งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Experienced & UnderstandingFriendly & Practical Helpful & Useful Telephone/Fax: 02-548-0153 Address: 88/199 Dusit Grandpark, Liabklongsong rd., Bangchan,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Experienced & UnderstandingFriendly & Practical Helpful & Useful Telephone/Fax: 02-548-0153 Address: 88/199 Dusit Grandpark, Liabklongsong rd., Bangchan,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Experienced & UnderstandingFriendly & Practical Helpful & Useful Telephone/Fax: 02-548-0153 Address: 88/199 Dusit Grandpark, Liabklongsong rd., Bangchan, Klongsamwa, Bangkok 10510 mprov s บริษัท อิมโปรวิส จำกัด Experienced & Understanding Friendly & Practical Helpful & Useful Company Profile

2 Experienced & UnderstandingFriendly & Practical Helpful & Useful Telephone/Fax: 02-548-0153 Address: 88/199 Dusit Grandpark, Liabklongsong rd., Bangchan, Klongsamwa, Bangkok 10510 mprov s บริษัท อิมโปรวิส จำกัด Experienced & Understanding Friendly & Practical Helpful & Useful ความสำเร็จของลูกค้าคือยอดปรารถนาของพวกเรา Us Customer is a “lifetime” relationship งานให้บริการหลักๆ ในระยะเริ่มแรก ได้แก่ งานบริการ ด้านการตรวจสอบภายใน การวางระบบงาน การฝึกอบรม เป้าหมายหลักของการให้บริการของ คือ การให้บริการที่มีคุณภาพ ด้วยความเป็นมืออาชีพ ซื่อสัตย์และยุติธรรมแก่ลูกค้าทุกราย เพื่อสนับสนุนและ เพิ่มศักยภาพให้การดำเนินธุรกิจของลูกค้าไปสู่เป้าหมาย ที่กำหนด บริษัท อิมโปรวิส จำกัด หรือ มีการก่อตั้งและเริ่ม ดำเนินงานในปีพ.ศ. 2557 จากการรวมตัวกันของกลุ่มบุคคล ซึ่งมีประสบการณ์และความถนัดหลายแขนงธุรกิจ อันได้แก่ การเงินการธนาคาร การบัญชีและภาษีอากร การตรวจสอบ การควบคุมภายใน การฝึกอบรม ซึ่งนอกจากคณะผู้ก่อตั้ง แล้ว เรายังได้รับเกียรติ จากผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ ในการร่วมเป็นพันธมิตรทาง ธุรกิจ โดยมีแนวคิดร่วมกันในการที่จะนำความรู้และ ประสบการณ์ที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯอย่าง สูงสุด ด้วยการนำความสามารถของบุคลากรหลักที่มาจาก หลากหลายสาขาอาชีพและมีความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกัน มาเชื่อมโยงเป็นระบบเดียวกัน เพื่อสนองตอบความต้องการ ของลูกค้า มุ่งมั่นที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง อย่างต่อเนื่องจากประสบการณ์ที่ได้รับจากการทำงานในแต่ ละโครงการของบริษัทฯ รวมถึงการแสวงหาความรู้จาก องค์กรภายนอกเพื่อนำมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ องค์กรและลูกค้า Motto: Our success depends on Customers’ Success & Growth Motto: Our success depends on Customers’ Success & Growth

