปอย่างอิสระปราศจากการครอบงำจากเจ้าของเทคโนโลยีให้มากที่สุด - ดังนั้นการสร้างหรือพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อสังคมใดๆ พึงตระหนักถึงหลักการเคารพในสิทธิของปัจเจก (individual)ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

48 หน้าจอ Wikipedia http://th.wikipedia.org

49 Explicit Knowledge (Collaborative Tools) :Wiki
MediaWiki (http://www.mediawiki.org/) Wikipedia WikiQuote WikiBooks List of Wiki Engines

50 Explicit Knowledge (Collaborative Tools)
Internet Forum ทำหน้าที่คล้าย bulletin board และ newsgroup มีการรวบรวมข้อมูลทั่วๆไป เช่น เทคโนโลยี เกมคอมพิวเตอร์ และการเมือง ผู้ใช้สามารถโพสหัวข้อลงไปในกระดานได้ ผู้ใช้คนอื่นๆ ก็สามารถเลือกดูหัวข้อหรือแม้กระทั่งโพส ความคิดเห็นของตนเองลงไปได้

51 Forum เรื่อง Computer และ Internet

52 Forum เรื่อง Game

53 Explicit Knowledge (Collaborative Tools)
PHPBB A popular internet forum package written in the PHP programming language. Comparison of Internet Forum Storage

54 Explicit Knowledge (Collaborative Tools)
Collaborative Real-Time Editors: เป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่อนุญาตให้ผู้ใช้หลายคนสามารถแก้ไขข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์จากแหล่งต่างๆ Google Docs (Not OpenSource) Gobby OpenEffort List of Real Time Editors

55 Explicit Knowledge (Repositories)
A repository is a central place where data is stored and maintained by an organisation Access to information is possible though several mechanisms as: Metadata Exchange Protocols (OAI, Z93.50) Query Languages (SQI) Web Services Syndication (RSS/Atom)

56 Explicit Knowledge (Searchers)
Open source search engines DataparkSearch Egothor Gonzui Ht://dig Lucene mnoGoSearch Namazu Nutch OpenFTS Swish-e Wikiasari Xapian YaCy Zettair

57 Explicit Knowledge (P2P Networks)
A Peer-To-Peer computer network relies primarily on the computing power and bandwidth of the participants in the network rather than concentrating it in a relatively low number of servers. P2P networks are typically used for connecting nodes via largely ad hoc connections. Such networks are commonly used for sharing contents but can be also used for transmit realtime data, such as telephony traffic

58 Explicit Knowledge (P2P Networks)
Network or Protocol Applications BitTorrent AllPeers, ABC [Yet Another BitTorrent Client], Azureus, BitComet, BitSpirit, BitTornado, BitLord, BitTorrent, BitTorrent.Net, Burst!, G3 Torrent, KTorrent, Limewire, mlMac, MLDonkey, QTorrent, Shareaza, Transmission, Tribler, µTorrent, Opera eDonkey aMule, eDonkey2000 (discontinued), eMule, eMule Plus, Hydranode, Jubster, lMule, Lphant, MLDonkey, mlMac, Morpheus, Pruna, Shareaza, xMule, iMesh GNUnet GNUnet, (GNUnet-gtk) Gnutella Acquisition, BearShare, Cabos, Gnucleus, Grokster, iMesh, gtk-gnutella, Kiwi Alpha, LimeWire, FrostWire, MLDonkey, mlMac, Morpheus, Phex, Poisoned, Swapper, Shareaza, XoloX Gnutella2 Adagio, Caribou, Gnucleus, iMesh, Kiwi Alpha, MLDonkey, mlMac, Morpheus, Shareaza, TrustyFiles Kad Network aMule, eMule, MLDonkey

59

60 Implicit Knowledge (Virtual Communities)
Virtual communities form "when people carry on public discussions long enough, with sufficient human feeling, to form webs of personal relationships" A virtual community or online community can be used loosely for a variety of social groups interacting via the Internet. It does not necessarily mean that there is a strong bond among the members It is supported by a variety set of communication tools as forums, chats or CMS Interactions within the communities allows organisations to make explicit some implicit knowledge as: Discover experts as the people that becames a reference in the community Qualify contents through Rating/Voting processes Define Ontologies through the tagging of contents by the members of the community (folksonomies)

61 Implicit Knowledge (Tagging/Voting)
Digg is a community-based popularity website with an emphasis on technology and science articles. It combines social bookmarking, blogging, and syndication with a form of non-hierarchical, democratic editorial control. News stories and websites are submitted by users, and then promoted to the front page through a user-based ranking system. This differs from the hierarchical editorial system that many other news sites employ. Meneame Open Source Clone of Digg DEMO:

62 Implicit Knowledge (Social Networks)
A social network is a social structure made of nodes which are generally individuals or organizations. It indicates the ways in which they are connected through various social familiarities ranging from casual acquaintance to close familial bonds. Social Networks make explicit the implicit relations among the people.

