งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฐิฎา ไกรวัฒนพงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฐิฎา ไกรวัฒนพงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฐิฎา ไกรวัฒนพงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ 1

2 กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงาน สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ (ตามบทบัญญัติในมาตรา 80 แห่ง พรบ.ส่งเสริมและรักษา คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ)

3 สาระสำคัญของกฎกระทรวง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษจัดเก็บสถิติ ข้อมูล และรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของตนเอง 1.เจ้าของหรือผู้ครอบครอง แหล่งกำเนิดมลพิษจัดเก็บสถิติ ข้อมูลผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียทุกวัน ตาม ทส.1 เก็บข้อมูลไว้ ณ ที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษ 2 ปี สาระสำคัญ

4 สาระสำคัญ (ต่อ) 2.สรุปรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียทุกเดือน ตาม ทส.2 รายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน วันที่ 15 ของเดือนถัดไปสามารถส่งได้ 3 รูปแบบ ยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ส่งทางไปรษณีย์(วันที่ส่งถือเป็นวันรายงาน) รายงานทางอิเลคทรอนิกส์ (วันที่ส่งถือเป็นวันรายงาน)

5 สาระสำคัญ (ต่อ) 3.ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับเป็นหลักฐานภายใน 7วันนับแต่วันที่รายงาน 4.กรณีมีการเก็บข้อมูลสถิติหรือสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามกฎหมายอื่นอยู่แล้วและมีข้อมูลไม่น้อยกว่าที่กฎกระทรวงกำหนดไว้ ให้ใช้ข้อมูลนั้นรายงานได้ 5.เกณฑ์ที่กำหนดไว้นำมาบังคับใช้ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียด้วย

6 โรงพยาบาลที่เข้าข่ายต้องดำเนินการตามกฎกระทรวง
อาคารประเภท ก โรงพยาบาลของทางราชการ รัฐวิสาหกิจหรือสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลที่มีเตียงสำหรับรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 30 เตียงขึ้นไป

7 โรงพยาบาลที่เข้าข่ายต้องดำเนินการตามกฎกระทรวง
อาคารประเภท ข โรงพยาบาล ของทางราชการหรือสถาน พยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลที่มีเตียงสำหรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนรวม กันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 10 เตียง แต่ไม่ถึง 30 เตียง (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2555เป็นต้นไป)

8 บทลงโทษ มาตรา 104 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษผู้ใดไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 80 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

9 บทลงโทษ มาตรา 106 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียหรือกำจัดของเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา 80 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

10 บทลงโทษ มาตรา 107 ผู้ควบคุมหรือผู้รับจ้างให้บริการผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานใดที่ตนมีหน้าที่ต้องทำตามพระราชบัญญัตินี้ โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

11 มาตรฐานน้ำทิ้งจากสถานพยาบาล
พารามิเตอร์ หน่วยวัด อาคารประเภท ก อาคารประเภท ข 1. ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 5-9 2. บีโอดี (BOD) mg/L ไม่เกิน 20 ไม่เกิน 30 3. ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) ไม่เกิน 40 4.ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solid) ไม่เกิน 0.5

12 มาตรฐานน้ำทิ้งจากสถานพยาบาล
พารามิเตอร์ หน่วยวัด อาคารประเภท ก อาคารประเภท ข 5. ปริมาณสารละลาย (Total Dissolved Solid) mg/L ไม่เกิน 500 (จากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ) 6. ซัลไฟต์ (Sulfide) - ไม่เกิน 1.0 7. ไนโตรเจนในรูป (TKN) ไม่เกิน 35 8. น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) ไม่เกิน 20 Ref : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด Ref : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

13

14

15

16

17 พื้นที่ต่างจังหวัด 
ขั้นตอนการ รายงาน

18 ที่ปรึกษาปัญหาระบบบำบัดน้ำเสีย
กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 6 จ.นนทบุรี ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

19 ขอบคุณคะ


ดาวน์โหลด ppt ฐิฎา ไกรวัฒนพงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google