งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Network Management and Design

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Network Management and Design"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Network Management and Design
Computer Networks Review

2 Computer Network Computer Network คือ การนำเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไปมาเชื่อมต่อกัน โดยมีจุดประสงค์เพื่อ การติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างผู้ใช้ หรือระหว่าง Processor การแบ่งปันการใช้ทรัพยากรอุปกรณ์ต่างๆ ร่วมกัน เช่น file, Printer, Harddisk เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ (Reliability) ของระบบประมวลผล สามารถประมวลผลแบบกระจายได้ Etc..

3 Type Of Computer Network
PAN (Personal Area Network) LAN (Local Area Network) MAN (Metropolitan Area Network) WAN (Wide Area Network)

4 Peer - to – Peer (P2P) การเชื่อมต่อที่ทุกเครื่องในระบบเครือข่ายมีสถานะเท่าเทียมกันทั้งหมด โดยเครื่องทุกเครื่องสามารถเป็นได้ทั้งเครื่องผู้ใช้และเครื่องบริการในขณะใดขณะหนึ่ง

5 Client / Server จะมีคอมพิวเตอร์หลักตัวหนึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของระบบในการจัดเก็บและให้บริการเข้าถึงไฟล์ข้อมูลต่าง ๆ กับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่เชื่อมต่อรายล้อม เครือข่ายแบบนี้เป็นเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพสูง

6 Network Topology Topology คือลักษณะทางกายภาพ (ภายนอก) ของระบบเครือข่าย ซึ่งหมายถึง ลักษณะของการเชื่อมโยงสายสื่อสารเข้ากับอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องคอมพิวเตอร์ ภายในเครือข่ายด้วยกันนั่นเอง Topology ของเครือข่าย LAN แต่ละแบบมีความเหมาะสมในการใช้งาน แตกต่างกันออกไป การนำไปใช้จึงมีความจำเป็นที่เราจะต้องทำการศึกษาลักษณะและคุณสมบัติ ข้อดีและข้อเสียของ Topology แต่ละแบบ เพื่อนำไปใช้ในการออกแบบพิจารณาเครือข่าย ให้เหมาะสมกับการใช้งาน

7 Bus Topology

8 Bus Topology คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องจะเชื่อมต่อด้วยสายเคเบิลที่ใช้ร่วมกันเพียงเส้นเดียว คอมพิวเตอร์จะถูกนำมาเชื่อมเข้ากับสายนำสัญญาณตามแนวยาวของสาย สายที่นิยมใช้ในการเชื่อมต่อแบบบัสคือ สายโคแอกเชียล ข้อดี ใช้สายน้อย รูปแบบการวางสายง่าย ข้อเสีย ตรวจหาจุดที่เป็นปัญหาได้ยาก ประสิทธิภาพลดลงอย่างมากถ้ามีการจราจรของข้อมูลสูง

9 Ring Topology

10 Ring Topology การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ทั้งหมดเข้าเป็นวงแหวน ข้อมูลจะถูกส่งต่อๆ กันไปในวงแหวนจนกว่าจะถึงเครื่องผู้รับที่ถูกต้อง ข้อดี ใช้สายเคเบิลน้อย มีประสิทธิภาพสูง แม้ว่าการจราจรของข้อมูลในเครือข่ายจะมาก ข้อเสีย ถ้ามี node ที่เป็นปัญหาเกิดขึ้นจะกระทบทั้งเครือข่าย ตรวจหาปัญหาทำได้ยาก การเปลี่ยนแปลงเครือข่ายทำได้ยาก อาจต้องหยุดการใช้งานเครือข่ายชั่วคราว

11 Star Topology

12 Star Topology คอมพิวเตอร์แต่ละตัวเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ศูนย์กลาง หรือ HUB การรับส่งข้อมูลทั้งหมดจะต้องผ่านคอมพิวเตอร์ศูนย์กลางเสมอ สายที่นิยมใช้คือ UTP ข้อดี สามารถเพิ่ม node ใหม่ได้ง่าย ตรวจหาจุดที่เป็นปัญหาได้ง่าย ข้อเสีย ต้องสายเคเบิลมาก ค่าใช้จ่ายสูง ถ้าเครื่องศูนย์กลางเสียระบบจะหยุดชะงักทั้งหมด