63 Implicit Knowledge (Social Networks)
Name Description/Focus User count Registration Flickr Photo sharing 4,000,000 Open Last.fm Music Unknown MySpace General 130,000,000 TagWorld General (tagging) 1,850,692 WAYN Travel & Lifestyle 7,000,000 Open to people 18 and older Windows Live Spaces Blogging (formerly MSN Spaces) 30,000,000 Open - Uses Windows Live ID Xanga Blogs and "metro" areas 40,000,000 Yahoo! 360° Linked to Yahoo! IDs 4,700,000 List of social networks

64 Implicit Knowledge (Knowledge Map)
Taxonomy: การจัดประเภทสัตว์หรือพืช ที่อาศัย ผู้รู้ เป็นผู้ดำเนินการและให้ผู้อื่นจัดว่าอะไรควรจะอยู่ประเภทไหนตามที่ผู้รู้นั้นได้กำหนดไว้แล้ว . Folksonomy: คำว่า Folksonomy นี้ มีที่มาจากการที่ ใครก็ได้ทุก ๆ คน (Folk) มีสิทธิในการจัดทำอนุกรมวิธาน (Taxonomy) หรือ จัดกลุ่มประเภทหมวดหมู่ของเอกสารในโลกอินเทอร์เน็ตให้อยู่ในแบบที่ตนเข้าใจ เช่น Web pages, online photographs, Web links. The labels are commonly known as tags and the labeling process is called tagging. Ontology: It seeks to describe or posit the basic categories and relationships of being or existence to define entities and types of entities within its framework. KNOWLEDGE MAP: Taxonomy where the knowledge of a certain community are clasiffied .

65 ตัวอย่างเว็บที่เป็น Folksonomy
Social Bookmarking Media Sharing Blogs Other A non-exhaustive list Many more examples now (Simpy, Digg) YouTube 43Places What happens when we have lots of tags and people can start to use them as a discover tool? That’s folksonomy

66 Implicit Knowledge (Best Practices)
Best Practice is a management idea which asserts that there is a technique, method, process, activity, incentive or reward that is more effective at delivering a particular outcome than any other technique, method, process, etc.

67

68 COMMUNICATION TOOLS Asynchronous: เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารสองฝ่ายไม่พร้อมกัน Annotation (Warichu) Warichu (formerly diginote.info) is a communication tool that sits on top of the web and allows everyone to discuss the webs content. Open API Extensions for IE and Firefox Synchronous: เครื่องมือที่ช่วยในการสื่อสารคนสองคนหรือเป็นกลุ่ม แบบสองฝ่ายพร้อมกัน Instant Messaging Jabber (XMPP) Jabber is an open system primarily built to provide instant messaging service and presence information (aka buddy lists). The protocol is built to be extensible and other features such as Voice over IP and file transfers have been added. AudioConference Asterisk OpenWengo Chat IRC VideoConference Egika/GnomeMeeting

69 Knowledge Management Suites
Egroupware Moodle

70 eGroupware eGroupWare (www.egroupware.org) is a free enterprise ready groupware software for your network. It enables you to manage contacts, appointments, todos and many more for your whole business eGroupWare is a groupware server. It comes with a native web-interface which allowes to access your data from any platform all over the planet. Moreover you also have the choice to access the eGroupWare server with your favorite groupware client (Kontact, Evolution, Outlook) and also with your mobile or PDA via SyncML. eGroupWare is international. At the time, it supports more than 25 languages including rtl support eGroupWare is platform independent. The server runs on Linux, Mac, Windows and many more other operating systems. On the client side, all you need is a internetbrowser such as Firefox, Konqueror, Internet Explorer and many more.

