งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่องบรรยากาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่องบรรยากาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่องบรรยากาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดย ครูลัดดา ปุจฉาการณ์

2 Atmosphere

3 know the vocabulary in a lesson
Atmosphere Mesopause Troposphere Ionosphere Stratosphere Ozone layer Mesosphere Air Thermosphere Temperature Tropopause

4 Argon Nitrogen Carbon dioxide Helium Oxygen Methane steam dust

5 What is the atmosphere ? What is the air ?
บรรยากาศ หมายถึง อากาศที่ห่อหุ้มโลกของเรา ตั้งแต่ผิวโลกจนสูงขึ้นไปประมาณ 600 กิโลเมตร What is the air ? อากาศ หมายถึง อากาศที่ปกคลุมบริเวณเนื้อที่ซึ่งมีขนาดเล็ก และบางกว่า

6 the importance of the Atmosphere
1. ช่วยปรับอุณหภูมิของโลกให้เหมาะกับ การดำรงชีวิตถ้าไม่มีชั้นบรรยากาศ กลางวันโลกอุณหภูมิ 110 ˚C กลางคืนอุณหภูมิ ˚C

7 2. ช่วยป้องกันอันตรายจากรังสีต่าง ๆ จากดวงอาทิตย์ เช่น รังสีอัลตราไวโอเลต จะถูกโอโซนดูดซับไว้บางส่วน ซึ่งเป็นสาเหตุให้เซลล์ผิวหนัง ถูกทำลายและอาจทำให้เป็นมะเร็งผิวหนังได้

8 3. ช่วยป้องกันอันตรายจากอนุภาคต่าง ๆ ที่มาจากนอกโลก เช่นอุกกาบาตหรือสะเก็ดจากดาวเคราะห์ต่าง ๆ เป็นต้น โดยอนุภาคเหล่านี้จะเสียดสีกับอากาศที่ห่อหุ้มโลกและเกิดการลุกไหม้จนหมดหรือมีขนาดเล็กลงก่อนตกลงสู่พื้นโลก

9 องค์ประกอบของแก๊สในอากาศที่ไม่มีไอน้ำ
An element of gas in the air that has no the steam. Carbon dioxide 0.033% gas is other 0.937% Oxygen 20.946% Nitrogen 78.084%

10 Distribution is atmosphere
Thermosphere Mesosphere Stratosphere Troposphere

11 Troposphere - มีระยะความสูงจากผิวโลกขึ้นไปไม่เกิน 15 km
- อุณหภูมิลดลงตามระดับความสูง (6.5oC/km) - มีอากาศหนาแน่น และมีไอน้ำมาก - มีการเคลื่อนที่ของอากาศทั้งแนวระดับและแนวดิ่ง - เป็นชั้นที่มีความแปรปรวนลมฟ้าอากาศต่างๆ เช่น เมฆ หมอก ฟ้าฝนคะนอง - มีความสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา

12 Stratosphere - มีระยะความสูงจาก Troposphere
ขึ้นไปจนถึงระดับความสูง 50 km จากผิวโลก - อุณหภูมิค่อนข้างคงที่ หรือสูงขึ้นเล็กน้อยตามระดับความสูง - มีความชื้น และผงฝุ่นเล็กน้อย - มีแก๊สโอโซนในปริมาณสูง แก๊สโอโซนช่วยดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเลต จากดวงอาทิตย์ที่ลงมาสู่ผิวโลกทำให้สิ่งมีชีวิตบนโลกปลอดภัยจากอันตรายที่เกิดจากรังสีอัตราไวโอเลต

13 Stratosphere บรรยากาศชั้น Stratosphere มีความสงบ เครื่องบินไอพ่นจึงนิยมบินในตอนล่างของบรรยากาศชั้นนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงสภาพอากาศที่รุนแรงในชั้น Troposphere

14 Mesosphere - มีระยะความสูงจาก Stratosphere ขึ้นไปจนถึงระดับความสูง 80 km จากผิวโลก - อุณหภูมิลดลงตามระดับความสูง - เมื่อมีวัตถุนอกโลกผ่านเข้ามาจะเริ่มเกิด การเผาไหม้

15 Thermosphere - มีระยะความสูงจาก Mesosphere ขึ้นไปจนถึงระดับความสูง km จากผิวโลก - อุณหภูมิเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงความสูง 100 km แรก หลังจากนั้นอัตราการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิจะคงที่ - มีอุณหภูมิประมาณ 1,227-1,727 oC - ความหนาแน่นของอากาศมีเล็กน้อย - โมเลกุลของแก๊สแตกตัวเป็นไอออนและมีประจุไฟฟ้า - บรรยากาศสามารถสะท้อนคลื่นวิทยุได้

16 ไอโอโนสเฟียร์ แตกตัวเป็นไอออน(อนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า)
มีบทบาทเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้าในบรรยากาศ ช่วยในการรับส่งคลื่นวิทยุบนโลก

17

18 Thermosphere

19

20

21 ให้นักเรียนวาดรูปปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในชั้นบรรยากาศชั้นต่างๆ


ดาวน์โหลด ppt เรื่องบรรยากาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google