3 Experienced & UnderstandingFriendly & Practical Helpful & Useful Telephone/Fax: 02-548-0153 Address: 88/199 Dusit Grandpark, Liabklongsong rd., Bangchan, Klongsamwa, Bangkok 10510 Let’s be partners Business Philosophy แนวคิดการดำเนินธุรกิจ ยึดหลักดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ตลอดจนยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นแนวทางในการ บริหารงาน หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ “Conflict of Interest” Our Services บริการต่างๆ ของเรา เรามุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าของบริษัทฯได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากศักยภาพในการให้บริการของบริษัทฯ ในอัตรา ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน ภายใต้ปัจจัยประกอบต่าง ๆ ยึดมั่นในการรักษาและขยายความสัมพันธ์กับพันธมิตรทางธุรกิจในทุกด้าน โดยยึดหลักการแห่งความ ซื่อสัตย์และจริงใจระหว่างกันเป็นสำคัญ 1. Training Service บริการด้านการฝึกอบรม ให้บริการทั้งในด้านการจัดหลักสูตรเชิงวิชาการ และ/หรือเชิงปฏิบัติสำหรับการสัมมนา โดยได้รับเกียรติจาก ท่านวิทยากรผู้มีความรู้และประสบการณ์เป็นผู้ดำเนินการ สามารถให้บริการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานใน หัวข้อที่ลูกค้าเป็นผู้กำหนด โดยมีการประเมินองค์กรและ พนักงานก่อนการวางหลักสูตรอบรม เพื่อจัดโครงสร้าง หลักสูตรที่เหมาะสมกับทักษะและความสามารถของผู้เข้า อบรม ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดและตรงกับความต้องการของ ลูกค้า 2. Internal Audit & Control บริการด้านการตรวจสอบและการควบคุมภายใน ให้บริการในการตรวจสอบภายในแก่กิจการ โดยใช้หลักการตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบ ภายในที่สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์(ก.ล.ต) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ไทย (กรณีเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์) สมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ (ISACA) กำหนดไว้

4 Experienced & UnderstandingFriendly & Practical Helpful & Useful Telephone/Fax: 02-548-0153 Address: 88/199 Dusit Grandpark, Liabklongsong rd., Bangchan, Klongsamwa, Bangkok 10510 2.1 การเป็นที่ปรึกษาวางระบบการควบคุมภายใน o ประกอบด้วย  บริการปรึกษาและวางโครงสร้างระบบการควบคุม ภายใน และนโยบายการควบคุมภายใน  ปรึกษาและกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานตาม หลักการควบคุมภายในที่ดี  ให้คำปรึกษาในการกำหนดออกแบบการไหลเวียน ของระบบงาน และการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน  Implement ระบบและดำเนินการ 2. Internal Audit & Control (ต่อ) 2.2 การตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย  ประเมินระบบการควบคุมภายใน ดังนี้ 1.การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและข้อกำหนด ขององค์กร และมีความเพียงพอเหมาะสมเพียงใด 2.ประเมินด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบ การควบคุมภายใน 3.ประเมินด้านการบริหารจัดการ 4.ประเมินด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit)  ตรวจสอบและให้คำแนะนำ ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการ ปฏิบัติงาน  รายงานผลการตรวจสอบพร้อมเสนอความคิดเห็นและ แนวทางแก้ไขจากผลการตรวจสอบที่พบต่อคณะกรรม บริหารบริษัท  การติดตามและประเมินผล 3. การวางระบบการควบคุมภายใน ให้บริการเป็นที่ปรึกษาและวางระบบการควบคุมภายใน รวมถึงการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Procedure) เพื่อให้องค์กรมีระบบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ

5 Experienced & UnderstandingFriendly & Practical Helpful & Useful Telephone/Fax: 02-548-0153 Address: 88/199 Dusit Grandpark, Liabklongsong rd., Bangchan, Klongsamwa, Bangkok 10510 OUR CUSTOMERS มีประสบการณ์ในการให้บริการที่ปรึกษาด้าน การประเมินความเสียง การปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ด้านสารสนเทศโดยได้รับความไว้วางใจจากองค์กรที่มี ชื่อเสียง ดังนี้ 1.บริษัท คิงพาวเวอร์ จำกัด www.kingpower.com 2.บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) www.sahapat.co.th www.sahapat.co.th 3.บริษัท Big Camera จำกัด (มหาชน) www.bigcamera.com www.bigcamera.com บริษัท เงินสดทันใจ (บริษัทในกลุ่มศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ จำกัด) งานด้านการตรวจสอบการปฏิบัติงาน NCB