71 MOODLE Moodle (moodle.org)
Course Management System (CMS) หรือ Virtual Learning Environment (VLE) โปรแกรมประยุกต์ที่สามารถเสริมเข้าไปในเว็บไซด์เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนออนไลน์โดยมีสภาพแวดล้อมที่ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม กล่องเครื่องมือที่บรรจุโมดูลต่างๆ สำหรับสร้างกิจกรรมและแบบฝึกหัดออนไลน์ content manager สำหรับรวบรวมข้อมูลเกือบจะทุกสาขาวิชา ระบบที่ก่อให้เกิดชุมชนของผู้เรียน เครื่องมือช่วยในการประเมินผลด้วยการพิจารณาประวัติการใช้งานโดยละเอียดและการให้คะแนน สามารถใช้งานร่วมกับระบบอื่นๆ ที่ใช้อยู่ได้ ซอฟท์แวร์ open source ฟรี ภายใต้ GPL license คุณสมบัติเปรียบเทียบได้กับ WebCT และ Blackboard

72 Web blog ที่ใช้กับ KM

73 Web blog ที่ใช้กับ KM Web blog ที่เป็น free software
GotoKnow.org Web blog ที่พัฒนาขึ้นเองในหน่วยงาน

74 GotoKnow.org บล็อกเพื่อการจัดการความรู้

75 GotoKnow.org บล็อก เพื่อการจัดการความรู้
The Gateway of Thailand’s Online Knowledge Management Paramee.gotoknow.org Karn.gotoknow.org Happyhemato.gotoknow.org

76 Anatomy of Blog ชื่อบล็อก ThaiKM.GotoKnow.org ชื่อบันทึก เจ้าของบล็อก
สำเนาบันทึก จำนวนผู้อ่าน เวลาที่บันทึก

77 รวมรายการบันทึกของบล็อก
PermaLink (ลิงค์ถาวร) นามแฝง/ชื่อจริง ข้อคิดเห็น

78 บล็อก GotoKnow.org ฟรี! สมัครสมาชิก พร้อมเนื้อที่ 30 MB
ฟรี! สร้างบล็อกและลิงค์เลือกได้ เช่น ฟรี! อัพโหลดรูปภาพและไฟล์ข้อมูล 1MB/ครั้ง ฟรี! Multiple blogs, multiple communities ฟรี! Newsletter ฟรี! Webboard ฟรี! Reading list ฯลฯ

79 บริหารบล็อกได้เองอย่างเว็บส่วนตัว

80 การนำบล็อกไปใช้เพื่อการจัดการความรู้
เป็นสมุดบันทึกความรู้เชิงปฏิบัติ และ เรื่องราวแห่งความสำเร็จ เป็นสมุดบันทึกกิจกรรมที่จะทำ และ AAR – After Action Review เป็นเครื่องมือสร้างความรู้รวบรวมความรู้เป็นหมวดหมู่ เป็นการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ เป็นตู้เก็บเอกสาร รูปภาพ และ multimedia เป็นเครื่องมือเผยแพร่ความรู้ เป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นเวทีพูดจาสนทนาทักทาย

81 ชุมชนบล็อก GotoKnow.org
ประวิทย์ จากตรัง วาสนา จากชัยภูมิ Bloggers Blog communities A C D B GoToKnow Knowledge Repository

82 บล็อกชุมชนใน GotoKnow.org
สร้างบล็อกหรือชุมชนบล็อกได้มากกว่าหนึ่ง และเป็นสมาชิกชุมชนบล็อกได้มากกว่าหนึ่ง

83 บล็อกชุมชนใน GotoKnow.org

84 เครือข่ายของบล็อกเกอร์ใน GotoKnow.org

85 ตัวอย่างบล็อก (Blog)

86 ต้อนรับปรากฎการณ์บล็อก เพื่อการจัดการความรู้แบบชุมชน
Blogs Wikis Web Services (x)html Service-Oriented Architecture Folksonomies Messaging Social Software Semantic Web CMS RSS/Atom IPv6 GRID P2P SIP MPLS Web 2.0 VoIP Next Generation Internet AJAX

87 ตัวอย่าง Site map

88 ตัวอย่าง Site map (ต่อ)

89 ตัวอย่าง Site map (ต่อ)

90 ตัวอย่าง Site map (ต่อ)

91 ตัวอย่าง Site map (ต่อ)

92 ตัวอย่างจัดทำ KM โดยใช้ Moodle

93

94

95

96 DEMO

97 บรรณานุกรม Blog & Knowledge Management โดย ดร.จันทวรรณ น้อยวัน & ดร.ธวัชชัย ปิยะวัฒน์ คณะวิทยาการจัดการ ม.สงขลานครินทร์ Open Source tools for Knowledge Managementโดย Carlos Méndez การจัดการความรู้ โดย ดร.ครรชิต มาลัยวงษ์

98 คำถาม


ดาวน์โหลด ppt ประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดทำระบบ IT “เรื่องการจัดการความรู้”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google