13 Hardware Network ทรัพยากรในเครือข่าย หมายถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่น ๆ ที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายได้ เช่น เครื่องพิมพ์ แฟกซ์ เทปแบ็คอัพ หรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลอื่น ๆ เป็นต้น โดยเมื่ออุปกรณ์เหล่านี้เชื่อมต่อกับเครือข่ายแล้ว ผู้ใช้ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้เอง เช่น ส่งเอกสารไปพิมพ์ที่เครื่องพิมพ์สำหรับเครือข่าย เป็นต้น คอมพิวเตอร์เป็นองค์ประกอบพื้นฐาน คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายนั้นไม่จำเป็นจะต้องเป็นรุ่นเดียวหรือประเภทเดียวกัน สามารถนำเอาคอมพิวเตอร์หลากรุ่นหลายประเภทมาเชื่อมต่อกันได้ ไม่ว่าจะเป็นพีซี แมคอินทอช หรือยูนิกซ์เวิร์กสเตชัน

14 Server เครื่องคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง ที่ทำงานเฉพาะเจาะจงในเครือข่าย   เช่น เซิร์ฟเวอร์จัดการเกี่ยวกับไฟล์   แฟกซ์ หรือโปรแกรมใช้งาน เป็นต้น เซิร์ฟเวอร์ของเครือข่ายมักจะถูกเปิดให้เครื่องทำงาน ตลอดเวลา และถูกเรียกใช้จากผู้ใช้จำนวนมาก ซึ่งนับว่าเป็นงานที่หนักพอสมควร ถ้าเซิร์ฟเวอร์เกิดปัญหาขึ้นมา งานของผู้ใช้ในเครือข่ายก็จะสะดุดลงทันที ด้วยเหตุนี้เซิร์ฟเวอร์จึงถูกออกแบบมาให้มี ความทนทานในการ ทำงานอย่างต่อเนื่อง คุณสมบัตินี้เรียกในเชิงเทคนิคว่า Fault Tolerance

15 Harddisk ฮาร์ดดิสก์เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลหลักในไฟล์เซิร์ฟเวอร์เนื่องจากฮาร์ดดิสก์อ่าน-เขียนได้เร็วกว่าอุปกรณ์เก็บข้อมูลอื่นๆ มาก แต่ฮาร์ดดิสก์ก็มีราคาแพงกว่าอุปกรณ์เก็บข้อมูลอื่นเมื่อเทียบกับจำนวนความจุข้อมูลต่อราคา สำหรับฮาร์ดดิสก์ที่ใช้กับไฟล์เซิร์ฟเวอร์จะมีความเร็ว ความจุ และมีเสถียรภาพในการทำงานสูงกว่าฮาร์ดดิสก์ที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะโดยทั่วไป อุปกรณ์เก็บข้อมูลโดยส่วนใหญ่จะเชื่อมต่อโดยตรงกับไฟล์เซิร์ฟเวอร์ เพื่อให้การอ่าน-เขียนไฟล์เป็นไปอย่างรวดเร็ว สำหรับรูปแบบการเชื่อมต่อระหว่างไฟล์เซิร์ฟเวอร์กับอุปกรณ์เก็บข้อมูลที่ใช้กันมากเรียกว่า Small Computer Systems Interface-SCSI

16 Backup Device อุปกรณ์เก็บข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์มักจะมีขนาด พื้นที่เก็บข้อมูลใหญ่กว่าเครื่องทั่วไปหลายสิบเท่า เนื่องจากเซิร์ฟเวอร์จะต้องเก็บข้อมูลทั้งหมด  ของเครือข่ายเอาไว้ นอกจากนี้ความเร็วในการอ่าน-เขียน ข้อมูลจะต้องสูงตามไปด้วย

17 Tape Backup เทปเป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลหลักที่ใช้ในการแบ็กอัปข้อมูลมานานนับสิบปี และในปัจจุบันก็ยังเป็นที่นิยมอยู่ เพราะเทปแบ็กอัปมีความจุสูง เชื่อถือได้ ผู้บริหารเครือข่ายสามารถตั้งโปรแกรม Backup ให้ทำการ Backup ข้อมูลอย่างอัตโนมัติในช่วงเวลาที่กำหนดได้เช่น ช่วงเวลากลางคืนที่เซิร์ฟเวอร์ว่าง เป็นต้น

18 Wired Network Coaxial cable Shielded and Unshielded Twisted-Pair Cable
Fiber Optic Cable

19 Wireless Network Radio Wave Micro Wave IR Etc.

20 Connector Network Interface Card Modem Bridge HUB Switching Repeater
Router Multiplexer

21 Software Network Network Software Management Network Operating System
Network Driver Application Software Software for Server

22 Question ?


ดาวน์โหลด ppt Network Management and Design

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google