6 Experienced & UnderstandingFriendly & Practical Helpful & Useful Telephone/Fax: 02-548-0153 Address: 88/199 Dusit Grandpark, Liabklongsong rd., Bangchan, Klongsamwa, Bangkok 10510 Our Team We are committed to serve faithfully ประสบการณ์การทำงาน : ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิมโปรวิส จำกัด 2555 – 2557 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนบรรณ จำกัด เป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินของ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) 2548 - 2555 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบ ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) 2547 - 2548 Head of IT Audit ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) 2539 - 2547 ผู้อำนวยการฝ่าย IT บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด 2536 - 2539 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 2528 - 2536 หัวหน้าสายตรวจสอบระบบงาน ฝ่ายตรวจสอบ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) นายชลัช โลกิตถจริยา วุฒิการศึกษา: สถิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทการจัดการประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) คุณวุฒิ :  Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC): ISACA  IRCA:ISMS(ISO27001):Lead Auditor  อดีต เลขานุการ สมาคมตรวจสอบคอมพิวเตอร์ ภาคพื้นกรุงเทพฯ  กรรมการในการช่วยพิจาณาร่างประกาศ คู่มือการ ตรวจสอบด้าน IT ของ ธปท. ตามมาตรฐาน FFIEC ของ USA  คณะทำงานช่วยในการแปล COBIT Framework ที่ใช้ในการตรวจสอบด้าน IT ของสมาคม ISACA - Bangkok Chapter  ปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษสอนการตรวจสอบและ การควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

7 Experienced & UnderstandingFriendly & Practical Helpful & Useful Telephone/Fax: 02-548-0153 Address: 88/199 Dusit Grandpark, Liabklongsong rd., Bangchan, Klongsamwa, Bangkok 10510 Our Team นางสาวอริยา โลกิตถจริยา วุฒิการศึกษา: บัญชีบัณทิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประสบการณ์การทำงาน : ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อิมโปรวิส จำกัด 2547 – 2550 ผู้ช่วยหัวหน้างานตรวจสอบ บริษัท ATP จำกัด 2538 – 2547 ผู้จัดการ ด้าน IT Security ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 2530 – 2538 Programmer บริษัท เบสท์ฟูดส์ จำกัด ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ : การเขียนโปรแกรม การตรวจสอบงานภายใน ระบบงานการควบคุมภายใน การวิเคราะห์ประเมินผลและให้ความเห็นเกี่ยวกับระบบงานการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลระบบการปฏิบัติงานภายใน การวิเคราะห์แผนงาน การวางระบบงานภายใน และการจัดทำระเบียบและคู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบข้อมูลทางบัญชี ข้อมูลทางการเงิน การวิเคราะห์กระแสเงินสด We are committed to serve faithfully

8 Experienced & UnderstandingFriendly & Practical Helpful & Useful Telephone/Fax: 02-548-0153 Address: 88/199 Dusit Grandpark, Liabklongsong rd., Bangchan, Klongsamwa, Bangkok 10510 Our Team นางสาวณัชณาพรรณ ศรีสุดดี วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง วุฒิบัตร : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11585 ประสบการณ์การทำงาน : ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ บริษัท เงินทุน แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน) 2548 - 2557 ผู้จัดการ ฝ่ายตรวจสอบ ธนาคารไทยเครดิต จำกัด(มหาชน) 2538 - 2548 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ฝ่ายตรวจสอบ ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ :  การควบคุมงานสอบบัญชี การจัดทำบัญชี การจัดทำงบการเงิน  การวิเคราะห์แผนงาน การวางระบบงานทางบัญชี การวิเคราะห์ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงกับมาตรฐาน  การตรวจสอบข้อมูลทางบัญชี ข้อมูลทางการเงิน  การวิเคราะห์แผนงานและประมาณการกระแสเงินสด และจัดทำงบประมาณ  มีความรู้ในด้านกฎหมายการบัญชี และมาตรฐานการสอบบัญชี We are committed to serve faithfully

9 Experienced & UnderstandingFriendly & Practical Helpful & Useful Telephone/Fax: 02-548-0153 Address: 88/199 Dusit Grandpark, Liabklongsong rd., Bangchan, Klongsamwa, Bangkok 10510 mprov s บริษัท อิมโปรวิส จำกัด


ดาวน์โหลด ppt Experienced & UnderstandingFriendly & Practical Helpful & Useful Telephone/Fax: 02-548-0153 Address: 88/199 Dusit Grandpark, Liabklongsong rd., Bangchan,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google